-10%

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

27.00 лв.

Автор : Атанас Симеонов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5697-4
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 454
Език : български

Описание

В основата на изследването е митническото законодателство на ЕС и българското законодателство, което има отношение към прилагането му.
СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения ………………………………………………………………..10
ВЪВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………11
ГЛАВА ПЪРВА
Издаване на решения от митническите органи
по подадено заявление ………………………………………………………………… 25
§ 1. Понятие за решение издавано от митническите органи ………… 26
1. Компетентен митнически орган …………………………………………. 30
2. Приемане на заявление за издаване на решение …………………. 38
§ 2. Издаване на решение по прието заявление …………………………. 44
§ 3. Неблагоприятно решение на митнически орган
по подадено заявление ………………………………………………………. 59
1. Срок на правото на изслушване …………………………………………. 67
2. Обща процедура във връзка с правото на изслушване ………… 71
3. Специална процедура във връзка с правото на изслушване ….. 75
4. Изключения от правото на изслушване
(общи и специфични случаи) …………………………………………….. 83
4.1. Общи случаи ………………………………………………………………. 86
4.2. Специфични случаи …………………………………………………….. 94
§ 4. Териториален обхват на решението, издадено
от митническия орган ………………………………………………………. 102
§ 5. Връчване на решение, издадено от митническия орган …….. 105
§ 6. Срок на действие и валидност на решението,
издадено от митнически орган …………………………………………. 122
ГЛАВА ВТОРА
Служебно издаване на решения от митнически орган ………………… 129
§ 1. Издаване на решение от митнически орган
без подадено заявление ……………………………………………………. 129
§ 2. Сравнителноправен анализ между решенията
на митническите органи и постановленията за принудително
събиране на публични държавни вземание ……………………….. 137
§ 3 Митнически орган, компетентен да издаде решение
без подадено предварително заявление ……………………………… 141
§ 4. Участници, субекти и страни в административните
производства пред митнически орган ………………………………. 143
1. Одобрен икономически оператор …………………………………….. 150
2. Митнически представител ………………………………………………. 153
3. Декларатор ……………………………………………………………………… 167
4. Титуляр на режима ………………………………………………………….. 169
5. Превозвач ……………………………………………………………………….. 172
6. Държател на стоките ……………………………………………………….. 178
7. Други участници в административни производства пред
митнически орган ……………………………………………………………. 181
§ 5. Изпълнение на задължение за подаване на декларация пред
митническия орган (деклариране). Видове деклариране …… 182
1. Писмено деклариране ……………………………………………………… 192
1.1. Писмено деклариране от юридически лица ……………….. 192
1.2. Писмено деклариране от физически лица ………………….. 203
2. Писмено деклариране по опростените процедури ……………. 205
3. Други видове деклариране ………………………………………………. 208
3.1. Деклариране по електронен път ……………………………….. 208
3.2. Устно деклариране …………………………………………………… 210
3.3. Деклариране чрез други действия ……………………………… 212
3.4. Деклариране на пощенски, експресни и други пратки …. 213
§ 6. Последващ контрол на декларирането. Повторна проверка
на декларацията. Последващ контрол ………………………………. 216
ГЛАВА ТРЕТА
Управление на решенията издавани от митническите органи ……… 252
§ 1. Управление на решенията, взети въз основа на заявление …… 256
1. Срок на спиране на действието на решение ……………………… 278
§ 2. Обезсилване на благоприятни решения ……………………………. 289
§ 3. Обезсилване на решения, издадени без предварително
заявление ………………………………………………………………………… 308
§ 4. Отмяна и изменение на благоприятни решения ………………… 316
§ 5. Отмяна и изменение на решения, издадени
без предварително заявление …………………………………………………. 328
§ 6. Отмяна или изменение на решение, издадено
от митнически орган, по реда на АПК ……………………………… 336
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ………………………………………………………………….. 351
Специална процедура за издаване на облагоприятстващо
решение за обвързваща информация и разрешение
за одобрен икономически оператор ……………………………………………. 351
§ 1. Решения, отнасящи се до обвързваща информация …………… 354
§ 2. Обвързваща тарифна информация (ОТИ) …………………………. 383
1. Същност на ОТИ …………………………………………………………….. 383
2. Заявление за издаване на ОТИ …………………………………………. 390
3. Решение за издаване на ОТИ …………………………………………… 403
4. Неприложимост (невалидност) на решенията за ОТИ ………. 410
§ 3. Обвързваща информация за произход (ОИП) ……………………. 415
1. Същност на ОИП …………………………………………………………….. 415
2. Заявление за издаване на ОИП …………………………………………. 420
3. Решение за издаване на ОИП …………………………………………… 427
4. Неприложимост (невалидност) на ОИП …………………………… 430
§ 4. Разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО) …….. 431
1. Ред за подаване на заявление за издаване
на разрешение за ОИО …………………………………………………….. 433
2. Разрешение за ОИО ………………………………………………………… 436
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………… 439
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………… 447

Също може да ви хареса…