-10%

Изкуство и общество. Изкуствоведски четения 2022. Том 1 | Art and Society. Art Readings 2022. Vol. 1

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Институт за изследване на изкуствата – БАН
ISBN : 9786197619232
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 314
Език : български , английски

Описание

Съдържание 
„Трако-кимерийски“ находки или апликации за конска амуниция в стил Басараби? (Руслан Стойчев)
“Thraco-Cimmerian” Finds or Appliqués for Horse Harness in Basarabi Style? (Ruslan Stoychev)
Introduction of Roman Sculpture in Thracian Sanctuaries (Marina Koleva)
Въвеждане на римската скулптура в тракийските светилища (Марина Колева)
Icons as Guarantors and Judges in Byzantine Oath-taking Rituals (Anna Adashinskaya)
Иконите като гаранти и съдии във византийските клетвени ритуали (Анна Адашинская)
Функция и смисъл: към иконографията на две композиции в стенописната програма на Бачковската костница (Любен Домозетски)
Function and Meaning: To the Iconography of two Compositions in the Mural Paintings of Bachkovo Ossuary (Lyuben Domozetski)
Idéologie en pierre: les messages du pouvoir sur un chapiteau de Tarnovgrad (Albena Milanova)
Идеология в камък: властовите послания на един капител от Търновград (Албена Миланова)
Art and Politics: Historical Anachronisms in a Case of Sienese Renaissance Art (Simona Drăgan)
Изкуство и политика: исторически анахронизми в един пример от сиенското ренесансово изкуство (Симона Дръган)
Стенописите в църквата „Св. Петка“ в село Таваличево (Цвета Кунева)
Wall Paintings of the Church of St. Petka (Paraskeva) in Tavalichevo Village (Tsveta Kuneva)
Нови сведения за църквата „Св. Георги“ в с. Студена, Пернишко (Майя Захариева)
New Evidence on the Church of St. George in the Village of Studena, Pernik Region (Maya Zacharieva)
Св. Климент Римски в стенописните програми на поствизантийските църкви в България (Тереза Бачева)
St. Clement of Rome in the Mural Painting Programs of the Post-Byzantine Churches in Bulgaria (Tereza Bacheva)
Virgin Galaktotrophousa the “Episkepsis”: A wall painting at the catholicon of the Monastery of St. Nicholas at Metsovo, Ioannina (1702) (Katerina Kontopanagou, Maria Gkina)
Богородица Млекопитателница „Прибежище“ (Посещение): стенопис от католикона на манастира „Св. Никола“ в Мецово, Янинско (1702) (Катерина Кондопанагу, Мария Гина)
Erasing the Evil. Effacement of the Faces of Maleficent Figures on a Group of Icons from Ainos (Ioannis M. Perrakis)
Заличаването на дявола. Изтриването на лицата на злотворните персонажи в група икони от Енос (Йоанис М. Перакис)
Кой е зографът Константин, подписал се на икона от БХГ „Петко Задгорски“ (Александър Куюмджиев)
Who is Painter Constantine, who Signed an Icon Stored at Petko Zadgorski Art Gallery in Bourgas (Alexander Kuyumdzhiev)
Храмът „Св. арх. Михаил“ в с. Студена, Пернишко – история на изграждането (Владимир Димитров)
The Church of St. Archangel Michael in Studena Village, Pernik Region – History of the Construction (Vladimir Dimitrov)
How Holy Images Speak of Social Fears. The Case of the Church of St. George in the Village of Zlatolist in Bulgaria (Aleksandra F. Michalska)
Как светите изображения говорят за социални страхове. Случаят с църквата „Свети Георги“ в село Златолист в България (Александра Михалска)
Collective Memories of ‘Eternal Longevity and Happiness’ through Serendipitous Emotional Korean Folk Art, Minhwa (Hee Sook Lee-Niinioja)
Колективни спомени за „Вечно дълголетие и щастие“ чрез Минхва, неочаквано емоционална корейска фолклорна живопис (Хий Сук Лий-Нииниоя)

Също може да ви хареса…