-20%

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

17.60 лв.

Автор : Вълчин Даскалов

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-28-3087-0

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 368

Език : български

 

Код: 978-954-28-3087-0 Категории: ,

Описание

Дълги години в Европа управителската отговорност беше
„хартиен тигър“ – страшна на вид, но беззъба. Дела срещу упра-
вители, причинили с поведението си вреди на управляваните от
тях дружества, почти не се водеха. Рядко някой синдик се осме-
ляваше да попълва масата на несъстоятелността чрез иск сре-
щу управителя. На 10.12.2013 г. окръжният съд в Мюнхен осъди
финансовия управител на „Сименс“ АГ, Х.-Й. Нойбюргер, да за-
плати на дружеството сумата от 15 милиона евро обезщетение
за причинени вреди поради неосъществен контрол. С 9 други
членове на управителния съвет бяха сключени споразумения
за суми между 2,5 и 5 милиона евро. Година по-късно г-н Ной-

бюргер посегна на живота си. На хартиения тигър бяха порас-
нали остри зъби.

Книгата цялостно и задълбочено изследва управителската
отговорност, с акцент върху управителните органи на най-сре-
щаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ
на правната ѝ същност въз основа на особеностите на правни-
те отношенията между членовете на управителните органи и
дружествата. Обстойно са разгледани всички правни субекти,
които могат да бъдат засегнати от тази отговорност, предпос-
тавките за възникването ѝ. Внимание е отделено на границите
и обема ѝ – ограничения във времето и размера, както и на въз-
можностите за сключване на спогодби и освобождаване от от-
говорност от общото събрание на съдружниците/акционерите.
Последната глава е посветена на възможностите за реализация
на тази отговорност – предявяване на искове от страна на дружес-
твото, от акционери и от кредитори.

Трудът има и практическа насоченост, анализирайки цялата
налична актуална съдебна практика по разглежданите въпро-
си, както и съдебна практика от Германия и Австрия.