История лексических древнеболгаризмов украинском литературном языке

20.00 лв.

Автор : Албена Стаменова

Издателство : Парадокс

ISBN : 978-954-553-223-8

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 300

Език : руски, украински, старобългарски

 

Описание

Албена Стаменова. История лексических древнеболгаризмов украинском литературном языке

 

Изследването е първият в българската, а и като цяло в славистичната научна литература, опит за обобщаващо монографично изследване на старобългарския лексикален слой в украинския книжовен език в процеса на историческото му развитие. Установен е цялостният състав на заетата старобългарска лексика от периода Х—ХІ век в староизточнославянския език (ХІ—XIV в.) и е проследена еволюцията му през следващите периоди от развитието на украинския език — староукраински (XIV—XVII в.) и съвременен украински (ХІХ—ХХ в.). Уточнено е мястото на лексикалните старобългаризми в съвременния украински книжовен език, изяснени са семантичните промени в тях, стилистичното им разслоение и употребата им в украинската реч. Също така за първи път е установен съставът на тази лексика в съвременния руски книжовен език и е съпоставен с този в съвременния украински книжовен език. Потвърдени са на лексикално ниво съществени моменти от историята на двата книжовни езика и са направени изводи относно спецификата на развитието на всеки от тях.

Книгата е снабдена с три приложения. Първото представя състава на проникналите на източнославянска почва старобългаризми и проследява състоянието на всяка дума в изследваните последователни времеви отрязъци. Второто представя състава на старобългарските думи в съвременния украински книжовен език. Третото съдържа справочни извадки от първото приложение.

 

Съдържание

Введение

Глава I. Понятийно-терминологический аппарат

I. Украинская народность и украинский язык

II. Древноболгарский язык

III. Древновосточнославянский язык

IV. Редакции древнеболгарского литературного языка. Церковнославянский язык

V. Специфические черты лексической системы древнеболгарского литературного языка

VI. Древнеболгаризмы

VII. Критерии определения древнеболгаризмов в лексической системе современного украинского литературного языка

Глава II. Древнеболгарские лексические заимствования в контексте культурно-исторической и языковой ситуации в Древней Руси, Украине и России

I. Языковая ситуация в Киевской Руси. Языки и языковые типы

А. Язык церковно-книжной письменности

Б. Язык светской письмености

II. Культурно-историческая обстановка и языковая ситуация на территории зарождающейся украинской народности в XIV—XVII вв. Языки и языковые типы

А. Язык церковно-книжной письменности

Б. Язык светской письмености

III. Культурно-историческая обстановка в XVI—XVII вв.

III.1. Польское влияние

III.2. Возвышение и падение „Простой Мовы“

III.3. Падение и возвышение церковнославянского языка

IV. Украинский язык в XVIII в.: культурно-исторические обстоятельства развития

IV.1. Упадок староукраинского литературного языка

IV.2. Смена диалектной основы литературного языка

IV.3. Формирование нового украинского литературного языка на народной основе

V. Украинский язык в XIX в.: культурно-исторические обстоятельства развития

Глава III. Место древнеболгаризмов в лексике современного украинского литературного языка

I. Вопрос о лексических заимствованиях в свете теории языковых контактов

II. Заимствование древнеболгарских лексических единиц

II.1. Заимствование древнеболгаризмов в XI—XIV вв.

II.2. Заимствование древнеболгаризмов в XIV—XVII вв.

II.3. Древнеболгарские лексические едины, предстравленные в современном украинском литературном языке (XIX—XX ст.)

Глава IV. Семантические изменения и стилистические особенности древнеболгарских единиц в лексике современного украинского литературного языка

I. Семантические изменения древнеболгарских лексических единиц в современном украинском литературном языке

I.1. Возникновение или расширение полисемии

I.2. Возникновение переносно-отвлеченых значени

I.3. Возникновение экспрессивно-синонимический значений

I.4. Сокращение или разрушение полисемии

I.5. Соотнесенность с церковно-религиозной сферой

I.6. Изменение значения

I.7. Энантиосемия

II. Стилистическое расслоение древнеболгарский слов е лексике современного украинского литературного языка

II.1. Стилистически нейтральные древнеболгарские лексические единицы

II.2. Древнеболгаризмы, которые относятся к книжной сфере

II.3. Древнеболгаризмы, относящиеся к составу специальной христианской и церковно-обрядной лексии

II.4. Древнеболгаризмы, относящиеся к составу оценочно-эмоционално-эскпресивной лексики

II.5. Древнеболгаризмы, проникшие в состав украинской разговорной лексики

II.6. Древнеболгарские лексические единицы в украинских народных говорах

III. Стилистические изменения древноболгаризмов в лексике современного украинского литературного языка

III.1. Функциональные изменения

III.2. Функционально-стилистические изменения

III.3. Стилистические изменения

Заключение

Список использванных источников и литературы

Описание приложений

I. Описание приложения №1

I.1. Принципы отбора лексического материала

I.2. Вид и построение приложения. Источники

I.3. Принципы подачи лексического материала

II. Описание приложения №2

III. Описание приложения №3

Обработка приложения №1

I. Древневосточнославянский период

II. Староукраинский период

III. Современный период

IV. Диахрония

V. Подробности (некоторые дополнения)

IV. Комментарии и анализ

Приложение №1. Лексические древноболгаризмы в украинском языке на последовательных этапах его истории

Приложение №2. Лексические древноболгаризмы в современном украинском литературном языке

Приложение №3. Выборки из приложения №1