История на българската държава и право. Част втора

20.00 лв.

Автор : Петко Петков
Издателство : УИ „Св. св. Кирил и Методий“
ISBN : 978-619-208-388-5
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 400
Език : български
Код: 978-619-208-388-5 Категории: , , ,

Описание

Съдържание:
Предговор………………………………………………………………………………………………………………………………………9
 
I.
Цели и структура на дисциплината. Хронологичен и тематичен обхват.
Основни понятия. Речник………………………………………………………………………………………………11
1. Хронологичен и тематичен обхват на лекционния курс……………………….11
2. Структура и съдържание на курса…………………………………………………………………14
3. Периодизация……………………………………………………………………………………………………….14
4. Кратък речник на исторически понятия и специфични термини,
свързани с дисциплината……………………………………………………………………………………..15
 
II.
Критичен преглед на литературата и изследванията по дисциплината……..26
 
III.
Създаването на Българската екзархия като резултат от
църковнонационалните борби през ХІХ век. Екзархията като българска
протодържава до 1878 г. Отношения с османските власти……………………………….55
1. Създаването на Българската екзархия като резултат от
църковнонационалните борби през ХІХ век…………………………………………………..55
2. Екзархията като българска протодържава до 1878 г.
Отношения с османските власти………………………………………………………………………..64
IV.
Българската православна църква (Екзархията) и Временното руско
окупационно управление 1877–1879 г……………………………………………………………………..75
1. Разпокъсване на екзархийския диоцез през 1878 г…………………………………75
2. Българското висше духовенство и проф. М. Дринов в защита на
църковнонационалното единство……………………………………………………………………..88
3. Финансови и материални проблеми……………………………………………………………..93
V.
Формиране на нов тип отношения между държава и църква
в Учредителното и Първото Велико народно събрание.
Конституционните разпоредби от 1879 г. за БПЦ
и отношенията ѝ с държавата…………………………………………………………………………………..104
1. Българската православна църква и Учредителното народно
събрание през 1879 г……………………………………………………………………………………………104
2. БПЦ и изборът на княз през 1879 г……………………………………………………………..118
VI.
Държава, църква, общество в Княжество България 1879–1883 г…………………124
1. Опитите на първите две правителства да регулират отношенията
между БПЦ и държавата. Включване на представител на висшето
духовенство в централната изпълнителна власт………………………………………124
2. Първият конфликт между БПЦ и държавната власт. Неуспешният
цезаропапистки експеримент на Драган Цанков и либералското
управление през 1880 г………………………………………………………………………………………137
3. БПЦ и държавната власт по време на т.нар. „режим
на пълномощията“ (1881–1883 г.) …………………………………………………………………150
VII.
Приспособеният в Княжеството Екзархийски устав от 1883 г. и
неговото приложение в българското общество…………………………………………………156
1. Устройството и управлението на БПЦ в Княжество България
съгласно приспособения устав от 1883 г. …………………………………………………….157
2. Характеристика на промените, въведени с приспособения
в княжеството Екзархийски устав от 1883 г………………………………………………..162
3. Финанси и имущество на БПЦ според устава от 1883 г……………………….164
4. „За браковете“ – нови моменти в църковното законодателство……..166
5. Проблеми в прилагането на Екзархийския устав, приспособен
в княжеството………………………………………………………………………………………………………..168
А. Добавъчното възнаграждение на свещениците ………………………..168
Б. Архиерейските заплати……………………………………………………………………….178
В. Духовните училища………………………………………………………………………………181
VIII.
Изостряне на противоречията и открито противопоставяне между БПЦ
и държавната власт в Княжество България 1885–1887 г.
Отражение върху обществените отношения………………………………………………………190
1. Прилагането на приспособения в княжеството Екзархийски устав
в Източна Румелия. Изостряне на отношенията между държавните
власти в княжеството и БПЦ…………………………………………………………………………….191
2. БПЦ и политическата криза 1886–1887 г…………………………………………………198
3. Св. Синод и държавните власти в княжеството (1886–1887 г.) ……….207
4. БПЦ и изборът на княз Фердинанд…………………………………………………………….216
IX.
БПЦ и държавната власт при управлението на Стефан Стамболов
(1887–1894 г.). Обществени реакции …………………………………………………………………….226
1. Правителството срещу Църквата……………………………………………………………….227
2. Сесия на Св. Синод през 1888 г. Изгонване на синодалните
членове от столицата………………………………………………………………………………………….236
3. Временно стихване на напрежението между БПЦ и държавните
власти. Сесия на Св. Синод в Русе (1890 г.)…………………………………………………..247
4. Сесии на Синода в София (1890–1892 г.) Законодателни
промени……………………………………………………………………………………………………………………252
5. Ново изостряне на отношенията между БПЦ и държавните
власти по повод изменението на чл. 38 от Конституцията……………………262
Х.
Нов етап в развитието на отношенията между БПЦ и държавната власт
в Княжество България 1894–1899 г. Законодателни промени в началото
на ХХ век ………………………………………………………………………………………………………………………….284
1. Ново отношение на княжеските държавни власти към БПЦ……………284
2. Партиите и отношенията между БПЦ и държавната власт……………….288
3. Законодателни промени в началото на ХХ век ……………………………………..291
 
XI.
Екзархийският устав 1895/1897 г. и неговото приложение в българското
общество. Изменения и допълнения в църковното законодателство
в края на ХІХ и началото на ХХ в. …………………………………………………………………………….301
1. Изготвяне и приемане на новия Екзархийски устав
през 1894–1895 г…………………………………………………………………………………………………..301
2. Приемане на частта „Бракове“ от новия Екзархийски устав
през 1897 г. …………………………………………………………………………………………………………….305
3. Характеристика, приложение и изменения на Екзархийския
устав от 1895/1897 г. в края на ХІХ и началото на ХХ век
(до 1912 г.)……………………………………………………………………………………………………………….308
XII.
БПЦ и държавната власт в Царство България (1908–1912 г.).
Обществото и опитите за постигане на църковно единство…………………………322
1. БПЦ и Независимостта на България (1908–1909 г.)…………………………….322
2. Църковното единство на БПЦ и отношенията ѝ с държавните власти
при два синода в две различни държави (1908–1912 г.)…………………………326
XIII.
Българската православна църква и външната политика на българската
държава 1879–1912 г. …………………………………………………………………………………………………360
1. Изборът на княз Александър І през 1879 г. и мисията в Крим…………360
2. БПЦ и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г………………..363
3. Българска делегация в Русия (1883 г.), водена от председателя
на Народното събрание митрополит Симеон……………………………………………..366
4. БПЦ и Съединението (1885–1886 г.)………………………………………………………….368
5. БПЦ в подкрепа на държавните приоритети. Българската делегация
при император Николай ІІ през юли 1895 г. начело с
митрополит Климент. Миропомазването на престолонаследника
по православен обред и помирението с Русия……………………………………………382
 
Списък на съкращенията ……………………………………………………………………………………………….400

Също може да ви хареса…