-10%

Казуси по наказателно право. Особена част

27.00 лв.

Автор : Ралица Илкова, Лазар Груев
Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-211-2
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 586
Език : български
Код: 978-619-226-211-2 Категории: , ,

Описание

Четвъртото издание на книгата следва вече наложилата се и успешна формула на третото издание. По утвърдения модел от предишните издания и тук са включени казуси за практическо приложение на наученото по дисциплината „Наказателно право. Особена част“, а въпросите към тях – основни и допълнителни, са формулирани така, че да съдействат за максимално ефективно и пълноценно усвояване на знанията по материята и за преговор на наученото по дисциплината „Наказателно право. Обща част“. Казусите са осъвременени и съобразени с развитието на обществената реалност и наказателното законодателство в последните години.

Решаването на предложените казуси съдейства за разбиране на институтите на наказателното право в тяхната цялост и взаимовръзка и за придобиване на способности за прилагане в практиката едновременно на нормите от Общата и Особената част на НК. Затова изданието би било полезно не само на студентите по право, но и на юристите, на които предстоят изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или в адвокатурата, които включват решаване на казус.

Основната новост в четвъртото издание, освен актуализацията на казусите, е допълването на съдебната практика с всички решения на Конституционния съд и на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, имащи отношение към съответната материя. Сега практиката обхваща периода 1955–2021 г. Така се подчертава справочният характер на сборника като помагало за бъдещи и практикуващи юристи в материята на отделните видове престъпления. Незначително е съкратена включената в предходни издания незадължителна практика на върховната съдебна инстанция, като акцент при подбора е поставен на основополагащите за съвременното разбиране за наказателноправните институти съдебни актове. Подбраните и систематизирани актове дават ключ за решаването на съответните „юридически задачи“ и по този начин се постига баланс между теоретични и практически знания и умения по наказателно право. Целта на изданието е да помогне за развиване на аналитично юридическо мислене, на способност за мотивирано и съобразено с действащото законодателство, доктрината и съдебната практика обосноваване на правни тези.


Лазар Груев е професор по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на юридическите науки. От 2003 до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. От  2007 до 2014 г. е председател на Върховния касационен съд. Автор на множество публикации в областта на наказателното право.

Ралица Илкова е доцент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право. Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ към ЮФ на СУ. Има множество публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право, съавтор е на сборници със съдебна практика и учебни помагала.

Глава първа. Престъпления против личността

§ 1. Престъпления против живота и здравето на личността

Съдебна практика

§ 2. Престъпления против свобода та на личността. Трафик на хора

Съдебна практика

§ 3. Престъпления против доброто име, честта и достойнството на личността

Практика на Конституционния съд на Р България

Съдебна практика

§ 4. Престъпления против неприкосновеността на личността и против половия морал

Съдебна практика

Глава втора. Престъпления против правата на гражданите

Глава трета. Престъпления против брака, семейството и младежта

Съдебна практика

Глава четвърта. Престъпления против собствеността

Практика на Конституционния съд на Р България

Съдебна практика

Глава пета. Престъпления против стопанството. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система

Практика на Конституционния съд на Р България

Съдебна практика

Глава шеста. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

Съдебна практика

Глава седма. Документни престъпления

Съдебна практика

Глава осма. Престъпления против реда и общественото спокойствие

Съдебна практика

Глава девета. Общоопасни престъпления

Практика на Конституционния съд на Р България

Съдебна практика

 

Също може да ви хареса…