-10%

КАК ДА СЪЗДАДЕМ КНИГА

27.00 лв.

Автор : Иво Ников
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5358-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 350
Език : български
Код: 978-954-07-5358-4 Категории: ,

Описание

Този наръчник е резултат от четвъртвековния ми опит в предпечатната подготовка, като акцентът в него е върху създаването и оформлението на научни и научнопопулярни издания. Поставих си за цел да бъде от полза както на тепърва прохождащите в предпечата, така и на по-опитните потребители. Затова в него включих, от една страна, основни понятия и термини в предпечата, а от друга, по-сложни техники, като създаване на живи колонцифри, азбучни показалци, формули и др. Разбира се, наръчникът няма претенцията да бъде истина от последна инстанция. За някои проблеми читателите може да намерят по-бързи и по-елегантни решения, а пък други с времето да отпаднат като остарели (кой още отпечатва книга на паус?!). В крайна сметка, надявам се този наръчник да запълни недостига от специализирана литература в областта на една млада и бурно развиваща се професия – компютърната предпечатна подготовка.
Иво Ников
 
СЪДЪРЖАНИЕ
По пътя на книгата               15
ПЪРВА ЧАСТ. МАЛКО ТЕРМИНОЛОГИЯ       17
Глава 1. Термини, свързани с шрифтовете           19
Шрифт и начертание            19
Серифни, безсерифни и декоративни шрифтове   19
Шрифтово семейство           21
Глиф   22
Видове букви. Елементи на буквата          22
Граници на шрифта. Базова линия 23
Кегел (Font size)        23
Кърнинг          25
Тракинг         25
Лединг           25
Мерни единици        26
Мерни единици, използвани в InDesign    26
Интервали     27
Видове компютърни шрифтове      28
Шрифтове True Type            29
Шрифтове Type 1     29
Шрифтове Open Type          30
Глава 2. Термини, свързани с илюстрациите       31
Векторни графики     31
Растерни изображения         31
Цветови модели        33
RGB   33
CMYK           33
LAB    34
HSB    34
Файлови формати за илюстрации  35
TIFF     35
PSD             35
JPEG      35
GIF             36
PNG    36
BMP   36
EPS     36
AI       36
PDF     37
Обработка на изображения             37
Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)        37
Пътища          38
Алфа канали 38
Глава 3. Термини, свързани с хартията и хартиените формати             39
Типове хартия           39
Химизирана хартия  39
Вестникарска хартия           39
Обемна хартия          40
LWC хартия  40
Офсетова хартия       40
Промазана хартия     40
Специални хартии    41
Хартиени формати   41
Формати A, B и C     41
Формати на хартията за печат        42
Използване на печатните формати 43
Формати, използвани в InDesign    46
Letter  46
Legal   47
Letter Half      47
Legal Half      47
Tabloid Format           47
A3       47
A4       47
A5       48
B5       48
Глава 4. Термини, свързани с печата         49
Точки, полутонове, линиатура       49
Принтерска точка     49
Полутонова точка     49
Връзка между принтерски и полутонови точки  51
Линиатура     52
Ъгъл на растерната решетка           54
Печат с PANTONE® цвят   55
ВТОРА ЧАСТ. ПЪРВИ СТЪПКИ     57
Глава 5. Кое как се нарича  59
Щракване, двойно щракване и влачене с мишката         59
Рамки и пътища    60
Обекти   61
Менюта  61
Команди и диалогови прозорци         61
Диалогови прозорци и опции              63
Кратки клавишни комбинации           64
Панели и ленти     65
Глава 6. Запознаване с работното пространство              67
Работно пространство          67
Лента с инструменти            68
Как работят инструментите                 71
Selection Tool и Direct Selection Tool 71
Page и Gap             71
Content Collector Tool и Content Placer Tool     72
Type Tool и Type on a Path Tool          72
Line Tool               73
Pen Tool 73
Pencil Tool             73
Rectangle Frame Tool и Rectangle Tool              74
Scissors Tool          75
Free Transform Tool              75
Gradient Swatch Tool и Gradient Feather Tool    75
Note Tool               76
Eyedropper Tool, Color Theme Tool и Measure Tool         76
Hand Tool и Zoom Tool        77
Зона Color Controls               77
Зона Preview         78
Панел за управление            78
В режим текст      79
Панели (Panels)     83
Глава 7. Как да настроим InDesign    85
Общи настройки   85
Страница General  85
Страници Interface и UI Scaling          86
Страница Type      86
Страница Advanced Type     87
Страница Composition         87
Страница Units & Increments          87
Страница Grid           88
Страница Guides & Pasteboard     88
Страница Dictionary         89
Страница Spelling              89
Страница Autocorrect       89
Страница Notes 89
Страница Track Changes и Страница Story Editor   90
Страница Display Performance      90
Настройки на рамките     90
Настройка на текстова рамка       91
Настройка на рамка за илюстрации           91
Настройка на линии         91
Настройка на работното пространство     91
Глава 8. Текстови и графични рамки         93
Импортиране на текст     93
Импортиране на илюстрации       95
Настройки на текстовите рамки   97
Разполагане на илюстрациите в рамка      99
Инструменти Selection и Direct Selection  100
Оразмеряване, позициониране и мащабиране на илюстрацията       101
Завъртане, наклоняване, огледално обръщане        103
Контур на рамката           104
Заобляне на ъглите           106
Прозрачност на рамките 108
Глава 9. Линии   109
Изчертаване на линии с инструмента Линия           109
Задаване на дебелина, стил и цвят на линията         110
Създаване на стрелки      110
Изчертаване на линии с инструмента Писалка        111
Изчертаване на линии с инструмента Молив          112
Изчертаване на линии в текст       112
Глава 10. Използване на цветове 115
Панел за цветовете           116
Създаване на нов цвят      117
От панела за готови цветове          117
От панела за цвят               118
От зоната за цветовете на обектите             119
С инструмента Пипетка  119
С инструмента Пипетка за цветовата схема            120
Създаване на оттенък      120
Градиенти           120
Създаване на група цветове           122
Изтриване на цветове      122
Оцветяване на обекти       123
Оцветяване на рамка        123
Оцветяване на текст          123
ТРЕТА ЧАСТ. ОФОРМЯНЕ НА КНИГАТА          125
Глава 11. Създаване на нов документ        127
Предварителна работа     127
Уточняване на общи изисквания 127
Уточняване на специфични изисквания    127
Уточняване на илюстративния материал  128
Създаване на макет           128
Запазване на публикацията          130
Дефиниране на макетните страници          130
Бели полета (Margins)      130
Колонцифри        132
Живи колонцифри             133
Глава 12. Създаване на стилове   137
Създаване на основен стил            137
Височина на основния шрифт      138
Междуредово отстояние на основния шрифт          140
Входен отстъп    140
Създаване на стилове за знаците 142
Създаване на стил за заглавия на главите 143
Създаване на стилове за вътрешните заглавия       145
Създаване на стил за инициал (бита буква)             147
Създаване на стил за цитат           148
Създаване на текст под снимка или заглавие на таблица   148
Създаване на стил за автор           149
Създаване на стил за таблица       150
Създаване на стил за библиография           150
Създаване на стил за номериран списък   151
Създаване на стил
за неномериран списък   152
Глава 13. Наливане и изчистване на текста             153
Първи документ          &