Книги на пророците Осия, Софония, Агей, Захария и Малахия в старобългарски превод

25.00 лв.

Автор : Румяна Златанова
Издателство : Темто
ISBN : 9789549566949
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 392
Език : български

Описание

С настоящето проучване и първо издание на тези пророчески книги се създава основа за задъл­бочаване на по-нататъшните изследвания в областта на старо­българския библейски превод, биб­лей­ската критика и екзегетика, славянската медиевисти­ка, както и на езикословните и интер­дис­циплинарните аспекти на култур­ната антропология.
Най-ранният известен засега библейски свод на славянски кирилски текст – средновековният български ръкопис от ХІV в. F.I. 461 – включва и най-стария препис на книгата на Дванадесетте пророци, обогатен с екзегетически тълку­вания на блаж. Теодорит Кирски (393-469) и преведен в Преслав през Х в. Въз основа на комплексен анализ осъществихме през 1998 г. първото научно издание от дипломатичен тип на тази старозаветна книга по F.I.461 и нейното копие от сбирката на П. И. Щукин № 507 от 1475 г. Книгите на пророците Осия, Софония и Агей обаче в тях не са засвидетелствани. В последните освен това се отбелязват значи­телни липси от книгите на про­ро­ците Авакум, Захария и Малахия.

Въз основа на хърватско-глаголически (ХІІІ-ХVІ в.) и типологично релевант­ни кирилски преписи (ХІІ-ХVІ в.), на обхватен текстологичен анализ и в сравнение с гръцките образци се пред­­­лага за пръв път реконструкция на Книгите на пророците Осия, Софония, Агей, Захария и Малахия в старобългар­ски превод.

Също може да ви хареса…