Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес

30.00 лв.

Автор : Цветанка Панчева

Издателство : УИ „Св.Климент Охридски “

ISBN :978-954-07-4585-5

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 350

Език : български

Описание

Доц. д-р Цветанка Панчева е преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Настоящата й книга разглежда развитието на краезнанието в България от първите негови проявления по време на Българското възраждане до днес през призмата на издадената книжнина. Избраните широки темпорални граници позволяват по-мащабно обгжлеждане на публикациите с местно съдържание и установяване на определени закономерности, които са по-видими, когато са погледнати в по-голяма историческа перспектива. Библиометричният анализ е направен според множество признаци – топографска обхватност на изданията, тематика, видово разнообразиее, авторство, издатели, оформяне в серии и др. Отново на базата на книжнината е установено значението на локалната информация както за развитието на местната общност, така и за решаването на големи и важни национални въпроси във всеки конкретно взет хронологичен период. Обосновани са съвременните аспекти на краезнанието, свързани с опазването на културната памет на селищата и регионите и с използването на електронните краеведски информационни ресурси като широкодостъпен източник за популяризиране на местната идентичност в условията на глобализация.