-10%

КОМЕНТАР НА КОДЕКСА НА ТРУДА/ТРИНАДЕСЕТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

67.50 лв.

Автор : Колектив

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-197-9

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 1224

Език : български

 

Описание

АНАЛИЗ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА

 • Кодекса на труда с всички негови изменения и допълнения
 • правилниците и наредбите по неговото прилагане с техните актуални текстове

СИНТЕЗ И КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА

 • новата съдебна практика и практиката на Конституционния съд
 • новата практика на Министерството на труда и социалната политика
 • становища в доктрината, с които е допълнено и обогатено изданието до 1 септември 2021 година
 • ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯКЪМ ЧИТАТЕЛЯПРЕДГОВОР КЪМ ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ

  ВЪВЕДЕНИЕ (Отм.)

  Глава първа                 

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, чл. 1–11

  Глава втора                 

  ТРУДОВ КОЛЕКТИВ, чл. 12–32 (Отм.)

  Глава трета                  

  СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, чл. 33–49

  Глава четвърта             

  КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, чл. 50–60

  Глава пета                   

  ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 61–123

         Раздел I                  Трудов договор, чл. 61–76

         Раздел II                Устройване на работа на младите специалисти, чл. 77–82 (Отм.)

         Раздел III               Избор, чл. 83–88

         Раздел IV               Конкурс, чл. 89–97

         Раздел V                Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси, чл. 98–102 (Отм.)

         Раздел VI               Съдебно решение, чл. 103–104 (Отм.)

         Раздел VII              Членство в производствена кооперация, чл. 105–106 (Отм.)

         Раздел VIII             Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107–107a

         Раздел VIIIа           Допълнителни условия за извършване на надомна работа, чл. 107б–107ж

         Раздел VIIIб           Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние, чл. 107з–107п

        Раздел VIIIв          Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, чл. 107р–107ч

         Раздел IX               Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108–117

         Раздел Х                Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118–123а

  Глава шеста                  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 124–135

         Раздел I                  Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124–129

         Раздел II                Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130–135

  Глава седма                  РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ, чл. 136–154а

         Раздел I                  Редовно работно време, чл. 136–142

         Раздел II                Извънреден труд, чл. 143–150

         Раздел III               Почивки, чл. 151–154а

  Глава осма                    ОТПУСКИ, чл. 155–178

         Раздел I                  Видове отпуски, чл. 155–171

         Раздел II                Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172–178

  Глава девета                 ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, чл. 179–199

         Раздел I                  Общи разпоредби, чл. 179–181

         Раздел II                Награди, чл. 182–185 (Отм.)

         Раздел III               Дисциплинарна отговорност, чл. 186–199

  Глава десета                 ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, чл. 200–228

         Раздел I                  Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200–202

         Раздел II                Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203–212

         Раздел III               Други видове обезщетения, чл. 213–228

  Глава единадесета         ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, чл. 228а–241

  Глава дванадесета         ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, чл. 242–272

         Раздел I                  Общи разпоредби, чл. 242–246

         Раздел II                Системи на заплащане на труда, чл. 247–258

         Раздел III               Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 259–268

         Раздел IV               Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269–272

  Глава тринадесета         ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА, чл. 273–290

  Глава четиринадесета   СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, чл. 291–300

  Глава петнадесета         СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, чл. 301–324

         Раздел I                  Специална закрила на непълнолетните, чл. 301–305

         Раздел II                Специална закрила на жените, чл. 306–313а

         Раздел III               Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314–321

         Раздел IV               Специална закрила на работещите пенсионери, чл. 322–324 (Отм.)

  Глава шестнадесета       ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 325–346

         Раздел I                  Прекратяване на трудовия договор, чл. 325–336

         Раздел II                Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337–340

         Раздел III               Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация, чл. 341–343 (Отм.)

         Раздел IV               Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344–346

  Глава седемнадесета     ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ, чл. 347–356

         Раздел I                  Трудова книжка, чл. 347–350а

         Раздел II                Трудов стаж, чл. 351–356

  Глава осемнадесета       ТРУДОВИ СПОРОВЕ, чл. 357–398

  Глава деветнадесета      КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ, чл. 399–416

         Раздел I                  Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399–412

         Раздел II                Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а–416

  Глава двадесета            Административно сътрудни- чество чрез Информацион- ната система на вътрешния пазар и трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления чл. 417–422

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. Приложимост към трудовите отношения на членовете на производствени кооперации

  § 121. Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда

  ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ