-10%

КОМЕНТАР НА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА БРАКА

23.40 лв.

Автор : Петко Венедиков

Издателство : Петко Венедиков

ISBN :9786197469363

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 384

Език : български

Описание

Под редакцията на Васил Крумов Петров

Съдържание

Васил Петров. Венедиковата Наредба закон
за брака – швейцарският закон за брака,
развода и децата, поставил основата
на модерното българско семейно право………………………5
Предговор от автора……………………………………………………7
Преглед на закона………………………………………………………9
Материали……………………………………………………………….13
Глaва I. Форма на брака
Предварителни бележки…………………………………………..14
Чл. 1. Въвеждане на гражданския брак…………………….14
Чл. 2. Религиозно благословение на брака……………….16
Глава ii. Условия за встъпване в брак
Предварителни бележки…………………………………………..18
Чл. 3. Възраст за встъпване в брак…………………………..21
Чл. 4. Болести, които са пречка за брака…………………..26
Чл. 5. Запрещение на двубрачието ……………………….32
Чл. 6. Родство и сватовство ………………………………..37
Чл. 7. Положение на чуждите поданици……………………47
Глава iii. Извършване на брака
Предварителни бележки………………………………………….49
Чл. 8. Сключване на брак: съществени изисквания…..72
Чл. 9. Място на бракосъчетанието. Публичност……….78
Чл. 10. Установяване самоличността на съпрузите. Декларация, че няма пречки за брака………………………………………………………80
Чл. 11. Обявяване на брака за сключен. Съставяне
на акта…………………………………………………………………..83
Чл. 12. Отказ на длъжностното лице да извърши бракосъчетанието………………………………………………….87
Чл. 13. Сключване на брак в чужбина……………………..90
Глава iv. Права и задължения
на съпрузите
Предварителни бележки………………………………………..92
Чл. 14. Задължения на съпрузите. Право на занятие.
Право на местожителство………………………………………95
Чл. 15. Име на съпругата……………………………………….106
Чл. 16. Разделност на имуществата на съпрузите….108
Чл. 17. Солидарна отговорност за задълженията
за текущи домакински нужди…………………………………115
Чл. 18. Издръжка на семейството………………………….125
Чл. 19. Управление на имуществото
на единия съпруг от другия…………………………………..136
Глава v. Недействителност на брака
Предварителни бележки……………………………………….140
Чл. 20. Необходимост от съдебно обявяване
на брака за недействителен………………………………….144
Чл. 21. Недействителни бракове…………………………..147
Чл. 22. Лица, които могат да искат обявяване
на недействителността………………………………………..160
Чл. 23. Заздравяване на брак, недействителен
поради двубрачие………………………………………………….164
Чл. 24. Оздравяване на болния съпруг……………………166
Чл. 25. Забременяване при брак, недействителен
поради недостатъчна възраст.
Срокове за исковете за унищожение……………………….167
Чл. 26. Действие на недействителния брак.
Положение на извънбрачните деца…………………………170
Чл. 27. Приравняване на последиците
от унищожението с последиците от развода……………177
Чл. 28. Ненаследимост на правото да се иска
обявяване на брака за недействителен.
Продължаване на иска от наследниците…………………178
Чл. 29. Недействителност на брак на чужд поданик…179
Глава VI. РАЗВОД
Предварителни бележки…………………………………………182
Чл. 30. Развод по взаимно съгласие ……………………..189
Чл. 31. Прелюбодеяние…………………………………………..196
Чл. 32. Опит за убийство…………………………………………209
Чл. 33. Осъждане на затвор……………………………………..211
Чл. 34. Отсъствие……………………………………………………215
Чл. 35. Болест, опасна за другия съпруг или
за поколението………………………………………………………..217
Чл. 36. Полова неспособност, безплодие………………….221
Чл. 37. Грубо нарушение на брачните задължения……227
Чл. 38. Дълбоко разстройство на брака……………………259
Чл. 39. Ненаследимост. Продължаване на иска
от наследниците………………………………………………………268
Чл. 40. Име на разведената жена……………………………..271
Чл. 41. Последици от развода…………………………………..273
Чл. 42. Дарения между съпрузи……………………………….274
Чл. 43. Дял в придобиванията на съпруга…………………278
Чл. 44. Срок за предявяване правото на отменение
на даренията и на дял в придобиванията………………….284
Чл. 45. Положение на децата……………………………………284
Чл. 46. Развод на чужди поданици……………………………291
Глава Vii. ПРОИЗВОДСТВО ПО БРАЧНИТЕ ДЕЛА
Предварителни бележки…………………………………………..292
1. Производство по иск на единия съпруг………………….292
Чл. 47. Брачни искове………………………………………………294
Чл. 48. Подсъдност………………………………………………….297
Чл. 49. Процесуална дееспособност…………………………299
Чл. 50. Пълномощие по брачно дело………………………..301
Чл. 51. Съединение на брачни искове помежду им
и с иск за издръжка. Насрещен иск ………………………302
Чл. 52. Привременни мерки…………………………………….317
Чл. 53. Необходимост да се предявят всички
основания за развод или за недействителност…………321
Чл. 54. Доказателства……………………………………………..326
Чл. 55. Разпит на страната………………………………………328
Чл. 56. Служебно събиране на доказателства…………..329
Чл. 57. Обявяване на вината…………………………………….332
Чл. 58. Съдебни мита……………………………………………..335
Чл. 59. Срок за обжалване………………………………………336
Чл. 60. Действие на решението по отношение
на трети лица ………………………………………………….336
2. Производство по молба за развод
по взаимно съгласие……………………………………………….337
Чл. 61. Молба………………………………………………………….339
Чл. 62. Помирително заседание. Съдебно заседание…348
Чл. 63. Допускане на развода. Действие…………………..350
Чл. 64. Способност за сключване на развод
по взаимно съгласие………………………………………………..356
Чл. 65. Оттегляне на съгласието………………………………358
Чл. 66. Обжалване…………………………………………………..359
Глава VIII. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 67. Влизане на закона в сила……………………………..360
Чл. 68. Действителност на браковете, сключени
преди влизането на закона в сила……………………………360
Чл. 69. Разторгване на бракове, сключени
преди влизането на Закона за брака в сила…………….363
Чл. 70. Срокове……………………………………………………….364
Чл. 71. Обратно действие на правилата за дял в придобиванията………………………………………………………366
Чл. 72. Препращане на висящите дела…………………….366
Чл. 73. Издаване на правилник………………………………..366
Чл. 74. Отменение на противоречащите закони……….366
Глава IX. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
I. По закона за лицата…………………………………………….367
Чл. 1. Съдържание на акта за женитба……………………367
Чл. 2. Промяна на номерацията на чл. 153-а…………..368
Чл. 3. Отбелязване на решението за развод…………….368
Чл. 4. Редакционна поправка………………………………….368
II. По Наказателния закон……………………………………….368
Чл. 5. Извършване на религиозен брак
преди гражданския…………………………………………………368
Чл. 6. Укриване на пречка за брака…………………………369
Чл. 7. Отменение на чл. 212……………………………………369
Чл. 8. Нарушения на изискванията за бракосъчетанието, извършени от длъжностното лице
по гражданското състояние……………………………………369
Чл. 9. Отменение на чл. 433…………………………………..370
Указател на материята………………………………………….371
Указател на съкращенията…………………………………….376