КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ

7.20 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-954-730-906-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 256

Език : български

Код: 978-954-730-906-7 Категории: ,

Описание

2. АКТУАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ
КЪМ 20 ЯНУАРИ 2019 Г.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.

В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.

Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, както и списък на държавите – страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея.