КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.90 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-954-730-966-1

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 56

Език : български

Код: 978-954-730-966-1 Категории: ,

Описание

Глава първа. Основни начала (чл. 1—24)

Глава втора. Основни права и задължения на гражданите (чл. 25—61)

Глава трета. Народно събрание (чл. 62—91а)

Глава четвърта. Президент на републиката (чл. 92—104)

Глава пета. Министерски съвет (чл. 105—116)

Глава шеста. Съдебна власт (чл. 117—134)

Глава седма. Местно самоуправление и местна администрация (чл. 135—146)

Глава осма. Конституционен съд (чл. 147—152)

Глава девета. Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция (чл. 153—163)

Глава десета. Герб, печат, знаме, химн, столица (чл. 164—169)

Преходни и заключителни разпоредби (§ 1—9)

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (§ 4—7)

Заключителна разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 18 от 2005 г.) (§ 7)

Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (§ 12—13)

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) (§ 9—11)