КЪМ РАЗБИРАНЕТО ЗА СПРАВЕДЛИВО И СПРАВЕДЛИВОСТ ПРЕДИ И ПРИ АРИСТОТЕЛ

18.00 лв.

Автор : Димка Гичева-Гочева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5383-6
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 416
Език : български
Код: 978-954-07-5383-6 Категории: , ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение. Защо към и преди Аристотел? Status quaestionis.
Автобиографични и хронологични уточнения за изследването.
Понятийни разграничения, дефиниране на обхвата и
замисъла му………………. ……………………………………………………………..9
Първа глава. Справедливото и справедливостта според
двамата създатели на историографията и в съвършената
атическа трагедия…………………………………………………………………….21
Част 1. Херодот за справедливото и справедливостта……………….22
Несправедливото деяние като причина за война
и двигател на историята и историите……………………………………25
Снемането на митологическото – историята на Елена…………..27
Съновидения, оракули и личби – къде сред тях е
справедливостта?…………………………………………………………………31
Първият отговор: справедливостта като надчовешка сила……..34
Вторият отговор: справедливостта като човешка преценка,
човешко правосъдие…………………………………………………………….37
Третата възможност: справедливостта в семейството……………41
Четвъртият отговор: справедливото се постига в
общностната уредба……………………………………………… …………….43
Справедливото в управлението на мнозинството…………………..47
Свободата и проблемът за противостоенето между
Европа и Азия……………………………………………… ……………………..50
Част 2. Справедливостта и справедливото според История на
Пелопонеската война на Тукидид……………………………………………..59
Тукидид като създател на историята на съвременността…………..60
Тукидид като философ на историята……………………………………..62
Тукидид като софист…………………………………….. …………………….66
Картография на речите в произведението……………………………..67
Философстването в антилогиите в История на
Пелопонеската война…………………………………………………………..72
Човекът е мяра на всички неща, които водят до война…………..77
Хуманизъм и морализъм, а не морален релативизъм……………..78
За класическите и философските методи на Тукидид като
историк……………………………………………………………………………….81
Тукидидовото „размишление за метода“……………………………….83
Aпология на софистиката, Херодот и Тукидид……………………..89
Как е възможна справедливостта като лична добродетел и
справедливото като общностно устройство…………………………101
Част 3. Антигона на Софокъл, или за отвъдността на
справедливото………………………………………………………………………..110
Втора глава. Справедливостта и справедливото – от Платон
към Аристотел……………………………………………………………………….122
Част 1. Онтология на справедливото и справедливостта в
Държавата на Платон……………………………………………………………123
Чия е справедливостта, или за субекта на справедливостта
и на справедливото…………………………………………………………….123
Справедливото като качество на общностния живот и
справедливостта като лична добродетел …………………………….126
Досократическото онтологизиране на Дике – Правдата ……….143
Софистическо-сократическият контрапункт в Държавата… 145
Онтологическият отговор: Справедливостта е възможна.
Справедливото е възможно…………………………………………………151
Част 2. Персонификацията на добродетелите в „Персийския
разказ“ на Сократ в Алкивиад………………………………………………… 159
Сократ и Алкивиад. Сократ и Платон………………………………….159
Интересът на Академията към Персия. Интересът на Аристотел
към Изтока…………………………………………………………………………162
Поучението на Сократ към Алкивиад ……………………….. ………164
Част 3. Политическите устройства – решаващото за (не)постига-
нето на справедливото според Платон и Аристотел…………………169
Политическото мислене в диалозите и писмата на Платон……….169
Ейдосите на политическото в Държавата………………………………170
▫ Битийно-космическото обяснение…………………………………174
▫ Тимокрацията и тимократът………………………………………….175
▫ Олигархията и олигархът……………………………………………….176
▫ Демокрацията и демократът………………………………………….178
▫ Фасадната демокрация според Платон ………………………….180
▫ Кои са търтеи и какво правят те в полиса?………………………..183
▫ Тиранията и тиранинът…………………………………………………186
Апологията на беззаконието и авторитаризма в
Държавникът…………………………………………………………………….189
Къде да търсим политическото мислене на Аристотел?…. …..195
Политическите схващания на Аристотел като отрицание,
но и продължение на търсенията на Платон………………………..197
Аристотеловият принос в политическата теория…………………199
Ейдосите на олигархията в Политика на Аристотел……………..203
Трета глава. Към осмислянето на справедливото и справедли-
востта в самата Аристотелова мисловност. Към справедливото:
конституционната история на Атина. Към справедливостта: антро-
пологията – фундамент на практическата философия. Никомахова
етика, кн. Епсилон: превод и коментар…………………………………..212
Част 1. Как е възможно и постепенно приближавано справедливо-
то? Атинската държавна уредба между философията, историята
и конституционализма……………………………………………………………213
Размислите за държавните устройства в
Историята на Херодот………………………………………………………215
Държавните устройства като обяснител в
История на Пелопонеската война……………………. ……………….216
От Платон към Аристотел: от нормативизма на
предписанието към реализма на описанието……………………….221
Еволюция и прогрес в институциите на властта в Атина……..225
Как е възможна независимостта на съдебната власт?…………..240
Част 2. Антропологията като корелат на етиката: модалната
триада, тялото и душата………………………………………………………….246
Космосът според Аристотел: съвършено тяло
без душа……………………………………………………………………………246
Живите същества и техните прекрасни тела………………………..253
Полемичното начало на За душата…………………………………….260
Проблемът за тялото…………………………………………………………..265
Душата като принцип на живота…………………………………………271
Мистерията на нуса: божественото в човека………………………..278
Част 3. Никомахова етика. Книга Епсилон…………………………….283
Превод и паралелен гръцки текст………………………………………..283
Коментар към превода………………………………………………………..339
Заключение. Човекът трябва да е добродетелен и справедлив,
защото има безсмъртен разум. Справедливостта и справедливото
са постижими…………………………………………………………………………350
Everybody knows by heart… ………………………………………………..350
Добродетелта като предразположеност. Справедливото, справед-
ливостта и φρόνησις………………………………………………………………..356
Справедливост и φρόνησις………………………………………………….358
Актуалността на Аристотел за… ………………………………………..361
Епилог. Отговори на въпросите и коментарите в рецензиите
и становищата за дисертацията………………………….. ………………….370
Библиография и интернет източници……………………………………..386

Също може да ви хареса…