-10%

ЛЕЧИТЕЛИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК. ЕТНОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ

18.90 лв.

Автор : Виолета Коцева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-552-5
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 246
Език : български

Описание

Виолета Коцева завършва магистра­тура по етнология в Софийския уни­верситет „Св. Климент Охридски“. През 2010 година защитава докто­рат и оттогава е асистент в катед­ра „Етнология“ в Историческия фа­култет на Университета. Препода­вателската й дейност и научните й интереси са в областта на медицин­ската антропология, българската на­родна култура, етнологията на Бал­каните, антропологията на детст­вото и българските общности зад граница.
Книгата е етноложко изследване на аспекти от народната медицина от началото на XXI век. В текста последователно се анализират различни ка­тегории лечители и лечителски практики в процес на промяна, която се разглежда като част от механизма за адаптация и оцеляване на тради­ционното народно лечение в постмодерна културна среда. За емпирична основа на изследването се използват сведения от теренни етнографски проучвания, провеждани в периода 2014 – 2019 г. Съществуването на тра­диционни лечители и лечебни практики се анализират като обществено споделен и приемлив компромис както от страна на самите лечители, така и от представители на научната медицина.

Също може да ви хареса…