-10%

ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕЖИВЯВАНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ

27.00 лв.

Автор : Маргарита Бакрачева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5814-5
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 400
Език : български

Описание

Какво е взаимодействието между личностните черти и личностните диспозиции в определяне на преживяваното благополучие? Какви поведения могат да допринесат за адаптиране към живот в условията на криза? Описани са възможни отговори, насочени към личния избор.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод – 7
Глава първа: Теоретични подходи към изучаване на благополучието, личностните черти и личностните диспозиции – 13
I.1. Интегративен подход към измерване на благополучието – 13
I.2. Модели на личностните черти – 32
I.2.1. Модел на Големите пет – 32
I.2.2. Кибернетична теория за личностните черти – 45
I.3. Личностни диспозиции, връзка с благополучието и личностните черти – 54
I.3.1. Копинг и копинг потенциал – 54
I.3.2. Майндфулнес – 66
I.3.3. Себеоценка – 77
I.3.4. Заучена безпомощност, самосаботиране, предъвкване на минали грешки, планиране – 79
I.3.5. Смисъл на живота и търсене на смисъл – 85
I.4. Повишаване на личния ресурс за ефективна себерегулация чрез учене – 88
Глава втора: Дизайн на емпиричното изследване – 96
II.1. Цел, предмет, задачи и хипотези – 96
II.2. Процедура на изследването и изследвани лица – 100
II.3. Методи на изследване – 104
Глава трета: Анализ и интерпретация на резултатите от емпиричното изследване – 117
III.1. Структурна организация на използваните скали и описателна статистика – 117
III.2. Връзки между личностните черти, личностните диспозиции и благополучието и обобщени линейни ефекти – 153
III.3. Модели на предикторите на благополучието със самостоятелен ефект – 170
III.3.1. Личностни черти, предиктори на благополучието със самостоятелен ефект – 170
III.3.2. Личностни черти, предиктори на личностните диспозиции със самостоятелен ефект – 179
III.3.3. Личностни диспозиции, предиктори на благополучието със самостоятелен ефект – 188
III.3.4. Директни и индиректни предиктори на благополучието – 194
III.4. Влияние на индивидуалните променливи върху благополучието и компонентите му – 238
III.5. Ефект и устойчивост на тренинга за повишаване на личните ресурси за ефективна себерегулация – 250
III.6. Обобщение и анализ на резултатите от емпиричното изследване – 253
Заключение и дискусионни въпроси – 306
Литература – 313
Приложение 1. Използвани скали – описание на айтемите – 343
Приложение 2. Описателна статистика на използваните скали – 355
Приложение 3. Директни линейни ефекти на личностните черти – 376
Приложение 4. Регресионни модели на предикторите на благополучието – 384

Също може да ви хареса…