Международно частно право – част ІІІ

12.50 лв.

Автор : Боряна Мусева
Издателство :  Сиби
ISBN : 978-619-226-233-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 272
Език : български

Описание

Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ
1 11 С01
7. издание
към 1 ноември 2022 г.

1. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение) (ДФЕС)

2. Конституция на Република България (извлечение) (Конст)

3. Кодекс на международното частно право (извлечение) (КМЧП)

4. Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (Регл. № 2020/1784)

5. Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (Регл. № 2020/1783)

6. Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Регл. 2016/1191)

7. Граждански процесуален кодекс (извлечение) (ГПК)

8. Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (КВЧСИД)

9. Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (КСДЧ)

10. Закон за правната помощ (извлечение) (ЗПрПом)

11. Конвенция за международен достъп до правосъдие (КМДП)

12. Европейско споразумение за предаване на молби за правна помощ (ЕСПМПП)

13. Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (КПИЛ)

14. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние (КонвАктовеГС)

15. Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави (ЕКОПИ)