-25%

Междупредметната интеграция в средното училище

12.00 лв.

Автор : Надежда Райчева

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски “

ISBN :978-954-07-4679-1

Страници : 212

Корица : мека

Година : 2019

Език : български

Код: 978-954-07-4679-1 Категории: ,

Описание

Настоящото издание предлага анализи, съдържателни и технологични решения (подкрепени с емпирични данни) в пресечното поле на смислообразуващите територии на единна методологична рамка. В основата на идеята на автора и разгръщането ? е генетичният подход. Това позволява, от една страна, многопластов анализ в исторически, структурен и функционален аспект на проблема за междупредметната интеграция, и от друга – цялостност на изведените теоретични и приложни решения в сферата на средното образование.

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

Книгата предоставя цялостна оригинална концепция, в която авторът тръгва от исторически анализ на дискусиите за единството на научното знание и неговите прояви в образованието, за да очертае ясни посоки за полето, в което може да се търси това единство заедно с конструктивни решения за възможното му проектиране в образователната практика. Изданието представя опита на автора в областта на междупредметната интеграция, който може да бъде извънредно полезен на всички специалисти, подготвящи учители по биология и по природни науки, на изследователите, работещи в тази научна сфера, както и на всички, проявяващи интерес към въпросите на интеграцията в образованието.

доц. д-р Теодора Коларова

Междупредметната интеграция е разгледана многопосочно – като философия, като конструиране на цялостния процес на образование между отделните предмети, като организиране на учебно съдържание при конкретна учебна дисциплина, като начин на реализиране при преподаването от страна на учителя и неговото усвояване от ученика, като възможност при подготовката на учителите. Тя е детайлно анализирана и от дидактическа гледна точка. Прави впечатление разнообразието на посочените примери. Те са от различни сфери – математика, физика, химия, философия, разбира се, и биология.

доц. д-р Илиана Петкова