-10%

Менителничноправни отношения

36.00 лв.

Автор : Георги Хорозов
Издателство : ИК Труд и право
ISBN : 978-954-608-298-5
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 488
Език : български

Описание

 

Изчерпателен анализ на сложните въпроси, които възникват в практиката и в теорията при издаването, използването, обезсилването на запис на заповед и менителница, упражняване на правата по съдебен ред и използването на ценните книги като обезпечения.
Разгледани са становищата по съответните проблеми в правната теория и разрешенията, дадени в съдебната практика с позоваване на съдебни решения на ВКС.
Ще бъде представено и новото дългоочаквано Тълкувателно решение № 1/2020  от 27.04.2022 г. по тълк. дело № 1/2020 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд  относно служебната проверка от съда за нищожност на сделка в контекста на менителничните отношения.
В приложение са дадени образци на бланки на ценни книги и бланки на молби за обезсилване.
Съдържание:
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ

Раздел първи
МЕНИТЕЛНИЧНОТО ПРАВО

Глава първа
МЕНИТЕЛНИЦАТА КАТО ПРАВЕН ИНСТИТУТ.
ПРАВАТА ПО И ВЪРХУ МЕНИТЕЛНИЦАТА И КАУЗАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
CAUSA-та НА СДЕЛКАТА И МЕНИТЕЛНИЦАТА
§ 1. Основни принципи и философия на менителницата и менителничното право
1. Менителницата като едностранна сделка
2. Менителницата като формална сделка
3. Менителницата като абстрактна сделка
4. Менителницата – сделка със задължително съдържание, чиято липса води до недействителността й
5. Менителницата като безусловна сделка
6. Менителницата – единство на форма и съдържание
7. Менителницата като документ
8. Менителницата като ценна книга
§ 2. Връзката на менителницата и каузалното отношение
1. Менителницата – самостоятелна сделка
2. Задължението по каузалното отношение и задължението по менителницата
3. Погасяването на задължението по каузалното отношение и по менителницата
§ 3. За значението на основанието при менителницата
1. За основанието на сделката
2. Значение на основанието за действителността на сделките. Критерият за разделянето им на каузални и абстрактни
3. Менителницата и делегацията
§ 4. Реална сделка ли е менителницата
1. Значението на документа за възникване и упражняване на правата по менителницата
2. Кога възникват правата по менителницата – с издаването й или с предаването й на поемателя. Критика на разбирането по т. 1
3. За характера на задължението за предаване на менителницата
4. Предаването на менителницата и възникването на задълженията по нея

Глава втора
ИЗДАВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦАТА
§ 1. Съдържанието на менителницата
1. Наименованието „менителница“ в текста на документа на езика, на който е написан
2. Безусловно нареждане да се плати определена сума пари
3. Името на лицето, което трябва да плати (платец)
4. Падеж
5. Място на плащане
6. Името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати (поемател)
7. Дата и място на издаването
8. Подпис на издателя
§ 2. Недействително подписване на менителницата – значение и последици
1. Общо за недействителното подписване според закона
2. Недействителността на подписите по чл. 461 ТЗ – характер и последици
3. Подписването на менителница от лице без представителна власт и недействително подписване (чл. 462 във връзка с чл. 461 ТЗ)
4. Недействително подписване от издателя
§ 3. Изменение на менителницата
§ 4. Бланкова менителница
1. За уредбата на бланковата менителница
2. За съдържанието на бланковата менителница
3. Бланкова менителница, непълната и недействителна менителница
4. Уговорката за попълване на бланковата менителница
5. За съглашението за попълване на бланкова менителница
§ 5. Делими ли са правата и задълженията и по менителницата
1. Проблемът за делимостта
2. За делимостта на вземането по менителницата
3. За делимостта на задължението по менителницата
§ 6. Предсрочна изискуемост на менителницата
1. Хипотезите на закона
2. Производството по несъстоятелност на платеца или на издателя като основание за предсрочна изискуемост
3. Прекратяването на плащанията като основание за предсрочна изискуемост
4. Упражняване на обратните искове преди падежа по чл. 505, ал. 2 ТЗ
5. Предявяване на менителницата на платеца за плащане на падежа при упражнени искове за предсрочна изискуемост
§ 7. Симулация на менителницата и на джирото
1. Общо за симулацията на сделката
2. Абсолютна симулация на менителницата
3. Относителна симулация на менителницата
4. Симулативно джиро
5. Доказването на симулацията при менителницата

Глава трета
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦАТА
§ 1. Джиро
1. Джирото – едностранна, абстрактна и формална сделка
2. Функции на джирото
§ 2. За джирото на менителнични ефекти и на налични акции, облигации и временни удостоверения
1. Заповедни ценни книги
2. Функциите на джирото на менителница и на джирото на акции
3. Сходства между джирото на менителница и на налични акции
4. Различия между джирото на менителница и на налични акции
5. За характера на джирото на акции
§ 3. Цесия на менителницата
1. Джиро и цесия
2. Цесията на менителница и цесията на вземане по сделка, която не е налична ценна книга
3. Някои особености при прехвърлянето на менителницата с цесия
4. Различията между цесията и джирото по отношение действието им спрямо задължените по менителницата лица
5. Обема на правата, които се прехвърлят на цесионера при цесия на менителницата
6. Цесията по менителницата и вземането по каузално отношение, във връзка с което менителницата е издадена
§ 4. Прехвърляне на менителницата с предаване
1. Допустимост
2. Съглашение за прехвърляне на менителницата с предаване
3. Бланковата менителница с непопълнено име на поемател/приносител и ценните книги на приносител
4. Предаването на менителницата с цел прехвърляне и предаването на ценната книга като елемент от естественото съдържание (naturalia negotii) на менителницата
§ 5. Уговорката „не на заповед“
1. Менителница, издадена „не на заповед“
2. Клаузата „не на заповед“ и връзката на менителницата с каузално отношение
3. За правната възможност джиро на менителница с клауза „не на заповед“ да се конвертира в цесия
4. Всички видове джира ли ограничава клаузата
„не на заповед“?
5. Джиро, издадено „не на заповед“
§ 6. Менителничното пълномощие (джиро за събиране)
1. Постановка на въпроса
2. Определяне на обема на представителна власт
3. Въпросът с преупълномощаването по менителницата
4. Последици от смъртта на джиранта за събиране по отношение представителната власт на пълномощния джиратар
§ 7. Скрито джиро. Правата на джиранта по скрито джиро
1. За скритите джира
2. „Връщане“ на менителницата на скрития джирант
§ 8. Следпротестно джиро
1. Същност
2. Правата, които прехвърля следпротестното джиро
3. За правната същност на следпротестното джиро
4. Следпротестното джиро в заповедното производство
§ 9. Възлагателни джира на съдебния изпълнител
1. Видове възлагателни джира
2. Правомощията на съдебния изпълнител при възлагане на менителницата
3. За характера на възлагателното джиро
4. Абстрактна сделка ли е възлагателното джиро

Глава четвърта
ПРЕДЯВЯВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦАТА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПЛАЩАНЕ
§ 1. Предявяване на менителницата за приемане
1. Предявяване и приемане на менителницата
§ 2. Предявяване на менителницата за плащане
1. Предявяване на мястото на плащане
§ 3. Плащане по менителницата
1. Плащане срещу предявяване
2. Валута на плащането
3. Начин на извършване на плащането
4. Удостоверяване на плащането според менителничното право
5. Предаване на ценната книга при пълно плащане
6. Разписка при частично плащане
7. Издаване на заверен препис от менителницата при плащане по обратен иск в случай на частично приемане (чл. 590 ТЗ)
§ 4. Протест на менителницата
1. Протестът като нотариално удостоверяване. Производството пред нотариуса
2. Съдържание на протеста
3. Протестът не е ценна книга
4. Продължаване на срока за извършване на протест при действието на непреодолима сила
5. Особени видове протест за неприемане или неплащане
6. Значение и действие на протеста
7. Освобождаване от протест за неприемане или неплащане
8. Протест на менителница с уговорка „без протест“
9. Уведомяване за неприемане или неплащане на менителницата
§ 5. Обратна менителница
1. Обратен иск и обратна менителница
2. За характера на обратната менителница
3. Особености на обратната менителница
4. Обратната менителница и менителничната давност
5. Обратната менителница – алтернатива на следпротестното джиро
§ 6. Искът за предаване на менителницата (чл. 471, ал. 2 ТЗ)
1. Проблемът
2. Искът за предаване на менителницата
3. Искът по чл. 471, ал. 2 ТЗ и сходни правни фигури
4. Самостоятелен иск

Глава пета
МЕНИТЕЛНИЧНИЯТ ИСК ЗА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ
§ 1. За природата на иска – менителничен или каузален?
§ 2. Специфичен (sui generis) менителничен иск
§ 3. Юридическото основание на менителничния иск за неоснователно обогатяване
§ 4. За отговорността на задължените по иска лица (издателя и платеца)

Глава шеста
ОБЕЗСИЛВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦАТА – МАТЕРИАЛНОПРАВНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ
§ 1. Съдържание и цел на обезсилването. Характер на правото да се иска обезсилване на менителницата
1. Общо за обезсилването на менителницата
2. За характера на правото да се иска обезсилване
§ 2. Производството по обезсилване – процесуална легитимация и процесуални действия на молителя и на съда по молбата за обезсилване
1. Лица, легитимирани да искат обезсилване на менителницата
2. Молба за обезсилване
3. Заповед за неплащане
4. Заседание по обезсилване на менителницата
5. Решение за обезсилване на менителницата
6. Упражняване на правата по обезсилената ценна книга въз основа на решението.
§ 3. Решението за обезсилване като „сурогат“ на менителницата
§ 4. Издаване на дубликат на обезсилената ценна книга
§ 5. Производството по обезсилване на менителницата и другите съдебни производства, свързани с менителницата
1. Производството по обезсилване и искът по чл. 471, ал. 2 ТЗ
2. Производството по обезсилване и исковете за недействителност на менителницата
3. Производството по обезсилване и другите съдебни производства, свързани с права върху или по менителницата
§ 6. Обезсилване на менителницата и обезсилване на акции

Раздел втори
МЕНИТЕЛНИЦАТА В ОБОРОТА

Глава седма
МЕНИТЕЛНИЦАТА КАТО „ОБЕЗПЕЧЕНИЕ“
§ 1. Разбирането на съда за менителницата като обезпечение
1. Обща постановка на проблема
2. Менителницата като практическа гаранция за изпълнение на парично задължение по уговорка на страните по каузално отношение
§ 2. Неизпълнението на задължението по каузалното отношение, което се „гарантира“ с издаването на менителница и действията и възраженията по менителницата
1. За възраженията на издателя към поемателя и приносителя на менителница, издадена като гаранция
2. Възражения за гаранционния характер на менителницата в заповедното производство
§ 3. Неотпадане на даденото обезпечение с погиването на гаранционната менителница
§ 4. Действия по менителницата, издадена като гаранция за изпълнението на задължение по каузално отношение след изпълнение на каузалното задължение
§ 5. Джиро за обезпечение
§ 6. Законен залог на менителницата
1. Правното основание на законния залог на менителница
2. Хипотези
3. Реализиране на заложното право
§ 7. Заповед за изпълнение по менителница, обезпечаваща вземане по договор, сключен с потребител (чл. 410, т. 10, изр. второ ГПК)
1. Правна уредба
2. Кога записът на заповед и менителницата „обезпечават“ вземане, произтичащо от потребителски договор?
3. Задължен ли е заявителят да представи потребителския договор, във връзка с който е издадена ценната книга, както и приложимите общи условия. Последици от непредставяне на договора и общите условия
4. Правомощията на съда, пред който е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа на ценна книга, издадена по потребителски договор. Последици
5. Критика на чл. 417, т. 10, изречение второ ГПК

Глава осма
ИЗДАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СДЕЛКА
§ 1. Продажба на менителницата
1. Придобиването на правата по менителницата като основна цел на договора за продажба
§ 2. Внасяне на менителницата като непарична вноска в дружество
1. Извършването на апорт на менителница – с цесия или с джиро
§ 3. Прехвърляне на менителница вместо плащане
1. Джиро вместо плащане
§ 4. Новация на парично задължение по каузална сделка с издаване на менителница
1. Допустимост и последици
§ 5. Форфетинг
1. Договорът за форфетинг
2. Уредба на договора за форфетинг
3. Съдържание на договора за форфетинг
4. Уговорката „без отговорност“ на продавача на търговска ценна книга по договора за форфетинг
§ 6. Банков влог на менителницата, влог за управление, влог под условие и в полза на трето лице
1. Обикновен банков влог на менителницата
2. Управление на вложената менителница от банката
3. Банков влог на менителницата с условие или в полза на трето лице
§ 7. Мандатни менителници
1. Основание за издаване. Видове
2. „Същинска“ мандатна менителница

Глава девета
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ МЕНИТЕЛНИЦАТА (чл. 515 ГПК)
§ 1. Менителничните ефекти като обект на изпълнение
1. За изпълнението върху налични ценни книги
2. Легитимацията на длъжника като носител на правата по и върху менителничния ефект
§ 2. Обезсилване на менителничен ефект, който не се намира „във владение“ на длъжника по молба на взискателя й
1. Трябва ли взискателят да установява вида и съдържанието на ценната книга?
2. Трябва ли взискателят да установява пред СИ, че ценната книга е принадлежала на длъжника?
3. В производството по обезсилване взискателят свои права ли заявява или права на длъжника?
4. Особености на обезсилване на менителничен ефект по молба на взискателя
5. Решението за обезсилване на менителницата
§ 3. Прехвърляне на менителничния ефект на купувача на публична продан или на взискателя, поискал възлагане
1. „Възлагателно“ джиро
2. Изпълнение върху ценни книги по ДОПК

Раздел трети
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец 1 – Менителница, Запис на заповед (неприемането или неплащането се установяват с протест)
Образец 2 – Менителница, Запис на заповед с уговорка „без протест“
Образец 3 – Менителница и Запис на заповед с уговорка „не на заповед“
Образец 4 – Бланкова менителница и бланков запис на заповед
Образец 5 – Менителница, запис на заповед с авал и посредничество
Образец 6 – Менителница и запис на заповед в множество екземпляри
Образец 7 – ДЖИРА (гръб на менителницата)
Образец 8 – ДЖИРА (гръб на записа на заповед)

БИБЛИОГРАФИЯ

Също може да ви хареса…