Ментализация и клинична практика

22.00 лв.

Автор : под редакцията на проф. Ваня Матанова

Издателство : Стено

ISBN : 9786192411251

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 528

Език : български

Описание

Сборник доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020 г

Сборникът съдържа избрани доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие – София, 2020 г., и представя съвременни проблеми на клиничната психология с акцент върху ментализацията.

Представени са изследвания, структурирани около терапевтични резултати, основани на доказателства, които показват, че ментализационно-базираната терапия е подходяща и ефективна за различни нозологии в различни възрастови групи и в различен контекст. Развитието на теорията за ментализацията е илюстрирано чрез свързването й с различни терапевтични подходи и клинични емпирични изследвания.

Съдържание

Емоционална свързаност и изграждане на персонална
идентичност при близнаци
Александра Богданова, д.пс.н. Златомира Костова …………………………………………. 7
Ментализирането като терапевтично качество:
отвъд инструменталния арсенал
Атанас Ганчев ………………………………………………………………………………………………. 14
Въздействието на употребата на технологии върху психичното здраве:
невропсихологични и социални ефекти
Атанас Ганчев ………………………………………………………………………………………………. 22
Динамика на чувството за контрол у пациенти
с кардиологични заболявания
Виолета Азис, Румяна Крумова-Пешева, Азис Азис ……………………………………… 32
Идентичност и психосоциално функциониране.
Описание на случай
Венцислав Ангелов ………………………………………………………………………………………. 39
Реактивация на първична рана. Описание на случай
Венцислав Ангелов ………………………………………………………………………………………. 50
Психологическо консултатиране в училищна среда
през призмата на системните семейни отношения – работа по случай
Весела Аравена, Камелия Ханчева ……………………………………………………………….. 59
Дистанционна арттерапия за хора с увреждания
в условията на пандемична обстановка
Вяра Границка ……………………………………………………………………………………………… 71
Диагностика на интелекта с цветни матрици Рейвън
(Raven, версия за деца, клинична извадка).
Нормиране и стандартизация за възрастта 12–14 години
Вероника Иванова ………………………………………………………………………………………… 78
Ниво на ментализация при пациенти с множествена склероза.
Съпоставка със степента на когнитивна увреда
Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова ………………………………………………………. 88
Развитийната невронаука и детската психотерапия
Проф. Ваня Матанова, д.пс., д.пс.н. ………………………………………………………………. 98
Сравнителна характеристика на взаимоотношенията в пълни
и непълни семейства, отразени в рисунки на деца
Велислава Николова …………………………………………………………………………………… 108
Автоматични мисли и когнитивни изкривявания при отчуждаващия
родител в процес на развод или раздяла.
Синдром на родителско отчуждение
Велислава Николова …………………………………………………………………………………… 121
Влияние на детско-родителските взаимоотношения върху психичното
функциониране на деца с хиперактивност и дефицит на внимание
Виолета Методиева Савова …………………………………………………………………………. 136
Валидация на българската версия на скринингов тест за хранително
разстройство с избягване/ограничаване на хранителния прием
сред неклинична извадка от възрастни
Велина Христова ………………………………………………………………………………………… 146
Физиологичен афект – важни области при клинико-психологичното
експертно освидетелстване
Георги Валериев Кирилов …………………………………………………………………………… 156
Детето в семейния контекст
Златомира Костова, д.пс………………………………………………………………………………..163
Отхвърлените от обществото юноши
със злокачествени заболявания
Д-р Ивайла Георгиева, проф. д-р Искра Христозова, д.м.н. ………………………….. 175
Психология на кризисното преживяване в ситуация на пандемия
и социална изолация (Как реагира личността и групата по време
на кризата с COVID-19)
Ас. д-р Иван К. Иванов ……………………………………………………………………………….. 182
Изследване на фрустрацията в клиничната и съдебна практика
Куков. К., Петкова. П. …………………………………………………………………………………. 192
Ментализиране на нероденото бебе (работа по случай)
Камелия Ханчева ……………………………………………………………………………………….. 203
Влияние на статуса при жени в зряла възраст върху преживяването
на самотата. Превенция и терапевтични практики при справянето
със самотата
Александрова Н., Цоков П., Бабакова Л., Койчев О., Минковска Б. ………………. 214
Културни различия в реакциите спрямо Ковид 19 (настояще и бъдеще)
Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев, доц. д-р Мая Чолакова ………………………………. 222
Типични съпротиви на клиенти с психосоматични разстройства
в процеса на психотерапия
Любомира Димитрова ………………………………………………………………………………… 229
Ментализационно-базирана терапия при юноши (mbt-a):
бележки от два случая
Мартин Колев …………………………………………………………………………………………….. 237
Адаптация на въпросник за атрибутивен стил на български език
Мина Неделчева-Дацова……………………………………………………………………………… 247
Личностни промени при обсесивно-компулсивно разстройство
Милена Рачовска ………………………………………………………………………………………… 259
Адаптация на методологията за Q-сортиране за ученици със специфични
нарушения на способността за учене
Майа Фьодорова-Радичева…………………………………………………………………………… 268
Проективна система за изследване на привързаността при възрастни
Д-р Николай Бонев …………………………………………………………………………………….. 274
Влияние на оптимизма, негативните очаквания и чувството за самота
върху индивидуалните преживявания, свързани със социалните
ограничения по време на пандемична криза
Гл.ас.д-р Огнян Койчев, гл.ас.д-р Лилия Бабакова ……………………………………….. 289
Работният ден като рамка за изследване на терапевтичния процес
Проф. д-р Орлин Тодоров …………………………………………………………………………… 297
Връзка между неудовлетвореността от образа за собственото тяло
и нагласи към храненето
Петя Пандурова, проф. д.пс.н. Соня Карабельова ………………………………………… 305
Как обгрижващите подкрепят развитието на ментализационния
капацитет на децата, често без да предполагат за това
Варчева, П. …………………………………………………………………………………………………. 320
Подход и техники за насърчаване на процеса
на ментализация при работа със семейства
Варчева, П. …………………………………………………………………………………………………. 329
Болестта на Алцхаймер – влияние върху близките
на институционализирани пациенти
Петя Зарева, Любомира Цветкова ……………………………………………………………….. 338
За някои форми на съпротива в психотерапевтичния процес
Румяна Крумова-Пешева …………………………………………………………………………….. 350
Типични сънища и личностовите черти
Ралица Михайлова ……………………………………………………………………………………… 360
Родители на деца с нарушения в развитието между минало,
настояще и бъдеще
Радина Стоянова, проф. д.пс.н. Соня Карабельова ……………………………………….. 374
Непосредствени и последващи реакции на справяне и стрес към
ситуацията с разпространението на Covid-19
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова, д-р Бисерка Зарбова,
Радина Стоянова, Калоян Митев …………………………………………………………………. 384
Взаимовръзка между агресия, виктимизация, емпатия и себеоценка
при юноши от 8. до 11. клас
Силвия Иванова …………………………………………………………………………………………. 392
Справяне с травми и връзката им с мистичните преживявания
Светлана Велкова ……………………………………………………………………………………….. 403
Ментализация и афективна преработка: Резултати от емпирични
изследвания с количествени и качествени методи
Светослав Савов …………………………………………………………………………………………. 414
Случаят „Наследничките на Ева“ – шест поколения
на хранителни нарушения
Снежанка Лунгова ……………………………………………………………………………………… 426
Психологически причини за автоимунните заболявяния и възможности
на хомеопатичната психотерапия за подкрепа и превантивна дейност
Доц. д-р Станка Михалкова ………………………………………………………………………… 435
Фактори, влияещи върху психичните процеси на загуба, скръб и траур
Ганева Т., Крумова-Пешева Р. ……………………………………………………………………… 445
Организация на привързаността при жертви на домашно насилие.
Tрансгенеративната съдба на дезорганизираната привързаност
Христина Дамянова, д-р Николай Бонев ……………………………………………………… 457
Психолого-педагогически аспекти на конфликтите
в мултиетническа училищна среда
Д-р Христо Йорданов Йорданов …………………………………………………………………. 472
Контейниране на самотата като проблем на развитието
Доц. д-р Пламен Цоков ………………………………………………………………………………. 484
The Attitude to Loneliness Among Men and Women in Early Adulthood
Inna Murtazina, Gayane Vartanyan ………………………………………………………………… 492
Mentalization Based Treatment for Children: Notes from Two Case Studies
Dr. Pia Tohme Khalaf …………………………………………………………………………………… 500
Expert and quantitative approaches in the development of clinical
psychodiagnostic tests: making a step forward through the returning
to the basics of psychodiagnostics
Mikhail Berebin, Daria Ivanova, Anton Pashkov ……………………………………………… 510
The leading factor for psychotherapy in psychosomatic patient:
opportunities and limitations
Anna Shtrakhova, Daria Chenchenko ……………………………………………………………… 519