-10%

Металогения на Източните Родопи

20.70 лв.

Автор : Владимир Георгиев
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-954-322-539-2
Година : 2012
Корица : твърда
Страници : 262
Език : български

Описание

В монографията се разглежда позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в алпийския ороген на Балканския полуостров, като са отделени металогенните епохи, промишлено-генетичните типове полезни изкопаеми и е направено райониране на Моравско-Родопската металогенна зона. Описани са геоложкият строеж, тектониката и магматизмът на Източните Родопи. По-подробно е характеризиран късноалпийският магматизъм предвид важната му роля за металогенията на района. Въведени са нови литостратиграфски единици за късноекстензионния магматизъм. Проследяват се рудните подрайони, отделните полета в тях, както и някои специфични находища и проявления. Обект на изследване са металните и неметалните полезни изкопаеми. Изяснена е привързаността на Au-Pb-Zn рудни полета към най-големите вулкански постойки в пониженията. Направен е преглед на късноалпийската тектонска, магмена и металогенна еволюция на Източните Родопи. Съставен е геолого-генетичен модел на късноекстензионния магматизъм и свързаната с него металогения и са разгледани общите закономерности в разпределението на полезните изкопаеми.

Също може да ви хареса…