Очаквайте скоро/България в Европейския съюз. Баланс на ползите и вредите?

14.00 лв.

Автор : Благовест Георгиев

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-433-9

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 184

Език : български

Код: 978-954-326-433-9 Категории: ,

Описание

Това е книга за контрастите – как от високо индустриализирана страна (в края на 80-те години ХХ век), чрез прехода (след 90-те години) към отворено пазарно стопанство от либерален тип, България се деиндустриализира и придоби стопанство от сервизен тип. Най-големият „грях“ на такова стопанство е, че то не може да развие и поддържа собствени, вътрешни източници на натрупване и растеж. Последиците за националния суверенитет са очевидни – страната се превърна в пазарен придатък на чужди, далеч по-мощни икономики; растежът се осигурява изключително за сметка на „фетиша“ на чуждите инвестиции и дълга. Членството ни в ЕС само засили това състояние на нещата, оттук, читателят може да получи убедителни доводи, когато разсъждава за вредите и ползите от него….

Автора

Съдържание:
Състояние на националната икономика в периода 1995 – 2007 г.
Как завършва социалистическият период?
Какво донесе „смяната на системата”?
Деиндустриализация
Влошаващо се състояние на пазара на труда
Упадък в селското стопанство
Състояние на земеделските площи
Състояние на животновъдството
Капитализация на сектора
Възвръщаемост на активите (ROA) и стойност на активите
Стойност на задълженията
Хранителна сигурност на населението
Изводи

Развитие на наследените тенденции след 2007 г.
Последици за структурата на БВР
Натрупване и растеж
Фетишът на чуждестранните инвестиции
Структура на стокообмена
Стокооборот на храни и живи животни
Стокооборот на необработени (сурови) материали (изкл. горива)
Стокооборот на химични вещества и продукти 114
Стокооборот на машини, оборудване и превозни средства
Износ и внос на машини със специално предназначение, металообработващи машини; машини и оборудване с общо предназначение и части за тях; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини, апарати и устройства, части за тях
Износ и внос на разнообразни готови продукти
Структура на Брутната добавена стойност (БДС)
Структура на преките чуждестранни инвестиции
Ръст на държавния дълг
В какво са инвестирани средствата от Еврофовдовете?

Заключение и някои изводи