Методика на обучението по география – едно по-широко разбиране за методите на обучение

12.00 лв.

Автор : Мая Василева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охрлидски “

ISBN : 978-954-07-4355-4

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 160

Език : български

Описание

Мая Василева завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ със специалности Географ, Учител по география и Учител по немски език в средните училища. Магистър е по географско образование и доктор по методика на обучението по география. Шест години работи като учител по география и икономика в средното училище. Понастоящем е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ (ГГф, катедра „Регионално развитие“). Води лекции и упражнения в бакалавърски програми: География, География и биология, История и география, както и в магирстърска програма Управление на човешките ресурси.

Мая Василева е автор и съавтор на над 20 публикации в списания и сборници от научни прояви в страната и в чужбина. Научните й интереси са свързани преди всичко с дидактиката на географията, с образователния мениджмънт и икономиката на знанието.

Настоящата монография е резултат от необходимостта да се повиши качеството на географското образование в средното училище в съответствие с новите реалности и потребности на обществото. Тя има за цел да предложи надежден ресурс/модел за осъществяване на по-ефективно „модерно“ географско образование за успешна адаптация и реализация на младите хора, за учене през целия живот.

Монографията е насочена към интересуващите се от актуалната проблематика на географското образование и дидактиката на географията: студенти, специализанти, докторанти, учители и др. Предложено е ново схващане за методите на обучение в теоретичен и практико-приложен план. Конкретни идеи могат да намерят приложение в практиката на географското образование у нас. Съчетаването на тези идеи със запазилите своята ценност традиции ще доведе до „верните“ решения.