-20%

Наказателно право на Република България – Обща част

30.40 лв.

Автор : Румен Марков

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542840619

Година : 2022

Корица : твърда

Страници : 656

Език : български

Описание

Учебникът е замислен напълно в духа на българската научна тра­диция, според която той не само да отразява, но и да надминава общото ниво на развитие на наказателното право у нас. Началото на тази плодо­творна традиция бе поставено през 30-те години на миналия век от недо­стижимия академик Никола Долапчиев и по-късно продължена с безспо­рен авторитет от уважавания проф. д-р Иван Ненов (1963 и 1972 г.).

Техните учебници са актуални и днес. Но животът продължава и върви напред. През следващите десетилетия българската наказателно­правна наука претърпя мащабно и бързо развитие в трудовете на такива светли умове като чл.-кор. на БАН Костадин Лютов, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. д-р Тамара Хинова и други изтъкнати наши учени. Зна­чими са и достиженията на съдебната практика.

Надявам се да съм постигнал поставената цел настоящият учебник да представя пълно, разбира се, синтезирано, но и разбираемо актуалната българска доктрина в нейната неразривна връзка с трудовете на нашите учители и практиката.

В последната част на учебника поканих да вземат участие младите учени по реда на тяхната изява – доц. д-р Славка Димитрова-Симеонова, д-р Петя Митрева, доц. д-р Ралица Костадинова, доц. д-р Юлиана Ма­теева и д-р Пресиян Марков. Изхождам преди всичко от техните научни и лични качества, но и от обстоятелството, че те вече са работили по съ­ответните теми като докторантура или доцентура. С удовлетворение ус­тановявам, че успяват да отговорят на зададения стандарт на учебника и убедително демонстрират своя научен потенциал. Всичко това ме прави оптимист за бъдещето на българската наказателноправна наука.

Представеният на Вашето внимание учебник в общи линии запазва класическата структура на предишните. Новото в него е силният акцент върху правно-техническите аспекти на всеки разглеждан проблем, така че ползващите го да бъдат максимално подготвени за основната дейност по прилагане на наказателноправните норми. Фокусът на учебника на­ложи да се освободи допълнителен обем за сметка на някои въпроси без практическо приложение като например изложение за самата наказател­ноправна наука, подробни исторически бележки за развитието на нака­зателното право у нас, справочното цитиране на литература под линия и др. под. Вместо тях са добавени нови теми. Взето е предвид и членството на РБ в Европейския съюз. Всички основни институти на наказателното право са разгледани в пълнота, без да се спестяват деликатните моменти, а под линия – и в детайли.

В учебното съдържание е вплетена практиката на върховната съ­дебна инстанция за периода 1957 – 2020 г., подложена на критичен ана­лиз. Излагането на материала е богато илюстрирано с примери, които са действителни казуси от решенията на ВС и ВКС.

За максимална яснота на текста са направени многобройни вътреш­ни препратки. Те дават възможност на читателя бързо да се ориентира във всички аспекти на проблема, разгледани на различни места в конте­кста на отделните теми и така да получи системна и адекватна представа по интересуващия го въпрос.

Не крия, че в настоящия учебник е направен и опит за оспорване и преодоляване на някои неточни и дори погрешни становища, препо­втаряни безкритично през годините. В един момент е добре да поспрем и помислим дали наистина това, с което сме свикнали като с аксиома, всъщност е правилно.

Учебникът е предназначен за студенти (особено подчертаните тек­стове), но и за практикуващи юристи – съдии, прокурори, адвокати, раз­следващи органи (особено бележките под линия).

С уважение към читателя,

проф. д. ю. н. Румен Марков

Също може да ви хареса…