Нарушения в овладяването на писмения език

40.00 лв.

Автор : Цветанка Ценова
Издателство : Веда Словена – ЖГ
ISBN : 9789548846172
Година : 2012
Корица : мека
Страници : 236
Език : български

Изчерпан

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР
Първа част
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ЕЗИКОВАТА СПОСОБНОСТ
1. Писменият език като продължение на устния
1.1. Същност на езика и речта
1. 2. Характеристика на писмения език
1. 2. 1. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на писането
1.2.2. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на четенето
1. 3. Правопис и фонетични промени
2. Овладяване на писмения език
2. 1. Училищна зрялост
2. 2. Ограмотяване
2. 3. Ролята на ограмотителните методи за овладяването на писмения език
Втора   част НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК
1. Въведение в теорията на нарушенията на писмения език
2. Съвременна интерпретация на концепта дислексия
3. Дислексия и нарушения на ученето
4. Разпространение на дислексията и причини за нейната поява 61
5. Прояви на дислексията
5. 1. Нарушения на писането и четенето
5. 2. Систематизация на грешките при писане и четене
6. Нарушения на устния език и дислексия
6. 1. Специфични езикови нарушения
6. 2. Взаимовръзката между специфичните езикови нарушения
и специфичната дислексия
7. Когнитивно функциониране при дислексия
8. Дислексия и билингвизъм
9. Типология на дислексията
Изследователски перспективи
ВТОРА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПИСАНЕТО
1. Експериментална постановка
1. 1. Цели и хипотези на изследването
1. 2. Изследвани лица
1. 3. Методология на изследването
2. Резултати от изследването
2. 1. Типологизация и категоризация на грешките при писане
2. 2. Умения за писане – показател пол
2. 3. Умения за писане- показател етап на обучението
2. 4. Норми за правилно писане и честота на разпространение
на специфичната дислексия
2. 5. Роля на грешките при писане за скрининг на нарушенията
на писмения език
2. 6. Влияние на билингвизма върху овладяването на писането
2. 7. Етапи и закономерности при овладяването на писането
в норма и патология
2. 7. 1. Обши данни
2. 7. 2. Съотношение между макро- и микрогрешките
и между отделните типове микрогрешки
2. 8. Форми (подтипове) на специфичната дислексия
2. 8. 1. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по патогенетичен признак
2. 8. 2. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по етап на обучение и пол
Изводи
ТРЕТА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЧЕТЕНЕТО И НА ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЯВА НА ДИСЛЕКСИЯ
1. Експериментална постановка
1.1. Цели и хипотези на изследването
1. 2. Изследвани лица
1. 3. Методология на изследването
2. Резултати от изследването
2. 1. Лонгитюдно проучване
2. 2. Умения за четене
2. 2. 1. Фонологично и лексикално четене
2. 2. 2. Скорост на четене
2. 2. 3. Съотношение между нарушенията на писането
и нарушенията на четенето
2. 3. Основни фактори за поява на дислексия
2. 3. 1. Нарушения на фонологичното познание
2. 3. 2. Нарушения нафонемния гнозис
2. 3. 3. Нарушения на зрителния гнозис
2. 3. 4. Нарушения на устния език (лексика/семантика)
2. 3. 5. Обобщителна класация на анализираните фактори
Изводи
Заключение
Disorders in mastering of Writen Language
Литература

Също може да ви хареса…