-10%

Научна конференция, посветена на 110 г. от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 г. от рождението на проф. д-р Цеко Цеков

27.00 лв.

Състевители : Ралица Илкова и Ива Пушкарова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “
ISBN : 9789540758084
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 461
Език : български

Описание

Сборник с доклади от научна конференция, посветена на двама от най-значимите учени в областта на наказателноправните науки – проф. д-р Иван Ненов и проф. д-р Цеко Цеков, както и на 130 години от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
СЪДЪРЖАНИЕ
Встъпителни думи
Доц. д-р Ралица Илкова………….11
Проф. д.ю.н. Лазар Груев……………13
Проф. д-р Евгения Коцева-Владимирова……15
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Момяна Гунева
Наказателният кодекс от 1968 – реквием?……..19
Юлиана Матеева
Относно границите на потенциалната наказателноправна намеса в сферата на биомедицинската етика………31
Петя Митрева
Наказателна отговорност за склоняване или улесняване на другиго – традиции и перспективи……..42
Николета Кузманова
За науката в особената част на наказателното право…………52
Ива Пушкарова
Престъпно незаявяване на неплатежоспособност по чл. 227б от НК –
проблеми на съдебната практика. Разграничение от данъчни престъпления и от оправдания стопански риск ……59
Мария Михайлова
За правното съзнание и обществената легитимност на наказателното право………..87
Цветана Петрова
Съставите на злепоставяне по българския Наказателен кодекс и връзката им с други престъпни посегателства……..91
Руси Алексиев
Значение на поведението на лицето, спрямо което е упражнена психическа принуда, за наказателната отговорност на дееца…….104
Дарина Косева
За службата на субектите при престъпленията по служба…….119
Цветомир Панчев
Актуални въпроси в нормативната уредба на престъпленията с предмет документите за самоличност…….129
Диана Василева
Сравнителноправен анализ на субектите на корупционни престъпления в 39 държави от Европа…….140
Владимир Николов
Законодателен подход при криминализацията на изборните престъпления. Обект на защита…………151
Николай Недялков
Практически проблеми на довършеността на престъплението по чл. 155а, ал. 2 от НК……171
ПРАВО НА ЕС. МЕЖДУНАРОДНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Христо Христев
Прилагане уредбата на европейската прокуратура в република българия…………185
Петя Петрова
Развитие на агресията като престъпление по международното наказателно право…..205
НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Георги Митов
Някои въпроси относно произнасянето на първоинстанционния съд с присъда по гражданския иск, когато наказателната отговорност е погасена (чл. 307 от НПК)……227
Гергана Маринова
Изисквания на европейската конвенция за правата на човека към претърсванията и изземванията в наказателното производство…….238
Екатерина Салкова
Особености при разследването на документни престъпления…………245
Елеонора Петрова
За ролята на самопризнанието и справедливостта на наказанието в диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 от НПК……259
Доника Тарева
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс…..268
Иван Иванов
Травмите на носа – ахилесова пета на наказателния процес………279
КРИМИНАЛИСТИКА
Костадин Бобев
Доказателствена сила на материалните следи от престъплението…………291
Йонко Кунчев
Отношение между криминалистиката и науката за наказателния процес в сферата на доказването ……..298
Евгения Коцева-Владимирова
За същността на версиите при разследване на престъпления…..315
Иван Видолов
По някои въпроси на неотложните действия по разследването……..325
Искра Владова-Недкова
Разпит на свидетели при разследването на компютърни престъпления……332
Кузман Мартинов
Организация на разследването на престъпления – теоретични и тактически аспекти…….340
Кристиана Добрева
Необходимостта от използване на специални разузнавателни средства при разследването на престъпления, извършени от организирани престъпни групи………351
Мирела Андреева
Специфики на разпита на деца, жертви на сексуални престъпления……360
Детелина Георгиева
Българските преподаватели по криминалистика от миналия век до наши дни…….377
НАКАЗАТЕЛНОИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО
Зорница Йорданова
Правото на глас на лишените от свобода и запретените лица в контекста на Конституционно дело № 15/2022 г…………391
Елена Вичева
Взаимното признаване на съдебни решения за наказания лишаване от свобода в Европейския съюз – национални разпоредби на Федерална република Германия
за прилагане на рамково решение 2008/909/ПВР…….405
КРИМИНОЛОГИЯ
Емил Маджаров
Мотивация на лишените от свобода за извършване на бягство……….419
Стоян Узунов
Социално-демографски и личностно-криминологични характеристики на извършителите на насилствен хомосексуализъм за периода 2012–2019 г……..426
Ана Филибева
Криминологична детерминация на рецидива при кражбите…….438
Антони Христов
Антикорупционна оценка на нормативните актове. Методология……..446
ПРИЛОЖЕНИЕ ………… 456

Също може да ви хареса…