-10%

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВО И ПРИНУДА“

27.00 лв.

Автор : съставители –  Малина Новкиришка-Стоянова, Ралица Илкова, Красимир Манов, Дилян Начев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5757-5
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 302
Език : български
Код: 978-954-07-5757-5 Категории: , ,

Описание

Сборник доклади от научната конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 16 май 2022 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРАВО, ПРИНУДА И ПУБЛИЧНОСТ
Малина Новкиришка-Стоянова
Expropriatio и utilitas publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Янаки Стоилов
Принуда в правото чрез установяване на публични задължения . . . . . . . . . . . . . . . 40
Дилян Начев
Формална и фактическа юридическа задължителност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стоян Иванов
Metus, или психическата принуда в римското частно право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Донка Чакърова
Особености на правната принуда, осъществявана от някои независими
специализирани държавни органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ПРИНУДА И САНКЦИЯ
Иван Русчев
Поставянето под запрещение – защита или санкция? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Александър Димитров
За едно пропукване в тъждеството между нарушение и наказание . . . . . . . . . . . . 120
Таня Ибрямова
Дифузна санкционна компетентност в дигитална среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ПРИНУДА, ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОТО И ИЗВЪНРЕДНОСТ
Людмила Костова
Пресечната точка на принудата и ефективността на правото – принципът
ne bis in idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Момчил Мавров, Мария Христозова
Ограничителните мерки в ЕС и държавите членки по време на пандемията
от COVID-19: закрила, право или принуда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Димитър Петров
Въпросът за задължителната ваксинация във времена на епидемия
през призмата на християнската и ислямската традиция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
МАТЕРИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНУДАТА
В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
Красимир Манов
За ролята на физическата принуда като психично въздействие . . . . . . . . . . . . . . . 177
Ива Пушкарова
Пирамидални финансови измами – изпълнителски механизъм,
разграничение между престъпна и несъставомерна стопанска дейност . . . . . . . . 188
Наталия Иванова
Правната принуда в регулиращата функция на наказателното право. . . . . . . . . . . 202
Руси Алексиев
Съвкупност от престъпления, включващи принуда, по българското наказателно
право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ПРОЦЕСУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНУДАТА
В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
Диана Василева
Сравнителноправен анализ на наказанията за същински корупционни
престъпления в публичния сектор в Европа. Диференциация на наказанията . . . 225
Цветомир Панчев
Процесуалната принуда за ограничаване правото на свободно движение,
прилагана в наказателното производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Светлин Антонов
Практически проблеми при прилагане на мярката за неотклонение
задържане под стража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ПРИНУДА, КОНСТИТУЦИЯ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Зорница Йорданова
Принудата като понятие в Конституцията на Република България . . . . . . . . . . . . 269
Методи Шамов
За временното отстраняване от служба като принудителна
дисциплинарна мярка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Васил Силяновски
Някои проблеми във връзка с принудителната административна мярка
„запечатване на обект“ по закона за акцизите и данъчните складове. . . . . . . . . . . 292

Също може да ви хареса…