-10%

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“. СБОРНИК ДОКЛАДИ

27.00 лв.

Автор : съставители – Янаки Стоилов, Ралица Илкова, Дилян Начев, Красимир Манов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5478-9
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 368
Език : български

Описание

Пред читателя на този сборник е резултатът от поредните научни четения, организирани от катедрите „Теория и история на държавата и правото“ и „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предвидимостта на законодателството и на правоприлагането, в частност – на правораздаването, е условие за зачитане на правото и правата на личността. Предвидимостта се сочи като необходимо свойст во на правото и като черта, която характеризира правовата държава. Според Райнхарт Козелек правото е право и гарантира справедливост само когато аз мога да очаквам, че в аналогични случаи то ще се прилага по един и същ начин. Предвидимостта допринася за увеличаване на правната сигурност за това, че законът се прилага еднакво към всички, за които се отнася.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ
НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО
Малина Новкиришка-Стоянова
Някои аспекти на стабилността в правото в Древен Рим. . . . . . . . . . . . . . . . .15
Янаки Стоилов
Предвидимост – при прилагане и създаване на правото. . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Даниел Вълчев
Предвидимост на правния ред в постмодерното общество. . . . . . . . . . . . . . . .60
Елизавета Фролова
Предсказуемость в праве как фактор социальной стабильности:
теоретический аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Симеон Гройсман
Нормата като предсказание. Правният реализъм на Оливър Холмс
в светлината на въпроса за статуса на правото като наука . . . . . . . . . . . . . . . .87
Тони Димов
Предвидимостта на правото през призмата на принципите
в нормотворчеството. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Яна Бурнева
Променя ли се понятието за предвидимост на правото с всяка
поредна промяна на закона?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Екатерина Методиева
Предвидимост и преценимост на правните ситуации
при съчетаното действие на два правни реда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Людмила Костова
Предвидимостта като оправдание на въздействието на правото
спрямо неговите адресати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Владимир Иванов
Правната сигурност – основно човешко право ли е? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Александър Димитров
Основание за непредвидими правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Кирил Илчев
Предвидимостта и сигурността –
критерии за създаване на „по-добри“ регулации. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .185
Любен Тодев
Технологичната неутралност като гаранция за предвидимостта на правото. .198
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА
ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО
Ивета Вълева
Исторически поглед върху понятието за наказателна отговорност . . . . . . . .211
Красимир Манов
Някои въпроси относно предвиждането на поведението
на друго лице при формиране на вината в наказателното право. . . . . . . . . .222
Наталия Георгиева
Предвидимост на наказанието през призмата на принципа
на справедливост в наказателното право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Ива Пушкарова
Приспособяване на безсрочно наказание, наложено от чуждестранен
съд, в процедури по трансфер на осъдени български граждани. . . . . . . . . . .241
Искра Владова-Недкова
Криминалистичната характеристика на компютърната
престъпност и предвидимостта на разследването. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .254
ДРУГИ ОТРАСЛОВИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА
ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО
Емилия Панайотова
Принципът на последователност и предвидимост –
основен принцип на изпълнителната дейност според АПК . . . . . . . . . . . . . 269
Евелина Димитрова
Предвидимостта в данъчното право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Георги Пенчев
Относно предвидимостта в екологичното право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Янаки Стоилов, Ваня Григорова
Предвидимост на функционирането на универсалните
пенсионни фондове с оглед правата на осигурените лица . . . . . . . . . . . . . . 309
Албена Великова-Стоянова
Обществено осигуряване за старост – предвидимост и адекватност . . . . . 327
Наталия Киселова
Отсъстващият компонент: програмата за управление
на българското правителство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Емилия Ангелова-Ховагимян
Етичните кодекси и правилата за добри медицински практики
като фактор за предвидимостта на доверието на пациента
и избягването на правни конфликти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Също може да ви хареса…