-5%

Невропсихология . Том 1-3

Original price was: 90.00 лв..Current price is: 85.50 лв..

Автор :  Радослав Райчев, Маргарита Райчева,  Ваня Матанова и колектив
Издателство : Артик-2001
ISBN : 978-954-9365-35-1-2-3
Година : 2012
Корица : мека
Страници : 831
Език : български

Изчерпан

Описание

 Том 1. Основи на невропсихологията
Учебникът обобщава комплексния подход към нарушенията на висшите когнитивни функции при деца и възрастни – клиничен, невропсихологичен, психофизиологичен, онтогенетичен, епидемиологичен и други. Представена много полезна информация по въпросите на диагностиката, терапията и рехабилитацията на нарушенията на висшите когнитивни процеси. Водещо място е отредено на езиковата форма на комуникация и нейните нарушения в развитие при възрастни. Разгледани са и новите достижения в невронауките, верифицирани от невроизобразяващите изследвания, които дават възможност за ново познание и развитие на разбирането за принципните взаимоотношения между мозък и поведение.

Включените раздели обхващат теми, като история на невропсихологията, невроанатомични основи на когнитивните функции на човека – ЦНС и развитие на нервната система, хемисферни мозъчни дялове, междинен мозък, ретикуларна формация, мозъчен ствол, блокова организация на главния мозък. В раздела „Обобщени данни за физиологията на нервната система“ са предложени обяснения за общите механизми в невропсихологията – нервен импулс, принцип на рефлекса, основни механизми на информационната обработка, кибернетични модели на анатомо-физиологичната организация на мозъчните функции. Обобщени са основните методологични проблеми на общата и клиничната неврология, психологията в невропсихологията, както и мястото на лингвистиката, психолингвистиката и невролингвистиката и значение им за невропсихологията. Представени са принципите и основните методи на невропсихологично изследване и основните инструментални методики за изследване на ЦНС.

Том 2. Детска невропсихология
Във втория том подробно са разгледани нарушенията на висшите когнитивни процеси в детска възраст. Акцентът в раздела за детската невропсихология авторите поставят върху нарушенията на езика и речта. Езиковото и речевото развитие се разглеждат като основополагащи в цялостното когнитивно развитие на детето, което е и централна идея в работата на класиците Л. Виготски и Ж. Пиаже, а и едно от основните научни направления в професионалния път на авторите. Темата за нарушенията на речта и езика при огнищна мозъчна патология както в развитие, така и при възрастни, за моделите на нарушеното езиково функциониране, е една от основните в целия тритомник. Основно място на проблемите на афазиологията е отделено в третия том, който е посветен на невропсихологията при възрастни. Авторът – проф. Райчев – е доайен на невропсихологията в България, един от основателите на клиничната, изследователската и преподавателската практика на университетско равнище в тази интердисциплинарна област.

Вторият том е с акцент клиничната форма на нарушенията на висшите психични функции при децата. Неотменно и точно е формулираното изискване тези нарушения да не бъдат свързани първично с умствено изоставане или с установени дефицити на перцептивните системи (слухова и зрителна), т.е. да нямат първична глухота или слепота. Предметът на детската невропсихология е напълно аналогичен с този на възрастните – патология на когнитивните процеси и преди всичко на висшите психични функции. Разгледани са теми като неврофизиология на когнитивното развитие на детето; исторически разрез на проблемите на нарушенията в развитието на и на трудностите в обучението в детска възраст; нарушено езиково развитие – нарушения на говоримата реч, дисфазия на развитието, дислалии, детска афазия, дизартрични нарушения в детския говор и друти. Обсъдени са още писмената реч и нарушенията в развитието – общи представи за писмените форми на езиковата реализация, нарушения в развитието на писмената реч, дислексия и дисграфия на развитието, нарушения на четенето в детска възраст. Описани са и аритметични функции и нарушенията им в детска възраст, вниманието като когнитивна функция, коморбидност или системност в невропсихологията и други.

Том 3. Възрастова невропсихология
В книгата разгърнато са представени основните методологични източници на невропсихологическото познание, като е акцентирано върху мястото на езиковата патология, като доминиращ клиничен и социален проблем при последици от различни огнищни поражения на главния мозък. И днес ядреният проблем на клиничната невропсихология остават комуникативните нарушения при възрастни. Етикирани с термина „афазии“, те са основният предмет на клиничната невропсихология и изходен модел за многообразните и многопосочните проучвания на когнитивните функции на човешкия мозък.

Последователно в различни глави са представени и нарушенията на волевата дейност, не перцептивните функции, на паметта и нейните нарушения както като изолирани клинични форми, така и в синдромологията на голямата специфична група на когнитивните дефицити, оформящи ново интердисциплинарно направление в невронауките – дементология. Съвременният концептуален модел на невропсихологията естествено включва и деменцията в нейния домен. Специални глави са посветени на диагностиката и терапията на афазийните синдроми. Те могат да служат като моделни и принципни в клиничната диагностика и терапевтична пракитка на всички когнитивни нарушения у възрастни, на които е посветен този трети том на книгата.

Разгледаните теми по глави са съответно: езикова способност и речева дейност; афазиология; нарушения на писмената реч у възрастни; волева дейност – праксис, апраксии; усещане, възприятие, перцепция (гнозис) – агнозии; диагностика на езиковите нарушения при агнозии; основни направления в терапията на афазиите; памет – нарушения на паметта; деменции и други.

Също може да ви хареса…