-10%

Неизпълнение на договора

36.00 лв.

Автор : Колектив

Издателство : ИК“ Труд и Право“

ISBN : 978-954-608-311-1

Година :  2023

Корица : мека

Страници : 584

Език : български

 

Описание

В книгата са разгледани актуалните проблеми и казуси от практиката, свързани с неизпълнението на гражданските и търговските договори. Новото в изданието е представянето на неизпълнението в светлината на последствията от СОVID – кризата и в условията на бързо и неблагоприятно променящата се стопанска среда.

Представени са най-новите решения на ВКС в областта на непреодолимата сила, форсмажорните обстоятелства и стопанската непоносимост.

Целевата аудитория: Книгата ще бъде полезна за всички практикуващи юристи; за управленските екипи на търговски дружества и държавни структури; за преподаватели и студенти по право.

ГЛАВА ПЪРВА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Определение за неизпълнение на договора
§ 2. Правна уредба на неизпълнението
§ 3. Принципи на правната уредба на неизпълнението
1. Принцип на реалното изпълнение
2. Принцип на точното изпълнение
3. Принцип на съдействието на кредитора и на сътрудничеството на страните по договора при изпълнение на задълженията
4. Принцип на виновната отговорност на длъжника
§ 4. Форми на неизпълнението
1. Пълно неизпълнение
2. Невъзможност за изпълнение
3. Ненадлежно изпълнение
§ 5. Причини и последици от неизпълнението
1. Причини за неизпълнението
2. Правните последици
3. Последиците от неизпълнението, дължащо се на виновно поведение на длъжника
4. Правни средства срещу неизпълнението
5. Правни последици на неизпълнението, дължащо се на забавата на кредитора
§ 6. Задължението за обезщетение на вредите
1. Понятие
2. Предназначението на задължението за обезщетение на вреди
3. Неустойка
4. Задатък
5. Отметнина

ГЛАВА ВТОРА
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
§ 1. Обективна (невиновна) невъзможност за изпълнение
1. Обща характеристика
2. Обективната невъзможност за изпълнение и началната невъзможност за изпълнение
3. Обективната невъзможност за изпълнение и субективната невъзможност за изпълнение
4. Добросъвестността на длъжника
5. Непреодолима сила и случайно събитие
6. Непреодолимата сила и погасителната давност
7. Принципът на договорна свобода и допустимостта на уговорки, с които страните изключват определени събития като непреодолима сила
8. Установяване действието на непреодолима сила и последиците от нея
§ 2. Стопанска непоносимост
1. Правна уредба на стопанската непоносимост
2. Договорът като закон за страните и изменението на договора след сключването му
3. Принципът rebus sic stantibus – юридически факти
4. Фундаменталното засягане на изпълнението на договора от настъпването на новите обстоятелства, водещо до изключителна непропорционалност на престациите
5. Изискуемостта на задължението и настъпването на обективното изменение на обстоятелствата
6. Искът за изменение или прекратяване на договора поради стопанска непоносимост по чл. 307 ТЗ
7. За същността на правото, за характера на искането и за вида на производството по чл. 307 ТЗ относно стопанската непоносимост
8. За правомощията на съда, пред който е заявено искане по чл. 307 ТЗ
9. За характера на съдопроизводството по чл. 307 ТЗ
10. Действие на решението по иск по чл. 307 ТЗ
11. Заключение
§ 3. Субективна (виновна) невъзможност за изпълнение
1. Вината при неизпълнението на договорни задължения. Форми на вината и тяхното правно значение
2. Презумпция за вина при отговорност за неизпълнение на договора
3. Отговорност на длъжника за неизпълнение на договора, когато то е породено от действията на трети лица

ГЛАВА ТРЕТА
ФОРМИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗМОЖНА ПРЕСТАЦИЯ
§ 1. Пълно неизпълнение
1. Неизпълнение на задължението при отрицателна престация
2. Неизпълнение на задължението при незаместима престация
3. Неизпълнение при престация с уговорка за продължително изпълнение
§ 2. Неточно изпълнение
1. Лошо (некачествено) изпълнение
2. Частично изпълнение
3. Изпълнение на ненадлежен кредитор
§ 3. Забавено изпълнение или забава на длъжника (mora debitoris)
1. Общи положения
2. Предпоставки за забавата на длъжника
3. Правни последици от забавата на длъжника
4. Правни последици при частичната забава на длъжника
5. Забава при изпълнение на допълнителни задължения
6. Забава на длъжника при фикс сделките

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Предпоставки за забавата на кредитора
§ 3. Липса и отпадане на забавата на кредитора
§ 4. Правна същност на забавата на кредитора
§ 5. Правни последици от забавата на кредитора

ГЛАВА ПЕТА
ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО
§ 1. Отговорност за неизпълнението
§ 2. Иск за реално изпълнение
1. Обща характеристика
2. Видове искове за реално изпълнение, разгледани в практиката на ВКС
3. Иск за изпълнение на парична престация
§ 3. Обезщетяване на вредите
1. Имуществени вреди
2. Видове имуществени вреди, разгледани в практиката на ВКС
3. Обезщетяване на вредите, когато вина за неизпълнението има трето лице
4. Предотвратимост на вредите
5. Неимуществени вреди
§ 4. Иск за обезщетение за вреди
1. Обща характеристика
2. Иск за обезщетение за вреди от неточно изпълнение
3. Иск за обезщетение за вреди от забава
4. Иск за обезщетение за вреди от забава в изпълнение на парично задължение. Законни лихви
5. Иск за обезщетение за вреди при разваляне на двустранен договор поради неизпълнение
6. Иск за обезщетение за вреди при преддоговорна отговорност
§ 5. Неустойка
1. Обща характеристика
2. Функции
3. Видове неустойки
4. Нищожност на клаузата за неустойка
5. Служебно произнасяне по нищожността на клаузата за неустойка
6. Определяне на неустойката
7. Неустойка при разваляне на договора
8. Намаляване на неустойката поради прекомерност
9. Обезщетение за забава при неизпълнение на задължение за заплащане на неустойка
10. Погасителна давност
§ 6. Задатък
1. Обща характеристика
2. Функции
3. Упражняване на правото на отказ от договора
4. Сравнение с други видове обезщетения при договорно неизпълнение
5. Нищожност на уговорката за задатък
6. Обезщетение за забава
7. Погасителна давност
§ 7. Отметнина
1. Обща характеристика
2. Упражняване на правото на отмятане от договора
3. Отметнина и предварителен договор
4. Обезщетение за забава и погасителна давност
§ 8. Искът по чл. 80 ЗЗД
1. Обща характеристика
2. Съдържание на исковете по чл. 80, ал. 1 и 2 ЗЗД
3. Правна същност на правото по чл. 80, ал. 1 и 2 ЗЗД
4. Съотношението между иска по чл. 80, ал. 1 ЗЗД и чл. 526 ГПК
§ 9. Изключване и намаляване на договорната отговорност
1. Общи положения
2. Граници на уговорката за изключване или намаляване на отговорността
3. Правна същност на клаузата за намаляване или изключване на отговорността
4. Обхват на клаузата
5. Какви са границите на уговорката за освобождаване и намаляване на отговорността?
6. Определение за умисъл и груба небрежност
7. Трябва ли грубата небрежност да се приравни на умисъла
8. Специална уредба на освобождаването и намаляването на договорната отговорност

ГЛАВА ШЕСТА
РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ
§ 1. Неизпълнение на правни задължения, възникнали от двустранен договор. материални предпоставки за разваляне на двустранни договори
§ 2. Предпоставки за разваляне на двустранни договори поради виновно неизпълнение
1. Пораждане и съществуване на облигационно правоотношение, възникнало от действителен двустранен договор
2. Неизпълнение на правното задължение на насрещната страна по договора – пълно неизпълнение, забавено, лошо, несъответно на уговореното или частично неизпълнение
3. Виновно неизпълнение
4. Изправност на кредитора, упражняващ правото на разваляне
§ 3. Предпоставки за разваляне на двустранни договори при обективна (безвиновна) невъзможност
§ 4. Уговорка за комисорна клауза
§ 5. Правни последици при разваляне на двустранни договори. компенсаторни и мораторни неустойки
1. Отпадане действието на облигационното правоотношение
2. Компенсаторна и мораторна неустойка
§ 6. Извънсъдебно разваляне на двустранен договор
1. Ред за извънсъдебно упражняване на потестативното право за разваляне
2. Форма за упражняването на потестативното право за разваляне на двустранен договор
3. Давност
§ 7. Съдебно разваляне на двустранен договор
1. Разваляне поради виновно неизпълнение на длъжника по двустранен договор, с който се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти
2. Разваляне на двустранен договор поради частична обективна невъзможност за изпълнение на договорно задължение

ГЛАВА СЕДМА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ
§ 1. Договорната отговорност и правните последици от виновно неизпълнение на задълженията
§ 2. Непреодолима сила
1. Какво е непреодолима сила?
2. Някои критични бележки относно дефиницията на непреодолимата сила
3. Непреодолима сила и родово определена престация
4. Въпросът за НС в условията на обявено извънредно положение или обстановка
§ 3. Стопанска непоносимост
1. Общи положения
2. Кратък исторически и сравнителноправен преглед
3. Приложно поле на стопанската непоносимост
4. Кои договори са изключени от приложното поле на стопанската непоносимост?
5. Фактически състав на стопанската непоносимост
6. Оценката на стопанската непоносимост
7. Фактически състави, подобни на стопанската непоносимост, в частното право
8. Разграничение на стопанската непоносимост от други сходни институти на частното право
9. Доказване на фактическия състав на стопанската непоносимост
10. Правни последици от стопанската непоносимост
11. Характер на съдебното производство по чл. 307 ТЗ
12. Стопанската поносимост в условията на извънредно положение

Също може да ви хареса…