-20%

Новите положения в административното наказване – Коментар на измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.

26.40 лв.

Автор : Ралица Илкова, Петя Тянкова

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542837619

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 680

Език : български

Описание

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗИДЗАНН) – на 23 декември 2021 г., предстои да се извърши една от най-сериозните реформи в областта на административното наказване от последните десетилетия. Изменения са предвидени както в областта на материалното административнонаказателно право, така и в областта на административнонаказателния процес. Въвежда се нов вид административно наказание, реформира се институтът на освобождаване от административнонаказателна отговорност с предупреждение, въвежда се правило за приспадане на времето, през което нарушителят е бил лишен от възможност да упражнява определена професия или дейност от срока на наказанието временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Създава се възможност производството пред наказващия орган да приключи със споразумение;  осъвременява се институтът на прекратяване на административнонаказателните дела от наказващия орган. Дава се разгърната уредба на производството по съдебен контрол върху актовете на наказващия орган, създава се възможност за провеждане на съкратено производство пред съда, основно се реформира производството по възобновяване на административнонаказателните дела. Предвижда се ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай, че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване. Реформиран е институтът на имуществената отговорност на юридически лица при извършено престъпление, уреден също в ЗАНН.

Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.) В книгата са разгледани систематично измененията в закона, направен е критичен преглед на съдебната практика по приложение на някои институти на административното наказване, предложено е разрешение на въпроси, които биха могли да възникнат в практиката по приложение на закона, които не са намерили нормативно разрешение.

Изследването ще е полезно както на неюристите, ангажирани при осъществяване на административнонаказателната дейност в отделните ведомства, така и на съдилищата и на участниците в производствата пред съда по редовен или извънреден контрол върху актовете на администрацията. Изданието е с изцяло практическа насоченост. Авторът е поставил акцент върху въпросите, свързани с приложението на новите положения в ЗАНН в практиката на актосъставителите и наказващите органи – в извънсъдебната фаза на производството, така и в тази на съдилищата.

Изданието е предназначено за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти и експерти в администрацията, съдии и прокурори, а също и за неюристи – контролни органи, актосъставители, наказващи органи, както и за всички граждани, за които материята представлява интерес.

За авторите:

Ралица Илкова е преподавател по наказателно право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ от 2003 г. и по криминология от 2016 г. От 2011 г. е доктор по право, а от 2015 г. – доцент. Утвърден автор в областта на специализираната правна литература в своята област.

От 2002 г. работи и в областта на административното наказване. Съавтор е на монографичното изследване „Процесът по ЗАНН“ (2009), автор е на редица статии и научно-практически разработки. Съавтор е на ръководство по административнонаказателно право, изготвено по проект на ВСС. Лектор на множество семинари в областта на административното наказване, организирани от Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на Република България, Центъра на обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Института за публична администрация, Агенцията за право и финанси и други. Участник в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на Кодекс за административните нарушения и наказания (2011 – 2015 г.). Участник в работна група към Министерски съвет за изготвяне на идейна концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства. Участник в работни групи към Министерски съвет и към Министерство на правосъдието за изготвяне на закони за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 81 от 2015 г. и ДВ, бр. 109 от 2020 г.).

Петя Тянкова е юрист с двадесетгодишен професионален стаж. От 2002 г. до 2012 г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Интересите ѝ са предимно в областта на административното право и административното наказване. От януари 2012 г. до май 2016 г. е секретар по правни въпроси на президента на Република България, а от май 2016 г. до януари 2017 г. е заместник-министър на правосъдието.

Заема длъжността началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи от май 2017 г. до май 2021 г. Ръководител на работна група към Министерски съвет за изготвяне на идейна концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства. Ръководител на работна група към Министерски съвет за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 2020 г.).