-10%

Новото данъчно законодателство през 2023 г. + сайт

45.00 лв.

Автор : Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА, Евгения ПОПОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ, Проф. д-р Ганета МИНКОВА,
Биляна ГЕЦОВА, Николай РИЗОВ

Издателство : ИК „Труд и Право“

ISBN : 978-954-608-306-7

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 856

Език : български

 

Код: 978-954-608-306-7 Категории: ,

Описание

На сайта са достъпни: 

  • Всички нормативни актове на данъчното законодателство
  • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Подбор на решения на СЕС и на ВАС
  • Важни писма и указания на МФ и на НАП
  • Богата справочна информация

Книгата съдържа:

  • Актуализирани текстове на основните данъчни закони
  • Изчерпателни коментари и разяснения с акцент върху промените в данъчното законодателство
  • Практически примери и експертни решения на конкретни въпроси

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 година
Глава първа
Общ преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 година
Глава втора
Изменения и допълнения на ЗКПО в областта на преотстъпването на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за регионално развитие
1. Кратка предистория и изходни постановки на приетите от Европейската комисия нови Насоки за регионална помощ (НРП) за програмен период от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г., въведени с последните изменения и допълнения на националния корпоративен данъчен закон – ЗКПО (в сила от 01.01.2023 г.)
2. Извършени промени в българския корпоративен закон, във връзка с въвеждането на новите НРП, приети от Европейската комисия (2021/С 153/01)
Глава трета
Изменение и допълнение на ЗКПО в общото изискване за преотстъпване на корпоративен данък
1. Административно-данъчна практика на ЦУ на НАП относно оценката за наличие на публични задължения за целите на данъчните облекчения по ЗКПО
2. Актуална съдебна практика на Върховния административен съд относно оценката за липса на публични задължения за целите на данъчните облекчения по реда на чл. 167 ЗКПО
3. Предприета законодателна промяна в общото условие по чл. 167 ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г.
Глава четвърта
Въвеждане на задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби
1. Лица, които следва да правят задължителна временна солидарна вноска
2. Основа за определяне и ставка на задължителната временна солидарна вноска. Третиране на солидарната вноска за целите на данъчното облагане
3. Извършване на авансови вноски за задължителната временна солидарна вноска
4. Деклариране и внасяне на временната солидарна вноска
5. Естество на вземането за времената солидарна вноска и лихви при невнасянето ѝ в срок
6. Изразходване на постъпленията от временната солидарна вноска
Глава пета
Други промени в ЗКПО, необхванати от предходните глави на коментара
1. Промяна относно ваучерите за храна
2. Промяна относно предоставянето на информация за определени доходи, съгласно чл. 201, ал. 5 и 6 ЗКПО
3. Промяна относно държавната помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък
4. Редакционна промяна на § 42 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2013 г. и бр. 58 от 2017 г.)
Глава шеста
Авансово/междинно разпределение на текуща печалба под формата на дивиденти
1. Относно допустимостта на авансовото изплащане на дивиденти от търговски дружества
2. Данъчно третиране и аспекти при авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества
3. Счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети при авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества
4. Представяне в годишния отчет за дейността при авансово разпределение на текуща печалба
5. Вместо заключение

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година
Раздел I
Промени в ЗДДФЛ за 2023 година
Глава първа
Данъчни облекчения
Част 1
Условия за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания
1. Ползване на данъчното облекчение за деца за доходи на починал родител
2. Ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания за доходи на починал родител
3. Сумите при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания не подлежат на принудително изпълнение
Част 2
Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите за 2023 година
1. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения
2. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем
Глава втора
Формиране на облагаем доход за доходи от друга стопанска дейност
Глава трета
Предоставяне на информация
Част 1
Предоставяне на информация за изплатени конкретни необлагаеми доходи от трудови правоотношения
1. Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ
2. Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ
Част 2
Предоставяне на информация за допълнителни необлагаеми доходи със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Глава четвърта
Деклариране на доходите
Глава пета
Годишно облагане на доходите
Глава шеста
Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен
Глава седма
Други промени в ЗДДФЛ
Раздел II
Промени в други закони, имащи отношение към предоставянето на информация за изплатени доходи на физически лица
1. Промени относно размера на освободените от облагане разходи за ваучери за храна
2. Промени, имащи отношение към предоставянето на информация за доходи на физически лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година
Глава първа
Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги
1. Практика на СЕС
2. Условия за намаляване на данъчната основа и начисления ДДС при несъбираемо вземане
3. Ситуации, при които вземането се приема за несъбираемо
4. Ред за намаляване на данъчната основа и начисления данък
5. Действия на доставчика при получаване на плащане по доставка, на която са намалени данъчната основа и начисленият данък
6. Ограничения за намаляване на данъчната основа и начисления данък при несъбираемо вземане по доставката
7. Корекции в размера на ползвания данъчен кредит
8. Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при доставчик или получател, които вече са с прекратена регистрация по ЗДДС към датата на издаване или получаване на кредитното известие
Глава втора
Други изменения и допълнения в ЗДДС
1. Промени, свързани с корекциите при грешно данъчно третиране на доставка
2. Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стока с изтекъл срок на годност, определен съгласно фирмени стандарти
3. При доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към ЗДДС обратно начисляване на ДДС няма да е налице, когато получатели на доставките са държавни или местни органи
4. Износ на стоки от лица, неустановени на територията на ЕС
5. Нова хипотеза на освободена доставка на финансови услуги
6. Промени във връзка с доставките, облагаеми със ставка от 9 на сто
7. Липса на задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 за доставки на услуги с място в друга държава членка
8. Нова хипотеза за дерегистрация по инициатива на орган по приходите
9. Промени при доставките и вноса, освободени по силата на международни договори, конвенции, спогодби или други подобни
10. Нови моменти относно обезпеченията при доставки на течни горива
11. Прецизиране на санкцията по чл. 191а ЗДДС
12. От 01.01.2023 г. прагът за задължителна регистрация по ЗДДС е увеличен на 100 000 лв.
Глава трета
Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г.
1. Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г.
2. Основни понятия и техните дефиниции
3. Условия, при които доставчик на платежни услуги на получател е длъжен да води електронен регистър
4. Условия, при които доставчик на платежни услуги на платец е длъжен да води електронен регистър
5. Определяне на местонахождението на платеца
6. Определяне на местонахождението на получателя
7. Съдържание на електронния регистър
8. Водене на електронния регистър и предоставяне на информация от него

АКЦИЗИ

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

КОМЕНТАР на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година
I. Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти
1. Задължение за деклариране при внасяне или въвеждане на енергийни продукти, за които режим отложено плащане на акциз (РОПА) се прилага под условие
2. Правила при внасянето и въвеждането на територията на страната на компресиран природен газ, транспортиран със специализирани съдове
3. Облекчение за малки производители със статут на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП), които получават и използват енергийни продукти
4. Облекчаване на условията за прилагане на нулевата ставка на акциза за втечнен нефтен газ (LPG) за отопление
5. Отпадане на задължителната регистрация за лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 1 MW
6. Облекчения за лицата, които потребяват собствена електрическа енергия
7. Въвеждане на изключение от определението за производство на енергийни продукти
8. Оповестяване на свободен складов капацитет в данъчните складове за енергийни продукти
II. Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия
1. Включване в акцизния режим на течностите за електронни цигари, съдържащи никотин
2. Увеличаване на акцизните ставки за тютюневите изделия
3. Промяна в условията за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия
III. Промени в ЗАДС, отнасящи се до алкохолните напитки
1. Промени в разпоредбите за независимите малки винопроизводители
2. Електронен регистър на издадените годишни сертификати
IV. Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки
V. Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки
1. Промени, свързани с режима за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление
2. Промени, свързани с разпоредбите за движение на акцизни стоки под РОПА
3. Промени в условията за плащането на акциз от трети лица при прекратен лиценз на данъчен склад

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН за местните данъци и такси

КОМЕНТАР на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година
1. Характерни черти на местните такси
2. Такса за битови отпадъци
3. Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2022 г.
4. Плащания за ползване на общинско имущество
5. Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2022 г. и бр. 104 от 2022 г.

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

КОМЕНТАР на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2022 година
1. Изменение в обхвата на органите, на които може да бъде разкривана данъчна и осигурителна информация
2. Изменения при публичните вземания
3. Промени при автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (за сметките на лицата)
4. Промени в процедурата за административно сътрудничество с държавите членки в областта на данъците
5. Промени в правилата за поверителност и разкриване на информацията, изпратена от компетентните органи на държавите членки на ЕС
6. Въвеждат се нови правила за защита на данните
7. Въвеждат се правила за обезпечаване сигурност на данните и спиране на обмена
8. Въвежда се задължение за периодично предоставяне на статистически данни
9. Въвеждат се нови правила за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи
10. Техническа промяна в ДОПК, реализирана с ПЗР на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители