-10%

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика т. 16

18.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН

ISBN : 13125544

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 316

Език : български

Изчерпан

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Посвещава се на 70-годишнината на проф. д-р Константин Дочев
Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Dr. Konstantin Dochev

Стоян МИХАЙЛОВ
Проф. д-р Константин Дочев на 70 години

Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев

НУМИЗМАТИКА
NUMISMATICS

Боряна РУСЕВА
За бронзовите монети на Селевк I Никатор (312-281), откривани на територията на укрепеното тракийско селище, наричано тасоски емпорион Пистирос
Boryana Russeva
On the bronze coins of Seleucus I Nicator (312-281) found on the
territory of the fortified Thracian settlement called Thasos emporion Pistiros

Svetoslav YORDANOV
Collective Coin Find from the Village of Gruevo, near the City of Momchilgrad
Светослав Йорданов
Колективна монетна находка от с. Груево, Момчилградско Мирослава
ДОТКОВА, Евгения ГЕНЧЕВА
Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове
Miroslava Dotkova, Evgenia Gencheva Hoard of Roman coins from Sector VIII/IX in Novae

Светослава ФИЛИПОВА
Медальон на Гордиан III, сечен в Ефес
Svetoslava Filipova
Gordianus III medallion struck in Ephesus

Бистра БОЖКОВА
Медальон на Пергам от археологическите разкопки в Нове
Bistra Bozhkova
Medallion of Pergamon from the archaeological excavations in Novae

Върбин ВЪРБАНОВ, Даниела КОДЖАМЛНОВЛ
Находка от денари и антониниани от с. Широко поле, Кърджалийско
Varbin Varbanov, Daniela Kodzhamanova
Hoard of denarii and antoninianii from Shiroko pole village, Kardzhali region

Мариана МИНКОВА
Колективна монетна находка (IV в.) от с. Енина, Старозагорско
Mariana Minkova
4th century hoard from Enina village, Stara Zagora district

Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ, Стоян МИХАЙЛОВ
Късноримски и ранновизантийски монети от крепостта в с. Дебнево
Radoslav Gushterakliev, Stoyan Mihaylov Late Roman and Early Byzantine coins from the fortress in Debnevo village

Донка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА
Съкровище от златни монети открити в Сердика
Dochka Vladimirova-Aladzhova
Hoard of golden coins discovered in Serdica

Николай ОВЧАРОВ
Златен индийски динар открит в крепостта Урвич край София
Nikolay Ovcharov
Golden Indian dinar found in Urvich fortress near Sofia

Женя ЖЕКОВА
Монетна находка от района на с. Крепча, Търговищко
Zhenya Zhekova
Coin hoard from Krepcha village, Targovishte region

Владимир ОВЧАРОВ
Калайдисаното монетосечене на цар Йоан Шишман (1371-1375)
Vladimir Ovcharov
Tin-coated coinage of Tsar Ivan Shishman (1371-1375)

Владимир ПЕНЧЕВ
Колективна находка със сребърни монети от края на XVI -първата половина на XVII век, от Гоцеделчевско
Vladimir Penchev
Hoard of silver coins from the late 16th – first half of the 17th c. from Gotse Delchev region

Плодимup ПЕНЧЕВ
Част от колективна находка с луиджини от XVII в., от фонда на НИМ – София
Vladimir Penchev
Part of a hoard of Luigino coins from the 17th c. from the depot of the National Museum of History

Игор ЛA3APEHK0
Находка от монетовидни отливки, калъпи и метал за леене -следа от производство на фалшиви или неофициални монети през XVII в. в Османската империя
Igor Lazarenko
Hoard of Coin-Shaped Castings, Casting Forms and Casting Metal -Evidence of the Production of Counterfeit or Non-Official Coins in the 17th Century in the Ottoman Empire

Христо КУЗОВ, Невян МИТОВ
Сребърна монета на Сигизмунд III Ваза (1587-1632), открита при археологически разкопки на късноантична крепост край устието на река Фъндъклийска
Hristo Kuzov, Nevyan Mitev
Silver coin of Sigismund III Vasa (1587-1632), discovered during archeological excavations of a Late Antique fortress near the mouth of the Fandakliyska River

Илиян ПЕТРАКИЕВ
Колективна находка от златни западноевропейски и османски монети от Велико Търново (XVIII-XIX)
Iliyan Petrakiev
Hoard of golden Western European and Ottoman coins from Veliko Tarnovo (18th- 19th centuries)

СФРАГИСТИКА
SIGILLOGRAPHY

Metodi MANOV, Pantelis CHARALAMPAKIS, Yoana NANKOVA
Byzantine coins and a lead seal of Justinian I found in the fortress at the Vratsata pass near the town of Vratsa, Northwest Bulgaria

Владимир ПЕНЧЕВ
Три византийски моливдовула на Теодорокан, антипат, патриций,
вест и дук (началото на XI век)
Vladimir Penchev
Three Byzantine molybdobullae of Theodorokan, Antipater, Patrikios, Vestiarios and Duke (early 11th c.)

Николай ОВЧАРОВ
Името на крепостта Урвич край София по данни на сфрагистиката и на историческите извори
Nikolay Ovcharov
The name of Urvich Fortress near Sofia according to sphragistics and historical sources

Явор МИТОВ
Непубликувани византийски моливдовули от Исторически музей – Разлог
Yavor Mitov
Unpublished Byzantine molybdobullae from Museum of History Razlog

Николай КЪНЕВ
Нов византийски оловен метрически печат от Анхиало (Поморие)
Nikolay Kanev
New Byzantine lead metric seal from Anchialos (Pomorie)

Иван ЙОРДАНОВ, Мариела ИНКОВА
Византийски моливдовул на анонимен протоиеракарий от Букелон
Ivan Yordanov, Mariela Inkova
Byzantine Molybdobulla of an Anonymous Protoierakarios from Bukelon Fortress

ЕПИГРАФИКА
EPYGRAPHY

Иван ВОЙКОВ
Имена и социална принадлежност на лицата засвидетелствани по олтарите с надписи от Филипопол (I-III в.)
Ivan Voykov
Names and social affiliation of the persons attested in the altar inscriptions from Philippopolis (AD 1st – 3rd c.)

Катерина ВЕНЕДИКОВА
Месингова елипсовидна кутия с украса и надписи на арабица, инкрустирани от злато и сребро от колекцията на Националния археологически музей
Katerina Venedikova
Brass elliptical box with decoration and inscriptions in Arabic, inlaid with gold and silver from the collection of National Archaeological museum