-10%

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика т.19

31.50 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 1312-5532
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 240
Език : български

Описание

Съдържание
Нумизматика
V. ORLYK, M. ORLYK. Arrowhead-monetary signs with a symbol hatchet (anchor) from the Lower Bug Region
В. ОРЛИК, М. ОРЛИК.  Стрели-пари със символ брадва (котва) от района на Долен Буг
С. ЙОРДАНОВ. Нов екземпляр драхма на цар Реметалк I и Август
S. YORDANOV. A new drachm specimen of king Rhoemetalces I and Augustus
М. ДОТКОВА. Съкровище от римски монети от с. Светлен, Поповско
M. DOTKOVA  Treasure of Roman coins from Svetlen village, Popovo region
С. ФИЛИПОВА. Колективна монетна находка от археологическото проучване  при с. Стамболово, Ихтиманско
S. FILIPOVA. Coin hoard from archeological research at the village of Stambolovo, Ihtiman Municipality
В. ПЕНЧЕВ. Съкровище от номизми хистаменонна император Никифор III Вотаниат (1078—1081), намерено в квартал „Калето“ в град Видин
V. PENCHEV. A treasure of nomismas histamenonof emperor Nicephorus III Botatneiates (1078— 1081) found in Kaleto neighbourhood in Vidin
Т. ПОПОВ. Монета на цар Константин Асен (1257—1277), препечатана върху сребърно ядро
T. POPOV. A coin of Tsar Constantine Asen (1257—1277), overstricked on silver flan
Ж. ЖЕКОВА, К. КРЪСТЕВ. Монетите от съкровище, открито в района на Казанлък (XIV в.)
Z. ZHEKOVA, K. KRASTEV. Coins from a treasure found in the Kazanluk region (14th century)
Ф. ПЕТРУНОВ. Торнезета от средновековния град Лютица
P. PETRUNOV. Tornesels from the Medieval town of Lyutitsa
В. ОВЧАРОВ. Монети  на  Второто  българско  царство и Добруджанското деспотство (XIII—XIV  век), открити  извън  територията  на съвременна България
V. OVCHAROV. The coins of the Second Bulgarian Kingdom and the Dobruja Despotate (13th – 14th century) found outside the territories of modern Bulgaria
В. ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка със сребърни европейски монети от края на ХVI, ХVII и началото на ХVIII век от фонда на НИМ — София
V. PENCHEV. Part of a hoard of European silver coins dated to the late 16th, 17th and early 18th century from the collection of NHM — Sofia
Х. КУЗОВ, Невян МИТЕВ.  Османски монети от археологически разкопки в град Варна (Охранителната зона на „Архитектурно-археологическия резерват „Одесос — Варна“)
C. KOUZOV, Nevyan MITEV. Ottoman coins from archaeological excavations in Varna (Architectural and archaeological reserve odessos — Varna)
Сфрагистика 
В. ПЕНЧЕВ.  Моливдовул на византийския император Исак II Ангел (1185— 1195), произхождащ от Харманлийско
V. PENCHEV. Мolybdobull of the Byzantine emperor Isak II Angelus (1185—1195) found in harmanli region
К. НЕНОВ. Печати на българските царе от 1197 до 1241 година
K. NENOV. Seals of the Bulgarian tsars from 1197 to 1241
Н. МАРКОВ. Един сфрагистичен паметник от XVIII в. от българските земи
N. MARKOV. A rare 18th century sphragistic artefact from the Bulgarian lands
Епиграфиика 
P. KOLEV, V. PETKOV. A pedestal with inscription from the Middle Strymon Valley
Ф. КОЛЕВ, В. ПЕТКОВ. Постамент с надпис от долината на Средна Струма
А. АВДЕЕВ.  Из истории освоения Арктики: подписной крест в XVI в. на острове Матвееве (Печорское море)
A. AVDEEV. From the history of the development of Arctic: signature cross of the 16th century on Matveev Island (Pechora Sea)
Разни 
И. ПРОКОПОВ. S. Doncheva, Z. Zhekova. Production of Imitative Byzantine folles   in the first Bulgarian Kingdom/Производство на имитативни византийски фолиси в Първото българско царство. В. Търново, Издателство „Фабер“, 2022, 316 с. ISBN 978-619-00-1586-4

Също може да ви хареса…