-10%

Обидата в българското наказателно право

16.20 лв.

Автор : Владимир Страхилов
Издателство : Абагар
ISBN : 9786191683611
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 340
Език : български

Описание

Обидата в българското наказателно право засяга културата на общуване, нарушава психическото равновесие на нейния адресат, предизвиква самозащита на усещането му за собствена значимост, изисква пеналистичната оценка на държавата.

Авторът е направил цялостен наказателно-правен анализ на проблематиката на обидата, проследил е мястото и значението и в различните исторически периоди, съпоставил е българската и чуждестранната правна уредба на това престъпление и е изложил свои идеи за усъвършенстване на българското законодателство в тази насока.

Владимир Страхилов е съдия в Районен съд Велико Търново, доктор по наказателно право и бивш хоноруван асистент по наказателно право в ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В книгата са използвани като база и основа те- оретични разработки, различни редакции на НК на Република България, други български, чуж дестранни и международни нормативни актове, публикувана съдебна практика, трудове в областта на филологията, историята, философията.

Обидата в българското наказателно право засяга културата на общуване, нарушава психическото равновесие на нейния адресат, предиз- виква самозащита на усещането му за собствена значимост, изисква пеналистичната оценка на държавата.Авторът е направил цялостен наказателно – правен анализ на проблематиката на обидата, проследил е мястото и значението и в различните исторически периоди, съпоставил е българската и чуждестранната правна уредба на това престъпление и е изложил свои идеи за усъвършенстване на българското законодателство в тази насокаВ книгата са използвани като база и основа теоретични разработки, различни редакции на НК на Република България, други български, чуждестранни и международни нормативни актове, публикувана съдебна практика, трудове в областта на филологията, историята, философията.

Също може да ви хареса…