-10%

Облигационно право

37.80 лв.

Автор : Поля Голева

Издателство : Нова звезда

ISBN : 9786191980239

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 768

Език : български

 

Описание

 Книгата „Облигационно право“ е първото цялостно произведение в българската правна литература, което представя и трите части на облигационното право – обща част, специална част и деликтно право. В нея са намерили място всички институти на облигационноото право – източници, договор, видове договори, престация и видове престации, предварителен договор, договр в полза на трето лице, изпълнение, неизпълнение, обезпечение, отделните видове облигационни договори, законовите източници на облигационни задължения – водене на чужда работа без поръчка, неоснователно обогатяване и непозволено увреждне. Освен класическите институти в 7-мото издание на книгата са включени и нови видове договори, както и нови видове задължения, които досега не са били предмет на изследване – несъщинските задължения, информационните задължения в договорното право, продължиелният договор, договорът за услуги, договорът за извършване на работа, договорът за аутсорсинг и други. Изложението обхваща общоустановеното в теорията и съдебната практика, но едновременно с това то включва и нови моменти и тенденции в тяхното развитие не само у нас, но и в другите страни. Поставените догматични положения са подкрепени с богата съдебна практика на Върховния касационен съд и на Арбитражния съд при БТПП. Авторът е съобразил становищата на теорията и към някои от тях е взел критично отношение. Особено богато е изложението относно деликтното право, което е предмет на многогодишна изследователска дейност.
  Книгата „Облигационно право“ – 7-мо допълнено и преработено издание съдържа знания за основополагащите институти на облигационното право. Затова тя може да служи като учебник на студентите по право в юридическите факултети. В нея има информация и анализи, казуси от практиката по всички въпроси, включени в конспекта по облигационно право – задължителна дисциплина в юридическите факултети.
  Авторът се е въздържал да включи бележки под линия заедно с литературни източници заради огромния им обем и заради обстоятелството, че книгата съдържа основополагащи първоначални знания по разглежданата учебна и научна дисциплина, а няма претенцията за теоретично научно произведение.
  Книгата е написана на общоразбираем език и би била от полза за студенти по право, за практикуващи юристи и за граждани, които ще получат представа за интересуващите ги понятия и институти на облигационно право.
  Авторът е професор, доктор по право с дългогодишен преподавателски и научноизследователски опит в областта на гражданското и най-вече на облигационното право.