-5%

Образование, география и културен туризъм. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор доктор на науките Стела Дерменджиева ч.1-2

76.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : ч.1 – 978-619-208-340-3 ; ч.2 – 978-619-208-341-0
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 1004
Език : български

Описание

Съдържание:
ЧАСТ I
ОЩЕ МНОГО ГОДИНИ / AD MULTOS ANNOS
Петя СЪБЕВА
Минало с поглед в бъдещето (в чест на 60-годишнината
на проф. д.н. Стела Дерменджиева)
Petya SABEVA
The Past with a Look into the Future (in Honour of the 60th Anniversary
of Prof. Stela Dermendzhieva, Dr. Habil)………………………………………………………..21
Тамара ДРАГАНОВА
Научните приноси на проф. д. н. Стела Дерменджиева в теорията
и методиката на географското образование
Tamara DRAGANOVA
The Scientific Contributions of Prof. Stela Dermendzhieva, Dr. Habil,
in the Theory and Methodology of Geography Education………………………………….34
Васка БЕЛЧОВСКА-НЕДЕЛЧЕВА
Културният туризъм в научната и педагогическата дейност
на проф. д. н. Стела Дерменджиева
Vaska BELCHOVSKA-NEDELCHEVA
Cultural Tourism in the Scholarly and Pedagogical Work
of Prof. Stela Dermendzhieva, Dr. Habil…………………………………………………………61
Милка АСЕНОВА
Геоекологичната проблематика в публикациите
на проф. д. н. Стела Дерменджиева
Milka ASSENOVA
Geoecological Issues in Prof. Stela Dermendzhieva’s Publications………………………71
Поля ЙОРДАНОВА
„Професор доктор на науките Стела Дерменджиева – методика
и педагогически практики във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
документална фотоизложба
Polya YORDANOVA
Prof. Stela Dermendzhieva, Dr. Habil: Methodology and Pedagogical Practices
at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo – A Documentary
Photo Exhibition at the National Museum
of Education in Gabrovo……………………………………………………………………………….87
1. АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. ASPECTS OF MODERN EDUCATION
Вера БОНЕВА
Не(до)разгърнатият образователен потенциал на българските
художествени музеи
Vera BONEVA
The Undeveloped (or Insufficiently Developed) Educational Potential
of Bulgarian Art Museums…………………………………………………………………………….97
Антония КРЪСТЕВА
Релацията „ученическите въпроси – критическо мислене“
Antonia KRASTEVA
Тhe Relation Between Student Questions and Critical Thinking………………………106
Ивелин ИВАНОВ
Университет и криза: минало, настояще, бъдеще
Ivelin IVANOV
University and Crisis: Past, Present, Future……………………………………………………113
Велислава ЧАВДАРОВА
Приложение на методи от психодрама при преодоляване
на поведенчески проблеми в училищна среда
Velislavа CHAVDAROVА
Application of Psychodrama Methods in Overcoming Behavioural Problems
in a School Environment………………………………………………………………………………126
Янка КОЕВА
Усвояване на професионално-педагогическа компетентност
при обучението на учители по съвременни езици
Yanka KOEVA
Acquisition of Professional and Pedagogical Competence in Modern
Language Teacher Training………………………………………………………………………….133
Симеон СИМЕОНОВ
Човекът и „безмилостният закон“ на неговата същност
Simeon SIMEONOV
The Human and the “Ruthless Law” of His Nature…………………………………………148
Пенка КОЖУХАРОВА
SТЕАМ подход в образователното пространство на музея
Penka KOZHUKHAROVA
The STEAM Approach in the Educational Environment of the Museum………….163
Виолета СТОЙЧЕВА
Възможности за интердисциплинарно взаимодействие в областта
на наследството: междупредметни срезове на учебните програми
(5. – 7. клас)
Violeta STOYCHEVA
Opportunities for Interdisciplinary Collaboration in the Field of Heritage
Pedagogy: Cross-Curricular Sections (Grades 5 – 7)……………………………………….171
Стела МОНЕВА
Жените в класическа Атина: възпитание и образование
Stela MONEVA
Women in Classical Athens: Upbringing and Education…………………………………191
Юлия СИМЕОНОВА
Новото образователно пространство и проблемът за мотивацията
в обучението по история и цивилизации
Julia SIMEONOVA
The New Learning Environment and the Issue of Motivation in History
and Civilizations Education…………………………………………………………………………201
Магдалена ЛЕГКОСТУП
Училищното религиозно образование в страните от Европейския съюз –
сравнителен дискурс
Magdalena LEGKOSTUP
School Religious Education in EU Countries: A Comparative Discourse…………..213
Илиана ИЛИЕВА-ДЪБОВА
За някои аспекти на сътрудничеството между природонаучните музеи
в България и българските неделни училища
Iliana ILIEVA-DABOVA
On Some Aspects of the Cooperation Between Natural History Museums
in Bulgaria and Bulgarian Sunday Schools……………………………………………………228
2. МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ
2. METHODOLOGICAL ISSUES OF GEOGRAPHY EDUCATION
Веселин БОЯДЖИЕВ
Географското положение на България и неговото преподаване в часовете
по отечествена география
Veselin BOYADZHIEV
The Geographical Location of Bulgaria and Its Teaching in Bulgarian Geography
Classes………………………………………………………………………………………………………..243
Румен ПЕНИН, Димитър ЖЕЛЕВ
Природната география на континентите в българското географско
образование
Rumen PENIN, Dimitar ZHELEV
Physical Geography of the Continents in Bulgarian University Education
in Geography………………………………………………………………………………………………250
Петя СЪБЕВА
Дидактически предизвикателства пред географското обучение
в българските училища в чужбина
Petya SABEVA
Didactic Challenges Before Geographical Education in Bulgarian
Schools Abroad……………………………………………………………………………………………267
Мая ВАСИЛЕВА
Планиране, структуриране и анализ на компетентностно ориентирано
обучение по география
Maya VASILEVA
Planning, Structuring and Analysis of Competency-Based
Geography Training…………………………………………………………………………………….284
Фелишбела МАРТИНС, Хелена ПИНА
Географско образование и учебна програма за утре. Географско
образование по време на пандемия
Felisbela MARTINS, Helena PINA
Geography Education During a Pandemic and a Curriculum for Tomorrow……299
Полина ЦОНЧЕВА, Тамара ДРАГАНОВА
Новата учебна програма по география в Китай за първи гимназиален
етап – структурни и концептуални модели, дидактически специфики
и компетентности
Polina TSONCHEVA, Tamara DRAGANOVA
The New Curriculum in Geography for Lower Secondary Education in China –
Structural and Conceptual Models, Didactic Specifics and Competencies…………306
Семра НЕЖДЕТ
Тест-спецификациите като критерии за съставяне на тестове и
оценяване на постиженията на учениците, адаптирани според
учебната програма по география и икономика – VIII клас
Semra NEZHDET
Test Specifications as Criteria for Compiling Tests and Assessing Student
Performance, Adapted to the Curriculum in Geography and Economics
for Grade 8………………………………………………………………………………………………….320
Станислава МИШЕВА
Екологичното образование като водеща идея в обучението по география
Stanislava MISHEVA
Environmental Education as a Leading Idea in Geography Education……………..339
Пенка ПОПОВА
Анализ на интердисциплинарните връзки между учебните предмети
география и икономика и български език и литература на
понятийно ниво в прогимназиален етап
Penka POPOVA
Analysis of the Interdisciplinary Links Between the Subjects of Geography
and Economics and Bulgarian Language and Literature on a Conceptual Level
in Lower Secondary Education……………………………………………………………………..351
Лозина ГЕОРГИЕВА
Формиране на географска грамотност в началното училище
Lozina GEORGIEVA
Formation of Geographic Literacy in Primary School……………………………………..363
3. ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
3. GEOGRAPHY LEARNING ENVIRONMENT
Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ
Научно-образователни вектори/тематични кръгове на културната
география
Atanas DERMENDZHIEV
Scientific and Educational Vectors/Thematic Circles of Cultural Geography……..377
Косьо СТОЙЧЕВ
Кариерно развитие на завършилите специалност „География“ и ролята
на постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления в Р България
Kosyo STOYCHEV
Career Development of Geography Graduates and the Role of Decree No. 125
of the Council of Ministers of 24 June 2002 in the Approval of a Classifier
of the Higher Education and Professional Fields
in the Republic of Bulgaria…………………………………………………………………………..404
Росица ВЛАДЕВА, Ивайло ВЛАДЕВ
Предизвикателства пред географското образование в условията
на глобализация
Rositsa VLADEVA, Ivaylo VLADEV
Challenges to Geography Education in the Context of Globalization………………..416
Георги КОЦЕВ
Модели на мултимедийно обучение по география в контекста на теорията
за когнитивното натоварване
Georgi KOTSEV
Models of Multimedia Education in Geography in the Context of the Cognitive
Load Theory………………………………………………………………………………………………..432
Боянка ДИМИТРОВА
Практически аспекти на прилагане на личностно ориентирания подход
в училище
Boyanka DIMITROVA
Practical Aspects of Applying the Personality-Oriented Approach at School……..439
Ирена РАДЕВА
Медийната грамотност в контекста на географското образование
Irena RADEVA
Media Literacy in the Context of Geography Education………………………………….449
Кристиана ДОБРЕВА-СТАНКОВА
Експертен ракурс върху съвременното географско обучение
(на примера на област Сливен)
Christiana DOBREVA-STANKOVA
An Expert Perspective on Modern Geography Education (Following the Example
of Sliven Province)……………………………………………………………………………………….460
Мирослав КАЦАРОВ
Генезис и еволюция на университетското образование по география
в Русия
Miroslav KATSAROV
Genesis and Evolution of University Education in Geography in Russia…………..467
СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ II
4. ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЕКОЛОГИЯ
4. NATURAL GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY
Цанко ЦАНКОВ, Светла СТАНКОВА
Предпоставки за релефообразуването в източната част на Балканския
полуостров
Tsanko TSANKOV, Svetla STANKOVA
Morphotectonic Preconditions for Relief Formation in the Eastern Part of
the Balkan Peninsula…………………………………………………………………………………..505
Боян КУЛОВ, Велимира СТОЯНОВА, Биляна БОРИСОВА,
Николай РАЧЕВ
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване
на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“
Boyan KULOV, Velimira STOYANOVA, Bilyana BORISOVA,
NIKOLAY RACHEV
Research and Policies for Environmental Protection and Reduction of the Risk
of Natural Disasters in Bulgaria……………………………………………………………………519
Георги ЖЕЛЕЗОВ
Хидрохимични особености на водосбора на река Лом,
Северозападна България
Georgi ZHELEZOV
Hydrochemical Peculiarities Of The Lom River Catchment,
Northwestern Bulgaria…………………………………………………………………………………530
Галин ПЕТРОВ
Съвременни тенденции в консервационната природозащита
Galin PETROV
Contemporary Trends in Nature Conservation………………………………………………536
Николай МОНЧЕВ
Някои особености на льосовия релеф в Средна Дунавска равнина
Nikolay MONCHEV
Some Features of the Loess Relief in the Middle Danube Plain…………………………553
Маринела АГАЛАРЕВА
Морфотектонски модел на кватернерно развитие на Стражишката
грабеновидна морфоструктура
Marinela AGALAREVA
Morphotectonic Model of Quaternary Development of the Strazhitsa
Graben-Like Morphostructure………………………………………………………………………562
Мария ПЕТРОВА
Кои са най-динамично променящите се защитени територии в България?
Maria PETROVA
Which Are the Most Dynamically Changing Protected Areas in Bulgaria?……….584
Николай ЙОРДАНОВ
Определяне на максималния отток за язовирите „Мещица“ и „Дорука 2“
по методиката на МОСВ за определяне на свободните обеми на язовири
преди високи вълни
Nikolai YORDANOV
Determination of the Maximum Outflow of the Meshtitsa and Doruka 2 Dams
According to the Bulgarian Ministry of Environment and Water’s Methodology
for Determining the Free Volumes of Dams Before High Waves……………………….597
5. РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ
5. REGIONAL AND POLITICAL GEOGRAPHY
Марин РУСЕВ, Валентин ИЛИЕВ
Имперските модели в Близкия изток и сирийските земи от гледна точка
на съвременния политически кадастър
Marin RUSEV, Valentin ILIEV
Imperial Models in the Middle East and in the Syrian Lands from the Perspective
of the Modern Political Cadastre…………………………………………………………………..605
Петър СТОЯНОВ
Може ли регулационната теория да се приложи в географията?
Petar STOYANOV
Can Regulation Theory Be Applied To Geography?…………………………………………623
Галина САМИГУЛЛИНА
Влиянието на историческите и географските условия върху развитието
на Казан
Galina SAMIGULLINA
Influence of Historical and Geographical Conditions on the Development
of Kazan …………………………………………………………………………………………………….637
Николай ПОПОВ, Ивайло СТАМЕНКОВ
Категориите „пространство“ и „време“ и формирането на държавните
флагове – взаимни зависимости и регионални аспекти
Nikolai POPOV, Ivaylo STAMENKOV
The Categories of Space and Time and the Formation of National Flags –
Interdependencies and Regional Aspects………………………………………………………..646
Иван БЯНОВ, Невена БЯНОВА
Развитие на селските райони в Европейския съюз
Ivan BYANOV, Nevena BYANOVA
Rural Area Development in the European Union……………………………………………663
Пламен ПАРАШКЕВОВ
Относно ролята на географския фактор в общественото развитие –
теоретико-методологични въпроси
Plamen PARASHKEVOV
On the Role of the Geographical Factor in Social Development: Theoretical
and Methodological Issues……………………………………………………………………………672
Поля ЙОРДАНОВА
За един справедлив преход в Източна и Южна Европа
Polya YORDANOVA
For a Fair Transition in Eastern and Southern Europe……………………………………683
Дончо ИВАНОВ
Конспирология и/или геополитика. Заговорът – теория, история, практика
Doncho IVANOV
Conspirology and/or Geopolitics. Conspiracy: Theory, History, Practice…………..694
Кристиян ЛУКАНОВ
Функционални изменения и динамика на дунавския воден транспорт
Christian LUKANOV
Functional Changes and Dynamics of the Danube Water Transport………………..705
Лейля ШЕФКЪ
Анализ на Десетия петгодишен план за развитие на населението
на Турция
Leila SHEFKA
Analysis of Turkey’s Tenth Five-Year Population Development Plan…………………716
Ивайло ТОТЕВ
Особености на бразилската урбанизация. Географски щрихи
Ivaylo TOTEV
Features of Brazilian Urbanization. Geographical Touches……………………………..724
6. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
6. SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY OF BULGARIA
Климент НАЙДЕНОВ
География на градското земеделие
Kliment NAIDENOV
Urban Agriculture Geography: Trends and Prospects……………………………………..739
Димитър СИМЕОНОВ
Съвременни географски характеристики на сектора на услугите
в България
Dimitar SIMEONOV
Contemporary Geographical Characteristics of the Servicе Sector
in Bulgaria………………………………………………………………………………………………….751
Калина МИЛКОВА
Туристическата система в община Шумен – идентичност, функциониране,
алтернативи
Kalina MILKOVA
Tourist System in the Municipality of Shumen – Identity, Functioning,
Alternatives…………………………………………………………………………………………………771
Пело МИХАЙЛОВ
Имена на български образователни и културни институции в памет
на Паисий Хилендарски (по повод 300 години от рождението му)
Pelo MIKHAILOV
Names of Bulgarian Educational and Cultural Institutions in Memory
of Paisius of Hilendar (Dedicated to the 300th Anniversary of His Birth)…………788
Миглена КЛИСАРОВА
Гравитационни сили на областните градове в България – притегляне
спрямо гр. София
Miglena KLISAROVA
Gravitational Forces of the Regional Cities in Bulgaria: Attraction
to the City of Sofia……………………………………………………………………………………….803
Клара КОСТАДИНОВА
Регионален анализ на диагностиката и лечението на онкологични
заболявания в България
Clara KOSTADINOVA
Regional Analysis of the Diagnostics and Treatment of Oncological Diseases
in Bulgaria………………………………………………………………………………………………….815
Ралица ЛУКАНОВА
Електорален портрет на регионите, подкрепящи партия ДПС
Ralitsa LUKANOVA
Electoral Portrait of the Regions Supporting the DPS (Movement for Rights
and Freedoms) Party……………………………………………………………………………………831
Десислава СИМЕОНОВА
Съвременни трансформации в законодателната урeдба на висшето
образование в България
Desislava SIMEONOVA
Contemporary Transformations in ihe Legislative System of Higher Education
in Bulgaria………………………………………………………………………………………………….842
Беатрис БОЙКОВА
Мерки за подпомагане на развитието на туризма в планинските райони
(по примера на Община Вършец)
Beatrice BOYKOVA
Measures to Support the Development of Tourism in Mountainous Areas
(Following the Example of the Municipality of Varshets)………………………………..853
7. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
7. CULTURAL TOURISM, CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
Петко Ст. ПЕТКОВ
За едно политическо решение, което трайно обърква историята
и географията и пречи на културния туризъм
Petko St. PETKOV
About a Political Decision that Permanently Confused History and Geography,
and Hindered Cultural Tourism……………………………………………………………………869
Румен ЯНКОВ
Между прототуризма и съвременността – зараждане на българския
културен туризъм в края на XIX и началото на XX век
Rumen YANKOV
Between Prototourism and Modernity: Emergence of Bulgarian Cultural Tourism
in the Late 19th and Early 20th Centuries……………………………………………………..880
Пламен ПАВЛОВ
Българската „Луда гора“ / „Делиорман“ – природа и история
Plamen PAVLOV
The Bulgarian “Crazy Forest” (Ludogorie / Deliorman):
Nature and History……………………………………………………………………………………..895
Ростислава ТОДОРОВА-ЕНЧЕВА
„Мисли глобално, действай локално“: движимите културни художествени
ценности с местно значение в контекста на националното
културно-историческо наследство
Rostislava TODOROVA-ENCHEVA
New Data on the Iconographic Heritage of Shumen and Its Place on the Cultural
Map of Bulgaria………………………………………………………………………………………….902
Захарий ДЕЧЕВ
Същност и форми на религиозния туризъм
Zachary DECHEV
Nature and Forms of Religious Tourism………………………………………………………..919
Мира ДУШКОВА, Живодар ДУШКОВ
Литературните маршрути в Русе: реалности и перспективи
Mira DUSHKOVA, Zhivodar DUSHKOV
Literary Trails in Ruse: Realities and Perspectives…………………………………………..929
Пламен СЪБЕВ
Православните топоси в българския културeн туризъм и тяхното
презентиране чрез съвременна компютърна анимация
Plamen SABEV
Orthodox Topoi in Bulgarian Cultural Tourism and Their Presentation Through
Modern Computer Animation………………………………………………………………………942
Павлин ЧАУШЕВ
Анализ на декоративната украса върху централните корпуси
на заключващи системи от село Арбанаси (XVII – XIX век)
Pavlin CHAUSHEV
Analysis of the Decoration on Central Locking System Bodies from the Village
of Arbanasi (17th – 19th Centuries)……………………………………………………………..953
Мартин ДОЙКОВ
Рекиши Кайдо – японският пример в използването на регионалната
идентичност при разработването на туристически маршрут
Martin DOIKOV
Rekishi Kaido: The Japanese Model of Using Regional Identity in the Development
of a Tourist Route………………………………………………………………………………………..974
Евгени КОЕВ
Архитектурно-историческите антропогенизирани карстови ландшафти
като ресурс за развитие на културния туризъм в Поломието
Evgeni KOEV
Architectural and Historical Anthropogenized Karst Landscapes as a Resource
for Cultural Tourism Development in the Polomie Region………………………………987

Също може да ви хареса…