ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ

38.00 лв.

Автор : съставители –  Росица Пенкова, Ангел Петров, Боряна Туманова, Николина Цветкова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5567-0
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 512
Език : български

Описание

Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов.
Проф. дн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по класически и нови филологии) от 1992 г. Последователно през годините участва в научния живот и в управленската дейност на университетските структури. От 2020 г. е и директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Известен учен в областта на лингводидактологията, той е ръководител на докторанти и дипломанти от цялата страна, осъществява продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Съществени са приносите му като главен редактор на периодични издания, съставител на сборници с научни доклади. Мащабна е дейността му, свързана с развитието на българо-френските научни и културни контакти.
Сборникът се издава в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов. Учени и университетски преподаватели, докторанти, учители и директори на образователни институции от цялата страна представят свои теоретични и практикоприложни изследвания в областта на образованието. 
Книгата съдържа 60 статии в три тематични раздела: Гледни точки на теорията и практиката в образованието, Методически акценти на образованието (гимназиален и прогимназиален етап), Педагогически модели и практики в началното училище и в детската градина.
Сборникът е предназначен за специалисти по педагогика, методика на обучението по различни учебни дисциплини, за учители и студенти, както и за всички, които се интересуват от въпросите на образованието в съвременните условия.
СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО
Валери Стефанов / 19
УЧИЛИЩЕТО В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ
Галин Цоков / 31
КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО УЧЕНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЕ 4.0
Ангел Петров / 43
ЗА ЕЗИКА, ТЕКСТА (ДИСКУРСА) И МЕТОДИКАТА НА ТЯХНОТО
ПРЕПОДАВАНЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (КАТО ПЪРВИ ЕЗИК)
Росица Пенкова / 51
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА УСВОЯВАНЕ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА
Владимир Атанасов / 60
ЧЕТЕНЕ И МУЛТИМОДАЛНОСТ В ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Николина Цветкова / 73
МНОГОЕЗИЧИЕ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА
СТЕПЕН
Таня Пощова / 84
ПРЕПОДАВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯ НА НАРОДИ, ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И
ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
Даниела Димова / 90
ЦЕННОСТНО-НОРМИРАНО ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА НА НОВАТА
ПАРАДИГМА В ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Евелина Миланова, Полина Заркова, / 101
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА У НАС
Боряна Туманова / 115
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Маргарита Игнатова / 121
КУЛТУРНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ПАРТНЬОРИ
В ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ И ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕ
Евтимия Босева / 130
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
Нели Димитрова / 133
РЕАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XXI в.
Мариета Савчева / 140
САЛОНЪТ НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ
Елена Панайотова / 145
РАЗВИТИЕ И ВЕЧНОСТ ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ СИМВОЛИ НА ЖИВОТА
Румяна Панкова / 157
ИНТЕГРАЛНАТА ОБРАЗНО-КРЕАТИВНА ТЕРАПИЯ, ИЗПОЛЗВАНА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА
Петя Христова / 163
ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ГОДНОСТ НА
СТУДЕНТИТЕ КАТО ИЗРАЗ НА ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Биляна Рангелова / 173
ПЛУВАНЕТО – КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ
МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(ГИМНАЗИАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП)
Фани Бойкова / 181
STEAM ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Димка Димитрова / 189
ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Вяра Любенова / 196
ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА В РАМКИТЕ НА
ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В XI И XII КЛАС
Елица Марценкова-Иванова / 203
ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА СЛУШАНЕ
С РАЗБИРАНЕ И ЗА ГОВОРЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ XII КЛАС
Весела Карачанска / 214
ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В VIII КЛАС
Анелия Кирчева-Любенова / 221
„АНГЛИЙСКИ ЧРЕЗ ТЕАТЪРА“ КАТО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА УСТНО ОБЩУВАНЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Сийка Ценева / 227
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ОТ УЧЕНИЦИТЕ
В XI КЛАС ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Мая Каратова / 231
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНА НОРМА В X КЛАС ЧРЕЗ
ИЗРАБОТВАНЕ НА АЛМАНАХ ОТ РАЗЛИЧНИ РЕЧНИЦИ
Албена Георгиева / 236
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В IX КЛАС
ЧРЕЗ ПРОЕКТ „САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ“
Детелина Георгиева / 250
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО РАЧОВ
СЛАВЕЙКОВ В IX КЛАС ЧРЕЗ ГРУПОВО ПРОЕКТНО ОБУЧЕНИЕ
Мая Тошева / 257
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА МИНАЛИ ВРЕМЕНА В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ЧУЖД ЕЗИК В VI КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
СРЕДСТВА И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
Ели Манова / 264
ДИЗАЙН НА УРОК ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛЕКСИКА ПО ЧУЖД ЕЗИК
В V КЛАС С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МИСЛОВНИ КАРТИ
Татяна Драмова / 271
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ
„ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО“
Гинка Петрова / 278
УСВОЯВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯ В V КЛАС. ДИАГНОСТИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
Виолета Халачева / 285
ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ
В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ЛЕКА УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ
Асен Дибеков / 293
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
В VII КЛАС
Донка Николова / 300
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ –
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПАРАДИГМА ИЛИ РЕАЛИЗИРАН МОДЕЛ
Велина Георгиева / 311
МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ
ЧРЕЗ ПОЕТАПНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИТЕРИАЛНИ ТЕСТОВЕ
Ирен Пелтекова, Борислав Пелтеков / 317
РАЗБИРАНЕТО НА 12–13-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ЗА ДВИГАТЕЛНА
АКТИВНОСТ И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Стефан Милетиев / 326
СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Мартин Йорданов / 332
КОРЕЛАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ НА
15–16-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ
Даринка Игнатова / 342
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕЛНЕС
КУЛТУРА В УЧИЛИЩНА СРЕДА (SCHOOL WELLNESS CULTURE)
Цветана Димитрова / 348
УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Пенка Кънева / 355
НОРМАТИВНА И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО
ЧУЖД В НАЧАЛЕН ЕТАП
Лучия Ангелова, Божидар Ангелов / 361
РОЛЯТА НА ПРОФ. ДПН ЕЛКА ПЕТРОВА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Катя Гетова / 373
АРТТЕРАПИЯТА ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Пенка Вълчева / 379
ОСОБЕНОСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРИКАЗКА
ОТ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Анна Георгиева / 385
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИТЕ
КЛАСОВЕ (ретроспективен обзор)
Малина Тонева / 398
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III КЛАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА
Петя Дикова-Гунешка / 407
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ДРУГИ КУЛТУРИ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ II КЛАС
Невсе Имамова / 417
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РЕЧНИКА НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ
ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ
Атанаска Ботева / 429
РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПИСАНЕ НА СЪГЛАСНИТЕ ВЪВ II КЛАС
Мариета Павлова / 436
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
НА 5–6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА
Анна Нушева / 442
МОДЕЛИРАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНОТО ОБУЧЕНИЕ
В РЕШАВАНЕТО НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В I–IV КЛАС
Антоанета Йовева / 453
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО
БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА КНИЖКА
Стелиана Кисьова-Иванова / 458
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА „ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“
Фатма Велиша / 464
ОСОБЕНОСТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНИЦИАТИВНОСТ
НА УЧЕНИЦИТЕ В III КЛАС ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
Даниела Бояджиева / 474
МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОЛОВА
ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНОВАЦИЯ „НИЕ В XXI ВЕК“
Севджан Исмаил / 481
ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В III КЛАС
Савка Николова / 489
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦА БИЛИНГВИ В I КЛАС
ЧРЕЗ МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ
Сюлейман Мустафа / 493
ТЕХНИКИ ПО ПИСАНЕ В I КЛАС ЧРЕЗ БЯЛА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА
Виолена Георгиева / 502
РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ У ДЕЦАТА
ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ / 507

Също може да ви хареса…