-10%

Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева

36.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4417-9

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 595

Език : български

Код: 978-954-07-4417-9 Категории: , ,

Описание

Сборник в памет на проф. д.и.н. Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3—4 юни 2016

Съдържание

I. Personalia

Д. Милиева . Здравей и сбогом, Маргарита!

Д. Ботева. Библиография на трудовете на проф. Маргарита Тачева

Д. Ботева. За професор Маргарита Тачева (1936—2008) и нейния път в науката и живота с обич, признателност и уважение

В. Битракова. Дружење со Маргарита Тачева, 28 години професионални дискусии и срдечно приjателство

Р. Паунов. Проф. Тачева ни научи да уважаваме хората от древността

II. Царете на Tракия, Tракия на царете

Б. Русева. Среброто на Спарадок в колекцията на НАИМ—БАН

Ю. Цветкова. Одриси и перси: политически взаимоотношения по времето на Котис (384—360 г. пр.Хр.)

В. Пeнчев. Златен статер на град Филипи (ІV в. пр.Хр.) от фонда на НИМ—София

Г. Митрев. За местоположението на река Понтос в древна Тракия

П. Петков. Към някои проблеми на тракийската династична история по времето на Δρομιχαίτης Θρᾳκῶν βασιλεὺς

М. Минкова. Монетен материал от тракийския център при м. Халка Бунар, с. Горно Белево, Старозагорско

Д. Драганов. Монетите на второто скитско царство в Добруджа: циркулация

F. Popescu. The Thracian Strategiae in Scythia Minor
Ф. Попеску. Тракийските стратегии в Малка Скития (резюме)

S. Dimitrova. The List of “Dacian” Kings in Getica by Jordanes (Iord. Get. 73, 76—78)
С. Димитрова. Листата на „дакийските“ царе в Getica на Йорданес (Iord. Get. 73, 76—78) (резюме)

D. Boteva. Livy on the march of Cn. Manlius Vulso through Southeastern Thrace in 188 B.C.
Д. Ботева. Сведенията на Тит Ливий за преминаването на Манлий Вулзон през Югоизточна Тракия през 188 г. пр. Хр. (резюме)

С. Терзиев. Отношенията между градовете в Югоизточна Тракия и централната власт при последните тракийски царе (27 г. пр. Хр. — 45 г. сл. Хр.)

III. Култове, богове, гробници

Я. Иванов. Горгонейонът в защитното въоръжение от древна Тракия: елементи от броня или ризница от Голямата могила край Дуванлии

P. Delev. Who was buried in the Kasta Tomb near Amphipolis? An argument for Cynane the daughter of Philip II
П. Делев. Кой е погребан в гробницата Каста край Амфиполис? Мнение в полза на Кинане, дъщерята на Филип II (резюме)

Д. Дамянов. Харамлицката могила при с. Момчиловци, община Смолян

M. Jordanova. Argeadestika. To the hermeneutics of the Orphic practices of the Argeads
М. Йорданова. Argeadestika. Към херменевтиката на орфическите практики на Аргеадите (резюме)

A. Minchev. Two terracotta heads of Hellenistic bust thymiateria from Odessos (Varna)
А. Минчев. Две елинистически глави – теракоти от бюстови тимиатерии от Одесос (Варна) (резюме)

В. Лозанова. Флавий Филострат: за прорицалището на Орфей на Лесбос

К. Мукарзел. Марковият печат с късновавилонска сцена от Тракия в образи (Нови наблюдения върху паметника от село Драгоданово)

M. Mirković. Iuppiter Dolichenus and oriental communities in Moesia Superior
М. Миркович. Юпитер Долихен и източните общности в Горна Мизия (резюме)

A. Nikoloska. Some aspects of private worship of the Oriental Gods in the Balkan provinces
А. Николоска. Някои аспекти на частното почитане на източните богове в балканските провинции (резюме)

N. Markov. Ring-seal of a priest (?) of the Syrian Goddess in the collection of the National Museum of History — Sofia
Н. Марков. Пръстен печат на жрец (?) на Сирийската богиня в сбирките на Националния исторически музей — София (резюме)

М. Камишева. Керамична плочка с надпис от Августа Траяна

Х. Прешленов. Теменосът на Аполон в Одесос — архитектура, топография, синкретизъм на култа

Н. Дамянов. Раннохристиянска гробница при с. Барутин, област Смолян

Ю. Мешеков. Последни археологически разкрития в и около базиликата „Св. Софѝя“, източен некропол на Сердика

IV. Власт и социум в Римска Тракия и Мизия

З. Петрушева. Императорските рескрипти като исторически извор

П. Стоянова, И. Прокопов. Колективна монетна находка от римски денари в Сердика (края на II в. пр. Хр. — началото на II в. сл. Хр.)

С. Филипова. Монетна циркулация на римски провинциални монети в регион Струма—Места през І—ІІІ в.

С. Иванов. Контрамаркираните бронзови монети в монетната циркулация по долината на Средна Струма през I век

L. Grozdanova. A digital view on the coins of Pautalia from the hoard of Krepost (Haskovo region)
Л. Грозданова. Дигитален поглед върху монетите на Пауталия от находката от с. Крепост (Хасковска област) (резюме)

N. Sharankov. The date of the first Pythian games in Serdica
Н. Шаранков. Датата на първите Питийски игри в Сердика (резюме)

М. Иванов. Херма с надписи от Сердика

И. Топалилов. Още веднъж за Улпия Анхиало

Р. Милчева. Женска глава с крепостна корона от Деултум

Б. Василева. Хронология на провинциалните управители на Долна Мизия при император Антонин Пий (138—161 г.)

L. Radulova. Secundum formam quam accepit: Notes on the administrative aspects of the conflicts between conductores portorii and the local communities in Moesia Inferior
Л. Радулова. Secundum formam quam accepit: Бележки върху административните аспекти на конфликтите между conductores portorii и местните общности в Долна Мизия (резюме)

L. Mihailescu. Quelques remarques sur une inscription du territoire de Callatis (Mésie Inférieure)
Л. Михайлеску. Бележки към един надпис от територията на Калатис (Долна Мизия) (резюме)

Р. Иванов. Надгробна плоча на декурион от Монтана

А. Мартемьянов. О степени социальной активности ветеранов римской армии в городах и селах Нижней Мезии
A. Martemyanov. About the degree of social activity of veterans of the Roman army in towns and villages of Lower Moesia (abstract)

З. Димитров. Бонония през Принципата и Късната античност. С какво може да ни помогне археологията?

А. Орачев. Градовете и селските територии в диоцеза Тракия

V. Отвъд Древна Тракия

Й. Дюлгерска. Основни мотиви в сцените по цилиндричните печати от Ранно-династическата епоха в Месопотамия

V. Atanassova. La signification des termes ḥm et nṯr dans le titre de prêtre (ḥm-nṯr) en Égypte ancienne
В. Атанасова. Значението на термините ḥm и nṯr в титлата на жрецa (ḥm-nṯr) в Древен Египет (резюме)

К. Рабаджиев. Жертвен дим за боговете

К. Младенов. Сведенията за кимерийците в клинописните извори от времето на цар Асархадон (681—669 г. пр. Хр.)

М. Издимирски. Ктесий за военноморската експедиция на Ариарамнес срещу Скития

R. Ardevan. Einige Inschriften aus Inlăceni (Dakien)
Р. Ардеван. Няколко надписа от Инлъчени (Дакия) (резюме)

Ю. Емилов. Кимври, бастарни и „тракийският“ сребърен котел от Гундеструп (археологическо есе)

V. Bitrakova. Lychnidos — l’un des centres d’intégration culturelle à l’époque romaine
В. Битракова. Лихнидос – център на културна интеграция през римската епоха (резюме)

В. Герджикова. От gens togata до toga sudatrix. Превъплъщения на римската тога в епиграмите на Марциал

Е. Маринова. Християнизацията на епистоларния код в писмата на епископ Амброзий до императорския двор