-10%

ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ – СЪЩНОСТ, РОЛИ, УПРАВЛЕНИЕ

27.00 лв.

Автор : Симеон Петров
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5436-9
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 493
Език : български
Код: 978-954-07-5436-9 Категории: ,

Описание

Структурата на книгата тръгва от по-общите разбирания за същността и смисъла от съществуването на организациите с идеална цел, тяхната трактовка в различните теории на микро- и мезоравнище. Обхваната е връзката им с публичното управление и е обоснована тристълбовата концепция на държавния, пазарния и гражданския сектор. Разгледани са различните форми на промяна на организациите, включително някои форми на хибридизация, които крият опасност от прекомерна маркетизация или професионализация на гражданския сектор. Специално внимание е обърнато на взаимоотношенията с организациите в другите два сектора – особено от гледна точка на привличането и управление на ресурси. Дефинирани са границите и обхватът на гражданския сектор чрез разглеждане на различните функции и видове организации.
ВЪВЕДЕНИЕ / 9
ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ И ГРАЖДАНСКИЯТ СЕКТОР / 17
1. Към първоначалното разбиране на организациите с идеална цел / 17
2. Терминологично обосноваване на „организации с идеална цел“ и „граждански
сектор“ / 24
3. Определения и отличителни характеристики на организациите с идеална цел / 37
4. Недостатъци и предизвикателства пред организациите с идеална цел / 45
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ КАТО ДОСТАВЧИЦИ
НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ / 52
1. Развитие на теориите за организациите с идеална цел / 52
2. Икономически теории за произхода / 54
3. Разширяване на изследователския обхват за произхода на организациите / 62
4. Сравнителни концепции и теории за социалния произход / 67
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКИЯТ СЕКТОР
КАТО НЕГОВО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЯДРО / 72
1. Концепцията за гражданското общество като съгласие между конкурентните
начини на живот / 72
2. Развитие на разбирането за гражданското общество / 82
3. Актуалните очертания на гражданското общество / 94
4. Обхват на разбиранията за гражданското общество и приобщаване на
изследванията на гражданския сектор / 99
ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ И РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ
НА МИКРО- И МАКРОРАВНИЩЕ / 107
1. Същност и роля на социалния капитал / 109
2. Обобщени подходи и видове социален капитал / 114
3. Гражданска ангажираност и организирано гражданско участие / 120
4. Развитие на теориите за демокрацията и ролите на гражданите и техните
организации / 132
ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ В ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
И ПРОЦЕСА НА ПОЛИТИКИТЕ / 144
1. Перспективата на публичното управление (governance) / 144
2. Публичното управление като съгласуване и изграждане на съгласие / 151
3. Пълноценно участие на организациите с идеална цел – публични ценности и
публична стойност / 158
4. Роли на организациите с идеална цел в процеса на публичните политики / 164
УПРАВЛЕНСКИ ТРИЪГЪЛНИК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР С ИНСТИТУЦИИТЕ
НА ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА / 173
1. Управленското разбиране за трисекторен баланс / 173
2. Критика и обосновка на триъгълника на публичния, пазарния и гражданския
сектор / 180
3. Разпознаването на ролята на гражданския сектор / 186
4. Динамика на средата и институционални промени / 193
5. Хибридни организации и хибридни зони между трите сектора / 197
6. Размиване на границите на гражданския сектор – някои ползи и много
опасения / 200
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ
С ДЪРЖАВНИЯ И ПАЗАРНИЯ СЕКТОР. ИЗТОЧНИЦИ
НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР / 208
1. Сътрудничество и конкуренция между организациите с идеална цел / 209
2. Модели и тенденции в сътрудничеството на гражданския и държавния сектор / 214
3. Сътрудничество на гражданския и стопанския сектор / 226
4. Източници на финансиране на организациите с идеална цел – между
сътрудничество и зависимост / 229
5. Публично финансиране на гражданския сектор / 232
6. Дарения и собствени приходи / 237
ХИБРИДНАТА ЗОНА МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР И ПАЗАРА –
ОТ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ДО КОРПОРАТИВНА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ / 244
1. Маркетизация на „гражданското“ или максимизиране със социални елементи –
разбиране на хибридната зона / 244
2. Предприемачество и социални цели / 250
3. Социалните предприятия като хибридна форма / 254
4. Кооперативни сдружения и колективни социално-икономически цели / 259
5. Максимизиране на печалбите и съпътстващи социални цели чрез корпоративна
социална отговорност – мисията (не)възможна / 262
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДОВЕ
ОРГАНИЗАЦИИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ / 268
1. Функции, дейности и цели на организациите с идеална цел / 268
2. Видове организации според насочеността и целите им / 273
2.1. Организациите с идеална цел като доставчици на услуги / 274
2.2. Организации с идеална цел, базирани на членство / 276
2. 3. Застъпничество и застъпнически организации / 279
2.4. Благотворителната дейност и фондациите като базирани на активи организации с иде-
ална цел / 284
3. Други класификации на организациите с идеална цел / 290
4. Класификация на организациите с идеална цел според техните предметни
дейности / 293
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ –
МЕЖДУ ИДЕАЛИЗЪМ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ / 311
1. Специфика на управлението в гражданския сектор / 311
2. Стратегическото управление на организации с идеална цел / 317
3. Мениджмънт и лидерство в организациите с идеална цел / 326
5. Управлението на човешките ресурси / 332
5. Образователни програми за управлението на организациите с идеална цел / 337
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ
НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР / 341
1. Основни организационни концепции / 341
2. Структуриране на различните управленски органи в организациите / 348
3. Основни дилеми при организационното проектиране / 352
5. Капацитет на организациите за постигане на идеалните цели / 361
ЕФЕКТИВНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ –
УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНИ / 367
1. Разбиране за ефективност в гражданския сектор / 367
2. Конкретни методи за изграждане на ефективна организация с идеална цел и
оценка на ефективността / 370
3. Отчетността и ролята на заинтересованите страни като възлови фактори за
ефективност в гражданския сектор / 375
4. Саморегулиране и сертифициране като механизми за подобряване на
ефективността и отчетността / 380
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО.
ЗНАЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ / 385
1. Изследвания на доброволчеството и връзка с останалите концепции / 385
2. Определяне и обхват на доброволчеството / 387
3. Мотивация на доброволците / 391
4. Доброволчество в организациите с идеална цел / 399
5. Стимулиране и развитие на доброволците / 402
ГЛОБАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ
СЕКТОР. РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР
В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ / 406
1. Трансгранични и глобални измерения на гражданския сектор / 406
2. Тенденции и специфики на национално ниво / 413
3. Развитие в Централна и Източна Европа / 422
4. Развитие на гражданския сектор и гражданските организации в България / 429
5. Състояние и актуални проблеми пред организациите с идеална цел
в България / 436
ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ / 444
БИБЛИОГРАФИЯ / 450

Също може да ви хареса…