Организиране на психологическата подкрепа при насилие над деца

18.00 лв.

Автор : Иван Иванов
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-306-9
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 176
Език : български

Описание

Съдържание:
Въведение…………………………………………………………………………………………………….7
Глава ПЪРВА: Развитие на личността в периода
на детството и юношеството (0–18 г.)…………………………………………..13
1. Основни концепции и разбирания за периода
на детството и юношеството……………………………………………………………….13
2. Психична травма и особености
на отношенията родител-дете…………………………………………………………….26
3. Насилие и особености на отношенията
насилник-жертва………………………………………………………………………………………35
4. Насилие и тормоз в контекста
на училищната среда………………………………………………………………………………49
Глава ВТОРА: Основни процедури
за ранно разпознаване на деца, свидетели
или жертви на насилие и мерки за закрила………………………………57
1. Правни изисквания и процедури
за защита правата на децата в риск от насилие…………………………….57
2. Стъпки и подходи за работа с деца, жертви
на насилие…………………………………………………………………………………………………..61
Глава ТРЕТА: Организационен статут
на Координационния механизъм за работа
с деца в риск, жертви или свидетели
на насилие…………………………………………………………………………………………………73
1. Институционална рамка при работа с деца
в риск, жертви или свидетели на насилие……………………………………….73
2. Представителство на Координационния
механизъм (КМ)………………………………………………………………………………………..77
3. Принцип на организация и действие
на Координационния механизъм (КМ) ……………………………………………80
4. Организиране и провеждане на разпит
според етапа на проучване на случая
и заявката за разпит………………………………………………………………………………..85
5. Доставчици на услуги за деца и тяхната роля
за защита правата на децата, жертви и свидетели
на престъпления………………………………………………………………………………………88
6. Процедура за действие на КМ при спешен
или критичен случай на дете в риск
или жертва на насилие………………………………………………………………………….90
7. Принципи за провеждане на първоначална
оценка на детето………………………………………………………………………………………92
Глава ЧЕТВЪРТА: Инструменти
за практико-приложна оценка………………………………………………………..97
1. Приложение 1. – Видове въпроси и поведение
при провеждане на първоначална оценка………………………………………98
2. Приложение 2. – Скала за оценка на риска
от насилие върху дете………………………………………………………………………….103
3. Приложение 3. – Протокол за изслушване
при провеждане на разпит, разпореден
от разследващ орган…………………………………………………………………………….139
Заключение………………………………………………………………………………….159
Библиография………………………………………………………………………………………163
Рецензия……………………………………………………………………………………….169

Също може да ви хареса…