-10%

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК

19.80 лв.

Автор : Елена Петкова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5509-0
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 294
Език : български

Описание

Целта на настоящия учебник е да запознае студентите с научната терминология, теоретичните постановки и възможностите за практическо приложение на концепциите и принципите в областта на управлението на организациите. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Туризъм“ в катедра „География на туризма“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдържанието припокрива лекционния материал по учебната дисциплина „Основи на управлението“.
В допълнение, в него са включени и някои подходящи примери с оглед студентите да придобият представа за възможностите за приложението на идеите и концепциите за управлението в практиката на туристическите организации. Учебникът може да бъде използван и от други висши училища, в които се изучава тази дисциплина.
Съдържание
Предговор …………………………………………………………………………………………………………………….9
Раздел I. Въведение в управлението …………………………………………………………….11
Тема 1. Дефиниране и съдържание на управлението …………………………..13
1.1. Същност и видове управление ……………………………………………………………..13
1.2. Властта и правомощията в управлението ………………………………………..16
1.3. Характерни особености на управлението ………………………………………..19
1.4. Управленски функции ……………………………………………………………………………..21
Тема 2. Класически теории за управлението ……………………………………………27
2.1. Основни постулати на класическата школа …………………………………….27
2.2. Административна теория на Анри Файол ………………………………………..29
2.3. Бюрократична теория на Макс Вебер ………………………………………………..33
2.4. Научна теория на Фредерик Тейлър …………………………………………………..35
Тема 3. Съвременни теории за управлението …………………………………………..42
3.1. Подход за управление на хората в организациите ………………………..42
3.2. Хоторнски експерименти ……………………………………………………………………….44
3.3. Системен подход ………………………………………………………………………………………..46
3.4. Ситуационен подход …………………………………………………………………………………50
Раздел II. Управленска функция „Планиране“ …………………………………………..57
Тема 4. Инструменти на стратегическото планиране …………………………..59
4.1. Същност и видове планиране ……………………………………………………………….59
4.2. Модел на Портър за атрактивността на индустрията ………………….63
4.3. Бостънска матрица и Матрица на „Дженерал електрик“ …………….66
4.4. Други инструменти …………………………………………………………………………………..68
Тема 5. Процес на стратегическо планиране ……………………………………………74
5.1. Анализ на макросредата на организацията …………………………………….75
5.2. Анализ на микросредата на организацията …………………………………….77
5.3. Анализ на ситуацията в организацията…………………………………………….80
5.4. Разработване на стратегия на организацията ………………………………..82
Тема 6. Класификация на организационните стратегии…………………….92
6.1. Маркетингови стратегии ……………………………………………………………………….92
6.2. Стратегии на растеж и съкращения ……………………………………………………94
6.3. Конкурентни стратегии ………………………………………………………………………….99
6.4. Други видове стратегии ………………………………………………………………………. 102
Раздел III. Управленска функция „Организиране“ ……………………………….. 109
Тема 7. Организацията като обект на управление ……………………………… 111
7.1. Организирането като функция на управлението ………………………. 111
7.2. Същност, особености и видове организации ……………………………….. 112
7.3. Модели на организации ………………………………………………………………………. 116
7.4. Пентагон на Минцбърг ………………………………………………………………………… 118
Тема 8. Принципи на организационното структуриране ………………… 126
8.1. Същност и проектиране на структурата ……………………………………….. 126
8.2. Характеризиране на структурата …………………………………………………….. 128
8.3. Департаментализация и обхват на контрола ………………………………. 133
8.4. Координация на дейностите ……………………………………………………………… 137
Тема 9. Видове организационно-управленски структури ………………. 145
9.1. Линеи???? на и линейно-щабна структура ……………………………………………. 145
9.2. Функционална и линейно-функционална структура ……………….. 147
9.3. Дивизионна и хибридна структура …………………………………………………. 152
9.4. Матрична структура ……………………………………………………………………………… 157
Раздел IV. Управленска функция „Ръководене“ …………………………………….. 165
Тема 10. Ръководителят като субект на управление …………………………. 167
10.1. Ръководство и видове ръководители …………………………………………… 167
10.2. Умения и дейности на ръководителя …………………………………………… 169
10.3. Модел на Минцбърг за ръководните роли …………………………………. 171
10.4. Теории X, Y и Z за човешкото поведение ……………………………………… 173
Тема 11. Теории за мотивацията …………………………………………………………………. 183
11.1. Същност, фактори и принципи на мотивиране ………………………… 183
11.2. Съдържателни теории ………………………………………………………………………. 186
11.3. Процесуални теории …………………………………………………………………………… 193
11.4. Интегративен модел
и техника „Обогатяване на длъжността“ ……………………………………. 197
Тема 12. Теории за лидерството ………………………………………………………………….. 206
12.1. Същност на лидерството ………………………………………………………………….. 206
12.2. Теории, основани на чертите на лидера………………………………………. 207
12.3. Личностно-поведенчески теории ………………………………………………….. 208
12.4. Ситуационни теории ………………………………………………………………………….. 216
Раздел V. Контролиране, комуникиране
и взимане на решения …………………………………………………………………………………….. 227
Тема 13. Контролирането като функция на управлението …………….. 229
13.1. Същност и значение на контролирането ……………………………………. 229
13.2. Изисквания за контрол и процес на контролиране ………………… 233
13.3. Класификация на контрола ……………………………………………………………… 237
13.4. Стратегии за контрол на Уилям Оучи …………………………………………… 243
Тема 14. Комуникациите в управлението ………………………………………………. 251
14.1. Същност и функции на комуникациите ………………………………………. 251
14.2. Видове комуникации …………………………………………………………………………. 253
14.3. Основни елементи на комуникационния процес …………………….. 258
14.4. Бариери за ефективна комуникация ……………………………………………. 262
Тема 15. Решенията в управлението …………………………………………………………. 273
15.1. Същност на управленското решение ……………………………………………. 273
15.2. Класификация на решенията ………………………………………………………….. 274
15.3. Процес на взимане на сложни решения ………………………………………. 278
15.4. Взимане на решения индивидуално и в група ………………………….. 283
Литература …………………………………………………………………………………………………………. 291

Също може да ви хареса…