Основи на химичния анализ

50.00 лв.

Автор : Рахила Борисова и колектив
Издателство : Водолей
ISBN : 9789549415438
Година : 2009
Корица : мека
Страници : 542
Език : български

Описание

Въведение
 • Химичен анализ
 • Източници за информация и контрол на качеството
 • Добра лабораторна практика
 • Хемометрия
 • Масопреносни процеси в аналитичната химия
 • Методи за пробоподготовка
Химични методи
 • Аналитични реакции
  • Протолитни реакции
  • Окислително-редукционни реакции
  • Комплексообразователни реакции
  • Хетерогенни реакции
  • Корекционни коефициенти
  • Разпределителни коефициенти и диаграми
  • Аналитични реакции в неводни и смесени разтвори
  • Фотохимични реакции
 • Утаечна гравиметрия
 • Титриметрия
  • Същност на титриметрията
  • Протолиметрия
  • Редоксиметрия
  • Утаечна титриметрия. Аргентометрия
  • Комплексонометрия
  • Екстракционно титруване
  • Титриметрия в неводни и смесени разтворители
 • Елиминиране на преченията
Електрохимични методи
 • Елементарни основи
 • Волтамперометрия
 • Кулонометрия
 • Кондуктометрия
 • Потенциометрия
Спектрални методи
 • Атомна спектрометрия
  • Въведение
  • Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
  • Атомно Абсорбционна спектрометрия
  • Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма
  • Рентгенофлуоресцентен анализ
 • Молекулна спектроскопия
  • Въведение
  • Инфрачервен и раман спектрален анализ
  • Спектрофотометрия
  • Електронен парамагнитен резонанс
  • Ядрено магнитен резонанс
  • Масспектрометрия на органични вещества
Неутронно Активационен анализ
Хроматографски методи
 • Принципи
 • Газова хроматография
 • Високо ефективна течна хроматография
 • Свръхкритична флуидна хроматография
 • Трислойна хроматография
 • Йонна хроматография
 • Капилярна електрофореза
 • Методи за концентриране при пробоподготовка на органични вещества
Поточно-инжекционен анализ
Технологичен аналитичен контрол и автоматизация на анализа
Химичен анализ в криминалистиката
Клинична химия
Хидрохимичен анализ
Биоаналитика
Кратка информация
 • Рентгенодифракционни методи
 • Бюджет на неопределеност
 • Активност на водата
 • Биомониторинг при експозиция с токсични химични вредности
 • Директен анализ на твърди проби чрез атомна спектрометрия
 • Бързи методи на анализ на въздушни среди. Индикаторни тръбички
 • Кинетични методи
 • Определяне на химични видове
 • Термични методи
 • Сензори
 • Повърхностен локален анализ
 • Миниатюризация на анализа
 • Мелекулна флуоресценция. Флуориметрия
 • Рефрактометрия. Поляриметрия
 • Нефелометрия и турбидиметрия
 • Електронна спектроскопия
 • Фотокустична спектроскопия
 • Caviti Ring Down Spectroscopy
Англо-български речник на основните термини и съкращения в химичния анализ
 • Класификация на основните аналитични методи
 • Атомни маси на изотопите на елементите

Също може да ви хареса…