-10%

Познанието в езика на българите . Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността

22.50 лв.

Автор : Стоян Буров
Издателство : Фабер
ISBN : 9786190017516
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 435
Език : български
Код: 9786190017516 Категории: , ,

Описание

В книгата се изследва отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите като когнитивен процес, отразен в граматичните класове и категории на съществителните имена в съвременния български език.
Изграденият теоретичен модел на граматична категоризация обхваща въпросите за именните класификации (семантична, функционална и граматична), за концептуалния компонент на граматичните категории род, число и определеност/неопределеност и за семантичното взаимодействие между лексика и граматика и между граматика и граматика в именната зона.
Прокарва се възгледът, че концептуалната категоризация на предметността е еволюционен когнитивен процес, който се намира в сложно отношение на симетрия и асиметрия с граматичната категоризация, защото системата на съществителните имена в българския език е отражение не само на съвременните когнитивни модели, но и на историята на познанието на предметния свят. Когнитивният подход в това граматично изследване на съществителните имена помага да се направят важни изводи за българската митологична и езикова картина на света, да се набележат промените в езиковото съзнание на българите и да се покажат перспективите в развитието на езиковата концептуализация.

 

Съществителните имена са представени от всички възможни при сегашното развитие на езикознанието гледни точки и работата е толкова богата по съдържание, че би могла с пълно основание да бъде наречена енциклопедия на българските съществителни имена.
Руселина Ницолова
Това е най-солидното досега изследване на съществителното име в съвременния български език със съществени приноси в теорията на граматичните
категории, в когнитивната теория на категоризацията и в теорията на концептуалния анализ.
Иван Куцаров
Трудът е фундаментално изследване на концептуалната категоризация на
предметността. Авторът представя този проблем в нова, добре обмислена,
модерна и полемична теоретична рамка. Книгата е важно събитие в нашата професионална общност.
Майя Пенчева
Пред читателя се разкрива една сложна универсална картина на номиналната система в съвременния български език въз основа на оригинална теоретично-методологическа концепция. Със сигурност може да се каже, че всяка нова граматика, всеки нов учебник или речник на българския език би бил немислим без задълбоченото познаване на тази книга.
Хилмар Валтер (Германия)
Това голямо и комплексно изследване представлява един от първите опити за изследване от когнитивна гледна точка на начина, по който българите
категоризират обективната реалност. Като цяло това определено е работа,
която трябва да се има предвид от всеки, който се интересува от теоретичните и
описателните инструменти на когнитивната лингвистика.
Паола Бокале (Италия)
За изследването, което предлага първи опит в анализа на национално специфичното при езиковата категоризация на света, като се основава на модерните похвати на когнитивната лингвистика и прототипната семантика, може да се каже, че има своите аналози сред най-добрите и ползотворни за бъдещето
постижения на лингвистиката.
Стефан Гърдев

Също може да ви хареса…