Полиграфско изследване на лъжата при разследването на престъпления

15.00 лв.

Автор : Мария Стойчева
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-504-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 162
Език : български
Код: 978-954-326-504-6 Категории: , ,

Описание

Представеният труд открива възможност да се представи едно по-задълбочено разбиране на лъжата като социално-психологичен феномен.
Проф. д-р Иванка Асенова
Изследването съдържа научни и научно-приложни резултати, които усъвършенстват методологическите основи на поли­графската процедура и създават предпоставки за оптимизиране на експертната работа по различни престъпления.
Проф. д.пс.н. Георги Карастоянов
За пръв път в нашата кри­минална психология се реф­лектират данни от изследвания по конкретни разследвани престъпления.
Доц. д-р Емил Маджаров
Безспорен принос в област­та на криминалната психология и по-специално на методите за установяване на опитите за заблуда в досъдебното производс­тво с акцент върху поли­графския метод.
Доц. д-р Валери Тодоров

Мария Димитрова Стойчева 
е доктор по психология, работи като криминален психолог в Института по психология на МВР. Участвала е в разкриването на редица престъпления през последните години в България.
Съдържание :
ВЪВЕДЕНИЕ /7

Първа глава
Лъжата като обект на полиграфско изследване
 /13
1.1. Същност на лъжата  /13
1.2. Лъжата в контекста на някои психологически теории за личността /25
1.3. Видове лъжа /31

Втора глава
Психологически основи на полиграфското изследване на лъжата
 /37
2.1. Психологическа нагласа /37
2.2. Когнитивен дисонанс /43
2.3. Емоции /45
2.4. Асоциативен поток на съзнанието /47
2.5. Когнитивна схема  /49
2.6. Психологически модел на лъжата  /51

Трета глава
Лъжата като социалнопсихологически феномен
 /55
3.1. Самооценка на честността /56
3.2. Причини и фактори за лъжа /58
3.3. Стратегии за прикриване на лъжа /61
3.4. Особености на лъжата в зависимост от пол, семейно положение и социална желателност /66
3.5. Корелации между възраст, образование и характеристики на лъжата /74
3.6. Лъжа и контролни въпроси при полиграфското изследване /77

Четвърта глава
Полиграфско изследване по метода на Клиф Бакстър 
/85
4.1. Сравнителен квантитативен (числов) подход при полиграфското изследване  /85
4.2. Контролни и директни въпроси /94
4.3. Психофизиологични предпоставки на полиграфското изследване /99
4.4. Основни етапи на полиграфското изследване /103
4.5. Основни тестови формати при полиграфското изследване /107
4.6. Неопределен полиграфски резултат /115

Пета глава
Фактори за неопределен полиграфски резултат
 /129
5.1. Неправилно формулиран директен въпрос  /138
5.2. Неправилно използване на еднотематичен тестов формат  /144
5.3. Трета полиграма при еднотематичен тестов формат /146
5.4. Еднакви директни въпроси в различни тестови формати /148
5.5. Вид на престъплението /149
5.6. Статус на изследваното лице  /150
5.7. Изводи и препоръки, относно неопределените полиграфски резултати /151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ /157
ЛИТЕРАТУРА /159

Също може да ви хареса…