Православни структури на Балканите през XVII–XVIII век

39.95 лв.

Автор : Стефан Андреев , Мария Калицин , Красимира Мутафова

Издателство : Абагар

ISBN : 978-619-168-228-7

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 672

Език : български

Описание

На вниманието на читателя е представена една документална книга за историята на православната църква на Балканите през XVII—XVIII век в условията на османско господство. В превод на български език и с подробен исторически коментар са публикувани 229 документа от „Канцеларията на епископските дела“ — днес фонд на Истанбулския османски архив. Целенасочено подбрани от авторите и в основната си част непознати за специалистите, те разкриват нова информация относно статута и правомощията на православните църковни структури в системата на османската държавност; взаимоотношенията на Константинополската със Сръбската (Печка) патриаршия и Охридската архиепископия-патриаршия; сложната система от връзки между османската власт, православното духовенство и православното население; позтавят значими въпроси за едни от най-големите манастири у нас и на Балканите, за противоречията между католици и православни, за ролята на православието във всекидневието на мултиетничното общество през този период.

Съдържание

I. Православната църква на Балканите в документи от фондовете на Истанбулския османски архив (XVII—XVIII в.)
1. Встъпителни думи

2. Дипломатико-палеографски анализ на документите

3. Принципи на издаване на документите

3.1. Представяне на безеквивалентната лексика (топоними, антропоними, османски термини)

3.2. Осмисляне и превод на османски термини с разнопосочно значение и чужди за османската фискална и административна практика термини и лексеми

3.3. Критерии за датиране

4. Православните структури на Балканите през XVII—XVIII в.

II. Превод на документи, бележки и исторически коментар (№1—229)

1. Задължения на охридския патриарх Партений за 1684 г. (3.VIII.1684 г.)

2. Молба до патриарх Дионисий относно събирането на църковните данъци от каза Силистра (преди 13.IX.1686 г.)

3. Молба на патриарх Дионисий относно събирането на църковните данъци от Анхиало, Варна, Месемврия и други кази (преди 26.IX.1868 г.)

4. Патриарх Дионисий назначава свой пълномощник за събиране на църковните данъци от митрополитите на Силистра и Браила (преди 5.Х.1686 г.)

5. Патриарх Дионисий моли за назначаване на нов митрополит на Солун на мястото на провинилия се Неофит (преди 13.Х.1686 г.)

6. Изискване на султанска заповед за безпрепятствено събиране на църковни данъци в Търново и района (преди 11.V.1678 г.)

7. Донос на духовника Герман срещу охридския патриарх Григорий III (преди 28.XII.1687 г.)

8. Ипекският патриарх Арсений моли за подновяване на берата си (преди 14.I.1688 г.)

9. Патриарха Калиник моли за султанска заповед относно събирането на църковните данъци от Одринската каза (преди 24.Х.1691 г.)

10. Охридската патриаршия плаща възнаграждението на дворцовия бижутер Бенли Константин (29.XII.1692 г.)

11. Католическата общност в Сараево моли за тълкувание на султанска заповед, предоставяща й финансови гаранции (27.IV.—5.V.1963 г.)

12. Молба на охридския патриарх Игнатий относно назначаването на митрополит на Воден (преди 27.V.1693 г.)

13. Поповете на църквите във Филибе дължат мири рюсум за девет години (20.VII.1697—9.VII.1698 г.)

14. Задължения на патриарсите в Ипек, Охрид и Истанбул за периода 28.XI.1685—28.VI.1699 г. (без дата)

15. Митрополит Григорий е назначен да събира църковните данъци за 1698 и 1699 година от казите София, Берковица, Пирот, Брезник, Изнебол, Кутловица и спадащите към тях села (преди 10.V.1698 г.)

16. Патриарх Калиник иска уволнението на софийския митрополит Григорий (след 28.VI.1699 г.)

17. Населението на села в Никополска каза се оплаква от намесата на длъжностни лица по места при изплащането на църковните данъци (21.VI.1700 г.)

18. Митрополитът на Силистра и други кази, духовникът Атанасий, е определен да събира църковните данъци от своята митрополия (преди 16.IX.1700 г.)

19. Митрополитите и епископите на Солун и района не позволяват на патриаршеския пълномощник да се намесва в делата им (преди 8.VI.1700—7.VI.1701 г.)

20. Събиране на църковните данъци от Одрин и района (преди 8.VI.1700—7.VI.1701 г.)

21. Патриарх Калиник моли за султанска заповед относно събиране на църковни данъци от казите Русе, Гюргево, Разград, Осман пазар, Червена вода и др. (преди 23.IV.1701 г.)

22. Оплакване на митрополита на Арнавуд Белградъ срещу представителя на предшественика му (преди 22.Х.1701 г.)

23. Събиране на църковните данъци от Филибе и други кази в района (преди 30.XI.1701 г.)

24. Търновският митрополит Теодосий се оплаква от вероломното поведение на русенския епископ Дионисий (преди 25.XII.1701 г.)

25. Събиране на църковните данъци от София и други кази в района (преди 18.I.1702 г.)

… (№26—229)

III. Справочен апарат

1. Терминологичен речник

2. Предметно-тематичен показалец

3. Показалец на географските имена

4. Показалец на личните имена

IV. Списък на подбрани факсимилиета на различни типове документи

V. Съкращения и абревиатури