-10%

Право на собственост и други вещни права

63.00 лв.

Автор : Благовест ПУНЕВ, председател на АС при БТПП
Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ, Доц. д-р Цветалина ПЕТКОВА, Доц. д-р Гергана БОЯНОВА, Доц. д-р Стоян СТАВРУ, Бонка ДЕЧЕВА, съдия от ВКС, Светлана КАЛИНОВА, съдия от ВКС, Галина СОЛАКОВА, съдия от ВАС, Ясен КОВАЧЕВ, адвокат, Александър ГЕОРГИЕВ, адвокат, Д-р Анастас ПУНЕВ

Издателство : ИК Труд и право

ISBN : 9789546082923

Година : 2021

Корица : твърда

Страници :

Език : български

Код: 9789546082923 Категории: , ,

Описание

Луксозно издание с твърди корици
Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

В процеса на подготовката на книгата настъпиха промени в състава на авторския екип. По тяхно желание се оттеглиха чл.-кор. проф.д.ю.н. Цанка Цанкова, адвокат Валентина Бакалова и адвокат –д-р Веселин Петров. Уважаваме техните мотиви и съображения, като същевременно оставаме с готовност и желание за сътрудничество в подготовката на бъдещи наши издания.

За да запазим тематичния обхват и съдържанието на книгата, както са обявени, към авторския екип допълнително се включват уважаваните и утвърдени юристи: Галина Солакова – съдия във Върховния административен съд, доц. д-р Цветалина Петкова и адвокат Ясен Ковачев – дългогодишни автори в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в семинарите на НКЦ „Решение“.

Благодарим им за готовността и разбирането за изключителната значимост на подготвяното издание за цялата юридическа гилдия.

Съдържание:

Съдържанието на книгата обхваща цялостен преглед и анализ на правната уредба на собствеността и проблемите на вещното право в теоретичен и практико-приложен план. То следва структурата на Закона за собствеността с препратки към други закони, които имат връзка със съответния институт на вещното право. Обхванати са общите въпроси на собствеността, частната, държавната и общинската собственост, съсобствеността и нейното прекратяване чрез доброволна и съдебна делба, етажната собственост, способите за придобиване на собствеността като придобивната давност, приращенията, преработването и присъединяването на вещи, придобиването на недвижими имоти чрез правни сделки. Специално внимание е отделено на ограничените вещни права – правото на строеж, правото на ползване, сервитутите. Разгледани са вещноправните аспекти на кадастъра и урегулирането на поземлените имоти. Отделен раздел е посветен на владението – добросъвестно и недобросъвестно и на неговата защита. Включена е правната проблематика на вписването в книгите за недвижимите имоти, неговото действие и правни последици.

Освен материалноправните аспекти на собствеността, в книгата ще бъдат анализирани и защитата на правото на собственост и другите вещни права по съдебен ред: установителният и ревандикационният иск за собственост, исковете за определяне на граници, негаторните искове и др.

Съдържанието цели да обхване в дълбочина, освен общите теми, и по-специфични въпроси на отделните институти на вещното право и тяхното интерпретиране от съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Ще бъдат дадени необходимите разяснения и авторските виждания във връзка с актуални проблемни въпроси или противоречива съдебна практика, които са показали затруднения в правоприлагането. Стъпвайки на научна и теоретична основа, коментарът ще бъде максимално приложно ориентиран и полезен на практикуващите юристи.

Целева аудитория: Книгата ще бъде полезна както за практикуващите юристи – адвокати, съдии, нотариуси и съдии по вписвания; експерти по устройство на територията, вещи лица, съдебни изпълнители, така също и за научните работници, преподавателите и студентите по право.

Също може да ви хареса…