-10%

ПРАВО, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР

21.60 лв.

Автор : Владислав Миланов , Татяна Жилова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5101-6

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 223

Език : български

Описание

допълнено издание

Темите в учебното помагало „Право, правопис и правоговор“ са апробирани сред студенти юристи и българисти в СУ „Свети Климент Охридски“, както и сред съдебни служители и магистрати, обучавани в Националния институт на правосъдието. Представен е иновативен поглед към разбирането за езика като част от юридическо мислене. Припомнени са важни езикови знания, въпроси, обяснения и отговори из областта не само на правописа, пунктуацията и правоговора, но и на граматиката и на стилистиката на съвременния български книжовен език.

Съдържание

Уводни думи

Въведение

Строеж на езика. Книжовни норми

Тема 1

Узус, норма, кодификация.

Пражки лингвистичен кръжок

Тема 2

Българският език и неговите диалекти.

Книжовен език и териториални диалекти

Тема 3

Звукова и графична система на българския книжовен

език

Тема 4

Лексикални процеси и езикова култура

Тема 5

Морфологични правописни и правоговорни проблеми

Тема 6

Основни граматически правила и нарушения

Тема 7

Членуването в българския език не е трудно

Тема 8

Категорията определеност/неопределеност

в българския книжовен език и членуването на

съставните собствени имена

Тема 9

Граматическо съгласуване при формите за учтивост

Тема 10

Слято, полуслято и разделно писане

Тема 11

Главни и малки букви

Тема 12

Право и пунктуация

Тема 13

Употреба на запетая в простото изречение

Тема 14

Употреба на запетая в сложното изречение

Тема 15

Употреба на запетая при обръщенията, частиците и

междуметията

Тема 16

Употреба на двоеточие, тире, дефис, кавички и скоби

Тема 17

Правна стилистика. Основни стилистични понятия

Упражнения по пунктуация

Взето назаем

Важно е да прочетем…

Речник на избрани думи, които създават правописни

колебания