-5%

Предизвикателства към правото . Научни четения в памет на Кристиан Таков

35.15 лв.

Автор : сборник
Издателство : Нов български университет
ISBN : 9786192331818
Година : 2022
Корица : търда
Страници : 540
Език : български
Код: 9786192331818 Категории: ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 9
ПЪРВА ЧАСТ
ФИЛОСОФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ПРАВОТО
Христо Тодоров
Що е справедливост? 17
Стилиян Йотов
Как се раждат задълженията? 27
Стефан Попов
Норма и неопределеност на смисъла 47
Владимир Маринов
Какво е закон според Хераклит? 57
Екатерина Михайлова
„Пазете правото. Включително и от закона“ 77
Катерина Йочева
„Днешните“ наистина ли са по-неграмотни от всякога?“ 93
Наталия Киселова
Българският конституционен популизъм 101
Мария Чочова
За легитимността на закона 119
Деяна Марчева
„Борбата за правото“ в съдебните речи
по време на Атинската демокрация 127
6
ВТОРА ЧАСТ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Добринка Чанкова
Предизвикателства пред ефективната защита
на жертвите на престъпления 143
Зорница Йорданова
Сезирането на Конституционния съд от
Висшия адвокатски съвет –
предизвикателства и перспективи 155
Габриела Белова
Предизвикателства пред правото на здраве 183
Момчил Мавров и Мария Христозова
Пандемията от COVID-19 и нейното отражение
върху основните права на човека 199
Цветалина Петкова
Развитие на концепцията за детето
като субект на права 205
Пламен Борисов
Споделеното родителство –
една кауза на Кристиан Таков 217
Ивайло Стайков
Аспекти на проблематиката във връзка с ползването
на различните видове отпуски 227
Ирина Георгиева
Етични, психологически и управленски аспекти
на булинга в организацията 243
Гинка Симеонова
Определяне размера на лихвите върху
публичните вземания с произход
от Европейския съюз 251
7
ТРЕТА ЧАСТ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ЧАСТНОТО ПРАВО
И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
Малина Новкиришка-Стоянова
За някои предизвикателства
в търговските отношения в Древния Рим 269
Николай Колев
Наследяване на дружествен дял в ООД –
дискусионни въпроси 305
Ангел Шопов
Правни аспекти на туристическите сдружавания 319
Константин Кунчев
Защитата на потребителя в договорите
за потребителски кредит 339
Христина Атанасова
Системата „Зелена карта“ –
предизвикателство към правото 359
Борислав Найденов
Договорът за франчайзинг в практиката
на българските съдилища и правото на ЕС
относно марките 369
Христина Георгиева
По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите.
Издателски и други авторски договори 387
Анастас Пунев
Предизвикателства при разпределяне
на доказателствената тежест 407
Борислав Борисов
По някои въпроси на доброволното изпълнение
в гражданския изпълнителен процес 427
8
Стоян Ставру
Участието на съсобствениците в ползите от общата вещ при
„трансформиране“ на естествени в граждански плодове 447
Силвия Цонева
Гледни точки към неустойката 465
Емилия Димитрова
Основни концептуални модели на конкуренцията
и антиконкурентния ефект в контекста на икономическите
доктрини на неокласическата икономическа школа 487
Райна Николова
Висшето юридическо образование –
поредното предизвикателство пред правото 511
Авторите по азбучен ред 529
Снимки от и на Кристиан Таков 531

Също може да ви хареса…