-20%

Гражданско право – Обща част

28.00 лв.

Автор : Мария Павлова

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542841708

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 652

Език : български

 

Описание

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ПРЕДГОВОР

 

ГЛАВА I

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • 1. Понятието обективно гражданско право
 1. Общ поглед
 2. Исторически бележки
 3. Различните значения на термина гражданско право
 4. Публично и частно право. Гражданското право като отрасъл на частното право
 5. Гражданско и търговско право
 6. Гражданско и трудово право
 7. Гражданско и семейно право
 8. Гражданско и международно частно право
 9. Гражданско и гражданскопроцесуално право
 • 2. Система на гражданското право
 1. Понятие и видове системи на гражданското право
 2. Система на българското гражданско право
 3. Кодификация на българското гражданско право
 • 3. Основни принципи на гражданското право
 1. Понятие
 2. Основни принципи на българското гражданско право
 • 4. Възникване и развитие на гражданското право
 1. Групи правни системи
 2. Възникване и развитие на гражданското право в Западна Европа
 3. Възникване и периоди в развитието на българското гражданско право
 4. Предмет и задачи на науката гражданско право
 5. Учебната дисциплина гражданско право

 

ГЛАВА II

ИЗТОЧНИЦИ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАЖДАНСКОПРАВНИТЕ НОРМИ

 • 5. Понятие за източник на гражданското право Видове
 • 6. Нормативните актове като източник на гражданско право
 1. Понятие и видове
 2. Конституцията като източник на гражданско право
 3. Законът и подзаконовите актове като източници на гражданско право;
 4. Решения на Конституционния съд
 5. Международните договори като източници на гражданското право
 • 7. Правният обичай
 • 8. Съдебна практика. Правила на морала. Справедливост
 1. Правно значение на съдебната практика за гражданското право
 2. Моралът и добрите нрави в гражданското право
 3. Справедливостта като субсидиарен източник
 • 9. Действие на гражданскоправните норми
 1. Влизане в сила на гражданския закон
 2. Отмяна и спиране действието, на гражданския закон
 3. Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения на гражданския закон
 4. Действие на гражданския закон по място
 5. Действие на гражданския закон спрямо лицата
 • 10. Видове гражданскоправни норми
 1. Повелителни и диспозитивни гражданскоправни норми-
 2. Общи и специални, общи и особени и общи и местни гражданскоправни норми
 3. Класификации на гражданскоправните норми според съдържанието
  1. Самостоятелни и несамостоятелни

Б. Заповядващи, забраняващи и овластяващи

 1. Абсолютно и относително определени

 

Г. Материални и процесуални

 1. Презумпции – понятие и видове
 2. Фикции

ГЛАВА III

ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ

НА ГРАЖДАНСКОПРАВНИТЕ НОРМИ

 • 11. Критика на гражданския закон
 1. Низша критика
 2. Висша критика
 • 12. Тълкуване на гражданския закон
 1. Необходимост от тълкуване
 2. Правна уредба и понятие за тълкуване
 3. Развитие на възгледите за тълкуването
 4. Видове тълкуване
 • 13. Прилагане на гражданския закон Конкуренция на закони
 1. Понятие за правоприлагане
 2. Конкуренция на граждански закони
 • 14. Преодоляване на празнини в гражданския закон
 1. Понятие за празнини
 2. Аналогия на закона и на правото
 3. Правоприлагане с аргумент от противното
 4. Правоприлагане с аргумент за по-силното основание :
 • 15. Техника на гражданския закон
 1. Понятие за техника на закона
 2. Индивидуализация на гражданския закон
 3. Правна уредба на въпросите, свързани с техниката на гражданския закон

ГЛАВА IV

ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • 16. Гражданско правоотношение – понятие и характеристика
 1. Понятието „правоотношение“
 2. Определяне на понятието гражданско правоотношение
 3. Неправилният възглед за тристранния

 

характер на гражданското правоотношение

 1. Гражданско правоотношение и гражданскоправен институт
 2. Характеристика на гражданското правоотношение
 • 17. Субективно право и правно задължение
 1. Терминологични бележки
 2. Теории за субективното право и определение на това понятие
 3. Определение на правното задължение
 4. Субективното право като притезание
 • 18. Видове граждански правоотношения и субективни права
  1. Видове граждански правоотношения
  2. Видове субективни права
   1. Притегателни и непритезателни
   2. Прости и сложни
   3. Имуществени и неимуществени
   4. Прехвърлими и непрехвърлими
   5. Главни и акцесорни
   6. Делими и неделими
   7. Абсолютни и относителни
   8. Видове субективни права според клоновете на гражданското право
   9. Правни очаквания, субективни права – притезания и естествени субективни права
 • 19. Преобразуващи права
 • 20. Възражението като насрещно субективно право
 1. Понятие
 2. Видове възражения в гражданското право
 • 21. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения
 1. Понятие за упражняване на субективни права и за изпълнение на правни задължения
 2. Колизии при упражняване на субективни права
 3. Конкуренция на притезания
 4. Граници за упражняването на субективните права
 5. Злоупотреба с право

 

 • 22. Защита на субективните права. Самозащита и самопомощ
 1. Материалноправна същност на защитата
 2. Органи, чрез които се осъществява защитата
 3. Видове форми на гражданскоправна защита
 4. Самозащита при     неизбежна     отбрана     и     крайна необходимост
 5. Самопомощ

ГЛАВАV

СУБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

 • 23. Понятие за субект на гражданското право и видове. Същност на правоспособността
 1. Необходимост от субекти, понятие и видове
 2. Правна същност на правоспособността
 3. Активни и пасивни субекти, множество субекти като страна на гражданско правоотношение
 4. Гражданскоправен статус на субектите

РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • 24. Правоспособност на физическите лица
 1. Исторически бележки
 2. Понятие за правоспособност
 3. Съдържание на гражданската правоспособност
 4. Правоспособност и притежание на субективните права
 5. Ограничаване гражданската правоспособност на физическите лица
 • 25. Обявяване на отсъствие и на смърт
 1. Необходимост от правна уредба на безвестното отсъствие
 2. Правни последици от безвестното отсъствие
  1. Назначаване на представител

Б Обявяване на отсъствие и правните му последици

 1. Обявяване на смъртта и правните последици от това Последици от отмяна на решението

за обявяване на смърт

 • 26. Дееспособност на физическите лица
 1. Необходимост от дееспособност

 

 1. Правна уредба и определяне на понятието
 2. Степени на дееспособността
 • 27. Поставяне под запрещение Настойничество и попечителство
 1. Материалноправни предпоставки за поставяне под запрещение;
 2. Ред и правни последици от поставянето под запрещение
 3. Настойничество и попечителство
 • 28. Правна индивидуализация на физическите лица Име и адресД
 1. Индивидуализиращи белези•
 2. Определяне на името и внасяне на промени в него, псевдоним
 3. Правото на име и неговата гражданскоправна защита
 4. Постоянен и настоящ адрес I
 • 29. Актове за гражданско състояние Регистри за населението
 1. Исторически бележки и правнауредба
 2. Понятие за АГС
 3. Видове АГС – ред за съставяне и съдържание
 4. Поправяне на грешки в АГС
 5. Съставяне на АГС въз основа на съдебно решение
 6. Отбелязвания в АГС
 7. Правно действие на АГС;
 8. Регистри на населението
 • 30. Лични неимуществени права Гражданскоправна защита на личността
 1. Актуалност на правната уредба на личните неимуществени права и тяхната защита
 2. Подход при закрилата на неимуществените права на личността
 3. Правна уредба на личните неимуществени права в българското законодателство
 4. Отделните лични неимуществени права
 5. Гражданскоправна защита наличността

 

РАЗДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • 31. Юридическо лице – понятие, същност и видове
 1. Възникване и предимства на правната конструкция „юридическо лице“
 2. Правна уредба
 3. Определение на понятието юридическо лице
 4. Теории за същността на юридическото лице
 5. Видове юридически лица
 • 32. Създаване, преобразуване и прекратяване на юридически лица
 1. Системи за възникване
 2. Възникване на юридическите лица според действащото законодателство
 3. Белези, чрез които се индивидуализира юридическото лице
 4. Преобразуване на юридически лица
 5. Прекратяване и ликвидация на юридически лица
 • 33. Правоспособност и управление на юридическото лице
 1. Видове правоспособност на юридическите лица
 2. Режим на правоспособността на българските юридически лица
 3. Управление и органи на юридическото лице
 4. Представителство на юридическото лице
 • 34. Гражданскоправен режим

на държавните учреждения и общините

 1. Държавните учреждения като субекти на гражданското право
 2. Гражданскоправен режим на общините
 • 35. Жилищностроителни кооперации
 1. Понятие и правна уредба
 2. Възникване на ЖСК
 3. Пораждане на членствено правоотношение в ЖСК:
 4. Съдържание на членственото правоотношение
 5. Прекратяване на членственото правоотношение
 6. Органи на ЖСК
 7. Прекратяване на ЖСК и отговорност

за задълженията ѝ на бившите кооператори

 • 36. Юридически лица с нестопанска цел
 1. Сдруженията като корпоративно устроени

 

юридически лица с нестопанска цел

 • Понятие и видове
 • Правила за учредяване на сдружението
 • Членствено правоотношение
 • Органи на сдружението
 • Преобразуване и прекратяване на сдружението
 1. Фондации
  • Понятие
  • Учредяване
  • Дейност на фондацията
  • Органи на фондацията
  • Прекратяване
 2. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност
 3. Политически партии
 • 37. Държавата като субект на гражданското право
 1. Многоотраслова правосубектност на държавата
 2. Държавата като особен субект на гражданското право, различен от юридическите лица
 3. Държавата като субект на гражданското право

ГЛАВА VI

ОБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 • 38. Понятие за обект на гражданското правоотношение и видове
 1. Понятие за обект на гражданското правоотношение
 2. Видове обекти
 • 39. Вещи и добиви от тях
 1. Понятие за вещ
 2. Видове вещи
 3. Добиви от вещите’
 • 40. Ценни книжа Пари
 1. Ценни книжа
 2. Пари
 • 41. Нематериални блага. Понятие и видове
 • 42. Имущество

 

 1. Понятие
 2. Правно положение на имуществото

ГЛАВА VII

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО И ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ

 • 43. Понятие за юридически факти на гражданското право и видове
 1. Понятие за юридически факт на гражданското право
 2. Видове юридически факти на гражданското право
 3. Действие на гражданскоправните юридически факти по време
 4. Действие на юридическите факти на гражданското право спрямо лицата
 5. Понятие за фактически състав
 6. Видове фактически състави
 7. Смесени гражданскоправни фактически състави
 • 44. Придобиване, изменение и загубване на субективни права и правни задължения
 1. Многообразие на гражданскоправните последици
 2. Първично и производно придобиване на субективни права
 3. Видове правоприемство
 4. Правила, които се прилагат при правоприемство
 5. Изменение на субективни права
 6. Загубване на субективни права

ГЛАВА VHI

ПРАВНИ СДЕЛКИ

 • 45. Понятие за правна сделка и социалните ѝ функции
 1. Исторически и сравнителноправни бележки
 2. Правна уредба и понятие за правна сделка
 3. Волеизявлението
 4. Видове волеизявления
 5. Правните последици на сделката
 6. Съпоставяне на сделката с други правомерни юридически факти
 7. Социални функции на сделките

 

 • 46. Видове гражданскоправни сделки
 1. Едностранни сделки
 2. Договори
  • Двустранни сделки
  • Едностранни и двустранни договори
  • Съвместни сделки ‘
  • Многостранни договори;
 3. Решения
 4. Сделки, предоставящи или непредоставящи имотнаоблага;
 5. Възмездни и безвъзмездни сделки
 6. Каузални и абстрактни сделки
 7. Сделки с оглед на смърт и между живи
 8. Консенсуални, формални и реални сделки
 9. Сделки на управление и сделки на разпореждане
 10. Главни и зависими (акцесорни) сделки
 11. Комутативни и алеаторнирделки
 12. фидуциарни сделки
 • 47. Сключване на сделките. Форма
 1. Преддоговорни отношения и извършване на волеизявленията по сделките
  • Задължение за добросъвестно поведение при преддоговорните отношения
  • Сключване на сделките
 2. Значение на мълчанието в гражданското право
 3. Заявяване на протест и резерви при преговори за сключване на сделка
 4. Допълнителни волеизявления при сделката
 5. Понятие за форма на сделката
 6. Социални функции на формата на сделките
 7. Видове форма на сделките J
 • 48. Съдържание на сделката Тълкуване
 1. Видове съдържание на сделката
 2. Начини за определяне съдържанието на сделката
 3. Тълкуване на сделките;
 • 49. Сделки, сключени при условие, срок и тежест
 1. Модалитети в правната сделка
 2. Понятие за условие
 3. Видове условия
 4. Правно действие на условието

 

 1. Социални функции на условието
 2. Срок – понятие, видове, действие
 3. Тежест (модус)

ГЛАВА IX

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ

 • 50. Понятие за недействителност и видове
 1. Правна уредба на недействителността на сделките
 2. Родовото понятие недействителна сделка по ЗЗД
 3. Видове недействителност на правните сделки
  • Нищожни сделки
  • Унищожаеми сделки
 4. Частична недействителност
 5. Отграничения
 6. Функции на недействителността
 • 51. Основания за нищожност на сделките
 1. Противоречие на закона
 2. Заобикаляне на закона
 3. Противоречие на добрите нрави
 4. Сделки върху неоткрити наследства
 5. Основания за нищожност по чл 26, ал 2ЗЗД
  • Начална невъзможност на предмета
  • Липса на волеизявление или на съгласие
  • Липса на форма
  • Липса на основание
 6. Привидни сделки
  • Понятие
  • Отграничения
  • Сключване на привидната сделка и предявяване на привидността
  • Действие на привидната сделка
  • Съчетанието привидна и прикрита сделка
  • Подставено лице (сламен човек)
  • 52. Основания за унищожаемост на сделките
 7. Недееспособност
 8. Грешка
 9. Измама
 10. Заплашване
 11. Унищожаеми сделки по чл ЗЗД

 

 1. Крайна нужда
 2. Унищожаеми сделки по § 8. от преходните и заключителни разпоредби на ЗППДОП (отм.)
 • 53. Предявяване на недействителността и правните последици от нея
 1. Обявяване на нищожността
 2. Постановяване на унищожаемостта
 3. Последици на недействителността спрямо трети лица
 4. Обезщетение за вреди
 5. Недействителност на смесени гражданскоправни фактически състави
 • 54. Имуществени последици при изпълнение на недействителни сделки
 1. Проблемът и възможните нормативни решения
 2. Действащият правен режим
 • 55. Потвърждаване на унищожаеми сделки Конверсия
 1. Потвърждаване на унищожаеми сделки
 2. Конверсия

ГЛАВАX

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • 56. Понятията представителна власт и представителство
 1. Уводни бележки
 2. Социална необходимост и целесъобразност на представителството
 3. Представително правоотношение
 4. Представителство
 5. Теории за същността на представителството
 6. Отграничения
 7. Косвено представителство (скрито пълномощно)
 8. Приложно поле на представителството
 • 57. Възникване, обем и прекратяване на представителната власт
 1. Юридически факти, които пораждат представителна власт
 2. Обем на представителната власт
 3. Прекратяване на представителната власт
 • 58. Видове представителство

 

 1. Доброволно и задължително представителство
 2. Активно, пасивно и смесено представителство
 3. Представителство при пълна и ограничена представителна власт
 4. Множество представлявани и представители
 5. Представителство при юридически лица
 6. Търговско представителство
 7. Договаряне сам със себе си
 • 59. Правни действия от чуждо име без представителна власт
 1. Правилото
 2. Изключения от правилото
 3. Потвърждаването
 4. Правоотношенията при отказ от потвърждаване
 • 60. Защита срещу неправомерно упражняване на представителна власт
 1. Необходимост от защита и правните средства за осъществяването ѝ
 2. Специална защита по чл ЗЗД
 • 61. Упълномощаване Преупълномощаване
 1. Понятие за упълномощаване
 2. Извършване на упълномощаване
  • Страни
  • Ред за извършване на сделката
  • Форма
 3. Действие на упълномощаването
 4. Видове упълномощаване
 5. Преупълномощаване
  • Специфични белези
  • Правни последици
 6. Прекратяване на упълномощаването
 7. Прекратяване на преупълномощаването
 8. Действие на прекратяването спрямо трети лица

ГЛАВА XI

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

 • 62. Действие на времето в областта на гражданското право
 1. Срокът и неговото правнодействие
 2. Броене на сроковете

 

 • 63. Погасителна давност – същност и приложно поле
 1. Погасителната давност като правно явление и правен институт
 2. Функции на погасителната давност
 3. Отграничаване на погасителната давност от близки правни категории
  • Погасителна и придобивна давност
  • Погасителна давност и преклузивни срокове
  • Погасителна давност и рекламационни срокове:
 4. Приложно поле на погасителната давност
 • 64. Видове давностни срокове
 1. Разграничаване на специалните давностни срокове
 2. Видове давностни срокове
 3. Конкуренция на давностни срокове
 • 65. Начало и край на давностния срок
 1. Общи правила за началото на давността
 2. Началният момент на давността при някои специални случаи
 3. Правоприемство и    погасителна    давност    Край    на давността
 • 66. Спиране на погасителната давност
 1. Необходимост и правна уредба
 2. Основания за спиране на давността
 3. Последици от спирането
 • 67. Прекъсване на погасителната давност
 1. Необходимост от правна уредба на прекъсването
 2. Основанията за прекъсване
 3. Последици на прекъсването
 • 68. Прилагане и действие на погасителната давност
 1. Прилагане на погасителна давност
 2. Действие на погасителната давност Предметен указател

Използвана литература

Също може да ви хареса…